Chronologický register predpisov ročníka 1950

Číslo predpisu Názov predpisu
27/1950 Zb. Zákon o štátnej podpore pri živelných pohromách
98/1950 Zb. Zákon o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva a fondov pozemkových reforiem a o slúčení ich imania
142/1950 Zb. Zákon o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok)
175/1950 Zb. Nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu
176/1950 Zb. Nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám
177/1950 Zb. Nariadenie o odhadoch nehnuteľných vecí
178/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa pre určenie súdnej príslušnosti určuje, čo sa u niektorých právnických osôb rozumie organizačne nižšou správou
180/1950 Zb. Nariadenie o exekúcii na peňažné pohľadávky a plat