2/1958 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
Vyhláška ministra zahraničných vecí
zo 6. februára 1958
o Dohovore o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou
Dňa 22. mája 1957 bol v Belehrade dojednaný Dohovor o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou.
Prezident republiky Dohovor ratifikoval 27. septembra 1957 a ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 28. novembra 1957.
Podľa svojho článku 11 Dohovor nadobudol účinnosť 28. decembra 1957.
České znenie Dohovoru sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.**)
Nadobudnutím platnosti zmluvy uverejnenej oznámením č. 307/1998 Z. z. vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou stráca platnosť Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o spolupráci na poli sociálnej politiky (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 2/1958 Zb.).
David v. r.
DOHOVORO SPOLUPRÁCI NA POLI SOCIÁLNEJ POLITIKY MEDZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A FEDERATÍVNOU ĽUDOVOU REPUBLIKOU JUHOSLÁVIOU
Československá republika a Federatívna ľudová republika Juhoslávia v snahe rozvíjať vzájomnú spoluprácu na poli sociálnej politiky a v presvedčení, že takáto spolupráca bude slúžiť posilňovaniu priateľských vzťahov medzi obidvoma štátmi, sa rozhodli uzavrieť Dohovor o spolupráci na poli sociálnej politiky a za tým účelom sa dohodli na týchto ustanoveniach:
Článok 1
(1)
Zmluvné strany budú spolupracovať na poli sociálnej politiky za účelom prehĺbenia sociálneho pokroku tak vo svojich vlastných krajinách, ako i na poli medzinárodnom.
(2)
Zmluvné strany sa dohodli, že budú obzvlášť podporovať a rozvíjať výmenu skúseností a spoluprácu medzi kompetentnými orgánmi, vedeckými ústavmi a spoločenskými organizáciami; vzájomné poskytovanie informácií o rozvoji v oblasti sociálnej politiky a výmenu príslušného materiálu; vzájomné organizovanie prednášok a návštev odborníkov v sociálnych otázkach; výmenu vedeckých, odborných, štatistických a iných prác a publikácií z oblasti sociálnej politiky.
Článok 2
(1)
Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú zotavovaciu a liečebnú starostlivosť o deti, mládež a pracujúcich.
(2)
Bližšie sa určí dohodou kompetentných orgánov oboch Zmluvných strán.
Článok 3
Zmluvné strany budú spolupracovať v otázkach medzinárodnej sociálnej služby, najmä pri zisťovaní údajov o nezvestných osobách, pri obstarávaní dokladov a podávaní zpráv, pri riešení jednotlivých otázok z oblasti osobných a rodinných pomerov a podobne.
Článok 4
Občania jednej Zmluvnej strany zamestnaní na území druhej Zmluvnej strany sú v odbore pracovného práva postavení na roveň jej vlastným občanom.
Článok 5
(1)
Občania jednej Zmluvnej strany, ktorí majú stále bydlisko na území druhej Zmluvnej strany, sú v odbore sociálnej starostlivosti (liečenie, peňažná pomoc, ubytovanie v domovoch a podobne) postavení na roveň jej vlastným občanom.
(2)
Za poskytnutú sociálnu starostlivosť nebude sa požadovať náhrada od tej Zmluvnej strany, ktorej občanovi bola sociálna starostlivosť poskytnutá.
Článok 6
Vzťahy na poli sociálneho poistenia (zabezpečenia) sú upravené osobitným dohovorom.
Článok 7
Osobám, ktoré berú od orgánu jednej Zmluvnej strany dôchodok alebo inú opakujúcu sa peňažnú dávku a na ktoré sa nevzťahuje Dohovor o sociálnom poistení uzavretý medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou (príslušníci ozbrojených síl, vojenskí invalidi, obete vojny alebo fašistického teroru, príjemcovia sociálnej pomoci - čl. 34 a 35 spomenutého Dohovoru), poskytujú po dobu ich pobytu na území druhej Zmluvnej strany potrebnú preventívnu a liečebnú starostlivosť kompetentné orgány tejto Zmluvnej strany, a to za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako svojim vlastným príjemcom týchto dávok. Pri vykonávaní tohto článku sa postupuje obdobne podľa príslušných ustanovení Dohovoru o sociálnom poistení medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou.
Článok 8
(1)
Zmluvné strany zriadia paritnú zmiešanú komisiu. Každá Zmluvná strana vymenúva 3 členov tejto komisie. Zmiešaná komisia bude pôsobiť ako iniciatívny a poradný orgán. Jej hlavnou úlohou bude navrhovať opatrenia zásadnej povahy na vykonávanie tohto Dohovoru a pripravovať návrh ročného plánu spolupráce na poli sociálnej politiky.
(2)
Zmiešaná komisia sa bude schádzať spravidla raz ročne, a to striedavo v Československej republike a vo Federatívnej ľudovej republike Juhoslávii. Komisia bude rokovať podľa rokovacieho poriadku, na ktorom sa sama uznesie.
(3)
Zmiešaná komisia môže prejednávať i zásadné otázky z odboru sociálneho poistenia (zabezpečenia).
(4)
Návrhy zmiešanej komisie podliehajú schváleniu oboch vlád.
Článok 9
(1)
Zmluvné strany si navzájom oznámia v lehote jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dohovoru, ktoré orgány sú kompetentné na jeho vykonávanie; taktiež si budú bez meškania oznamovať všetky zmeny.
(2)
Kompetentné orgány sa budú vzájomne bezprostredne stýkať a budú sa navzájom upovedomovať o všetkých opatreniach urobených na vykonávanie tohto Dohovoru.
Článok 10
Písomnosti, listiny a iné spisy, ktoré sa predkladajú v súvislosti s vykonávaním tohto Dohovoru, možno spísať v ktoromkoľvek z úradných jazykov jednej alebo druhej Zmluvnej strany a sú oslobodené od všetkých poplatkov, ako i od úradného overenia diplomatickými alebo konzulárnymi orgánmi.
Článok 11
(1)
Tento Dohovor bude ratifikovaný. Ratifikačné listiny sa vymenia v Prahe.
(2)
Dohovor nadobudne účinnosť tridsiateho dňa po výmene ratifikačných listín.
(3)
Každá Zmluvná strana môže vypovedať tento Dohovor najmenej 6 mesiacov pred uplynutím kalendárneho roku. Výpoveď bude účinná od 1. januára nasledujúceho roku.
Spísané v Belehrade 22. mája 1957 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku českom a srbochorvátskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Československú republiku:
EVŽEN ERBAN v. r.
Za Federatívnu ľudovú republiku Juhosláviu:
VELIMIR STOJNIČ v. r.
**)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie na str. 3