218/1949 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

218
Zákon
zo dňa 14. októbra 1949
o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Osobné požitky duchovných.
§ 1
(1)
Štát poskytuje podľa ďalších ustanovení tohto zákona registrovaným1) cirkvám a náboženským spoločnostiam ustanovenú2) úhradu osobných požitkov duchovných pôsobiacich ako zamestnanci cirkví a náboženských spoločností v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných, ak o to cirkev alebo náboženská spoločnosť požiada.
(2)
Túto povinnosť nemajú cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých duchovným osobné požitky štát poskytoval k 31. 12. 1989.
(3)
Celkový rozsah úhrady podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
§ 2
Duchovenskú činnosť v cirkvách a náboženských spoločnostiach môžu vykonávať len osoby, ktoré sú bezúhonné.
§ 3
(1)
Osobné požitky duchovných tvoria:
a)
základný plat,
b)
hodnostný prídavok,
c)
zvýšenie základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti.
(2)
Sumy základného platu, podmienky na priznanie hodnostného prídavku a jeho výšku a podmienky na priznanie zvýšenia základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti a podrobnosti o tomto zvýšení ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky. Základný plat sa v príslušnom roku zvýši o rovnaké percento alebo o rovnakú pevnú sumu a v rovnakom termíne, ako sa zvýši základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.3)
§ 4
Náhrada cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.
Duchovní, ktorí majú nárok na osobné požitky, majú aj nárok na náhradu cestovných, sťahovacích a iných výdavkov podľa osobitného predpisu4).
§ 6
Sociálne zabezpečenie
Na sociálne zabezpečenie duchovných sa vzťahujú osobitné predpisy.5)
§ 8
Vecné náklady.
(1)
Štát uhradzuje registrovaným1) cirkvám a náboženským spoločnostiam podľa ich schváleného rozpočtu riadne vecné náklady spojené s výkonom bohoslužieb a iných náboženských úkonov i s cirkevnou administratívou.
(2)
Na mimoriadne vecné náklady poskytne štát v odôvodnených prípadoch osobitnú pomoc.
§ 9
Povinnosti cirkví a náboženských spoločností
(1)
Cirkvi a náboženské spoločnosti sú povinné každoročne predkladať Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky správu o hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými podľa § 1 a 8.
(2)
Na kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými cirkvám a náboženským spoločnostiam zo štátneho rozpočtu sa vzťahuje osobitný predpis.6)
§ 11
Zánik záväzkov.
(1)
Všetok súkromný a verejný patronát nad kostolmi, obročiami a inými cirkevnými ústavmi prechádza na štát.
(2)
Všetky záväzky prispievať na účely cirkví a náboženských spoločností, ich složiek, komunít, ústavov, základín, kostolov, obročí a fondov, opierajúce sa o patronát alebo o iné právne dôvody alebo dlhodobé zvyklosti, zanikajú, s výnimkou záväzkov členov cirkví a náboženských spoločností, vyplývajúcich zo zriadení štátom schválených.
§ 14
Účinnosť a vykonanie zákona.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. novembra 1949; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.,
tiež za ministra Dr. Clementisa
Dr. Čepička v. r.
Kopecký v. r.
Kliment v. r.
Fierlinger v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Ševčík v. r.
Krajčír v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Petr v. r.
arm.gen. Svoboda v. r.
Dr.Ing. Šlechta v. r.
Dr. Gregor v. r.
Dr. Neuman v. r.
Nosek v. r.
Erban v. r.
Kabeš v. r.
Plojhar v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Ing Jankovcová v. r.
Dr. Šrobár v. r.
1)
§ 4 ods. 4 a § 22 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
2)
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
3)
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.