PI/2017/9 Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ...... 2017, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania

Zoznam vyjadrení

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.