98/1950 Zb.

Vyhlásené znenie

98.
Zákon
zo dňa 12. júla 1950
o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva a fondov pozemkových reforiem a o slúčení ich imania.
Národné zhromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
(1)
Národný pozemkový fond pri Ministerstve pôdohospodárstva (ďalej len „Fond“) so svojimi pobočkami sa zrušuje.
(2)
Pôsobnosť Fondu a jeho pobočiek prejde na Ministerstvo pôdohospodárstva a na národné výbory najneskoršie dňom 1. januára 1951.
(3)
Doterajšiu pôsobnosť Fondu a jeho pobočiek vykonáva, jeho majetkovú podstatu spravuje a prechod pôsobnosti na Ministerstvo pôdohospodárstva a na národné výbory podľa odseku 2, ako i zlúčenie fondov podľa § 2 pripraví splnomocnenec, ktorého vymenuje vláda na návrh ministra pôdohospodárstva.
(4)
Bližšie predpisy na vykonanie odsekov 1 až 3 vydá Ministerstvo pôdohospodárstva po dohode s Ministerstvom vnútra vyhláškou v príslušnom úradnom liste, pričom aj určí, v akom rozsahu sa prenáša obdobná pôsobnosť Povereníctva pôdohospodárstva na národné výbory.
§ 2.
Zrušujú sa uplynutím dňa 31. decembra 1950:
a)
Náhradový fond, vytvorený ustanovením časti VIII zákona č. 329/1920 Sb., o prevzatí a náhrade za zabraný majetok pozemkový (náhradový zákon), v znení zákona č. 220/1922 Sb.,
b)
Štátny kolonizačný fond a Fond československých legionárov pre pozemkovú reformu, zriadené podľa § 18 zákona č. 166/1920 Sb., o úverovej pomoci nadobúdateľov pôdy (úverový zákon),
c)
Fond pre zaopatrenie zamestnancov veľkostatkov, zriadený ustanovením § 73 náhradového zákona a vládnym nariadením č. 29/1923 Sb., o zriadení Fondu pre zaopatrenie zamestnancov veľkostatkov,
d)
Fond pre pozemkovú reformu, zriadený podľa § 50 zákona č. 46/1940 Sl. z., o pozemkovej reforme, a
e)
Slovenský pozemkový fond, zriadený podľa § 18 nariadenia Slovenskej národnej rady č. 104/1945 Sb. n. SNR, o konfiškácii a urýchlenom rozdelení niektorého pôdohospodárskeho majetku.
§ 3.
Imanie fondov zrušených podľa §§ 1 a 2 sa zlučuje dňom 1. januára 1951 so všetkými právami a záväzkami bez likvidácie jednotlivých fondov v majetkovú podstatu pozemkových reforiem (ďalej len „majetková podstata“), ktorá je účelovým imaním štátu a ktorú spravuje Ministerstvo pôdohospodárstva podľa zásad hospodárskeho plánovania.
§ 4.
Ústav náhradovej banky pre pozemkovú reformu, vytvorený vládnym nariadením č. 360/1922 Sb., o náhradových knihách a náhradových bankách, a vládnym nariadením č. 361/1922 Sb., ktorým sa rozširuje odbor pôsobnosti poštového úradu šekového o službu náhradovej banky, spolu s náhradovou knihou sa zrušuje a jeho práva a záväzky prechádzajú bez likvidácie na majetkovú podstatu uplynutím dňa 31. decembra 1950.
§ 5.
(1)
Majetková podstata slúži pre
a)
finančné vykonávanie pozemkových reforiem podľa príslušných predpisov a
b)
skoncovanie záväzkov zrušených fondov (§§ 1 a 2) a ústavu náhradovej banky pre pozemkovú reformu (§ 4).
(2)
Zvyšok majetkovej podstaty vplynie do štátnej pokladnice.
(3)
Príslušnými predpismi o pozemkových reformách sa rozumejú predpisy o prvej pozemkovej reforme a jej revízii, o konfiškácii pôdohospodárskeho majetku a o novej pozemkovej reforme.
§ 6.
Podrobné predpisy, najmä o správe a o prenesení finančnej a náhradovej služby majetkovej podstaty, ako aj o prevode zamestnancov Fondu, vydá nariadením minister pôdohospodárstva po dohode s ministrom financií, a pokiaľ ide o zamestnancov Fondu, aj po dohode s ministrom práce a sociálnej starostlivosti.
§ 7.
Zrušuje sa platnosť, poprípade používateľnosť všetkých predpisov, ktoré odporujú tomuto zákonu.
§ 8.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.
Dr.John v. r.
Zápotocký v. r.
Ďuriš v. r.