Typ Číslo Názov Začiatok štádia
Zákon LP/2021/22 Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24.11.2021
Zákon LP/2021/21 Zákon o stretnutí študentov 19.11.2021
Zákon LP/2021/15 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 09.11.2021
Zákon LP/2021/17 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 09.11.2021
Poslanecký návrh - zákon LP/2021/14 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 718) 09.11.2021
Opatrenie LP/2021/13 Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou 09.11.2021
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2021/16 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky 09.11.2021
Zákon LP/2021/3 Zákon o zmene a doplnení rokovacieho poriadku 09.09.2021
Zákon LP/2020/18 Zákon test MPK v6 23.09.2020
Zákon LP/2020/17 Zákon test MPK v5 23.09.2020
Nenašli sa žiadne výsledky
Nenašli sa žiadne výsledky
Nenašli sa žiadne výsledky