Typ Číslo Názov Začiatok štádia
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2019/12 dsafdsfasdf 02.10.2019
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2019/13 dafsfsd 02.10.2019
Zákon LP/2019/4 Zákon o bytoch 10.05.2019
Opatrenie LP/2018/3 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania 31.01.2018
Opatrenie LP/2017/80 Opatrenie Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z.......2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov 18.01.2018
Zákon LP/2017/68 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 19.10.2017
Zákon LP/2017/55 Zákon UPPVII 03.07.2017
Legislatívny zámer LP/2017/39 Legislatívny zámer nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže 31.05.2017
Vyhláška LP/2017/43 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o podrobnostiach výpočtu 31.05.2017
Vyhláška LP/2017/19 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoru sa vykonáva zákon 26.05.2017