Číslo Názov Vyhlásený
6/2022 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 20.05.2022
5/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 10.05.2022
2/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 10.04.2022
3/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 10.03.2022
5/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
12.12.2021
1/2021 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 10.12.2021
8/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 02.12.2021
7/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.12.2021
2/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2021
4/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch 14.05.2021
Typ Číslo Názov Začiatok štádia
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2022/24 gferw 14.06.2022
Informatívny materiál na rokovanie vlády SR LP/2022/25 rgr 14.06.2022
Nelegislatívny všeobecný materiál LP/2022/15 UAT3 16.05.2022
Zákon LP/2022/11 Zákon 21_04 - 2 23.04.2022
Zákon LP/2022/10 Zákon 21_04 21.04.2022
Zákon LP/2022/9 Zákon 20_04 test 20.04.2022
Zákon LP/2022/7 Zákon o reteste lehtoy MPK 28.03.2022
Zákon LP/2022/6 Zákon znova terminy MPK 28.03.2022
Zákon LP/2022/5 Zákon o termínoch MPK 26.03.2022
Zákon LP/2022/4 Zákon o výpočte lehoty MPK 25.03.2022
Typ Číslo Názov Začiatok štádia
Predbežná informácia PI/2022/2 PredbInf 0906 09.06.2022
Predbežná informácia PI/2022/1 test 10.5. 10.05.2022