PI/2017/9 Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ...... 2017, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 20786/2017-SRF
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pastýriková, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/9
Dátum začiatku PK: 09.11.2017
Dátum konca PK: 13.11.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.11.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.11.2017
Ukončenie štádia: 05.03.2018