3/1958 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.02.1958

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
Vyhláška ministra zahraničných vecí
zo 6. februára 1958
o Dohovore medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení
Dňa 22. mája 1957 bol v Belehrade dojednaný Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení.
Národné zhromaždenie prejavilo s Dohovorom súhlas 5. júla 1957 a prezident republiky ho ratifikoval 27. septembra 1957. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 28. novembra 1957.
Podľa svojho článku 36 Dohovor nadobudol účinnosť 1. decembra 1957.
České znenie Dohovoru sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)
David v. r.
DOHOVOR MEDZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A FEDERATÍVNOU ĽUDOVOU REPUBLIKOU JUHOSLÁVIOU O SOCIÁLNOM POISTENÍ
Československá republika a Federatívna ľudová republika Juhoslávia prajúc si upraviť vo vzájomnej spolupráci otázky sociálneho poistenia a presvedčené, že takáto spolupráca bude slúžiť posilňovaniu priateľských vzťahov medzi oboma štátmi, sa rozhodli dojednať Dohovor o sociálnom poistení a za tým účelom sa dohodli na týchto ustanoveniach:
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
Článok 1
Pre účely tohto Dohovoru znamenajú výrazy:
a)
„sociálne poistenie“ - sociálne poistenie, prípadne sociálne zabezpečenie podľa právnych predpisov príslušnej Zmluvnej strany;
b)
„právne predpisy“ - zákony a ostatné právne predpisy, ktoré sú uvedené pre každú zo Zmluvných strán v článku 2 tohto Dohovoru;
c)
„zamestnanci“ - osoby v pracovnom pomere a osoby im na roveň postavené podľa právnych predpisov príslušnej Zmluvnej strany;
d)
„oprávnené osoby“ - osoby, ktorým sú zabezpečené nároky zo sociálneho poistenia podľa právnych predpisov príslušnej Zmluvnej strany, napríklad zamestnanci a osoby im na roveň postavené, členovia roľníckych a výrobných družstiev, osoby samostatne hospodáriace, požívatelia dôchodkov, ako aj rodinní príslušníci uvedených osôb;
e)
„priamo oprávnené osoby“ - osoby, ktoré neodvodzujú svoje nároky zo sociálneho poistenia inej oprávnenej osoby;
f)
„doby poistenia (zamestnania)“ - doby poistenia (zamestnania) započítateľné podľa právnych predpisov príslušnej Zmluvnej strany pre nárok na dávku a jej výmeru, čítajúc do toho doby dobrovoľného poistenia, ako i doby postavené na roveň dobám poistenia (zamestnania);
g)
„vecné dávky z poistenia na prípad nemoci a materstva“ - všetky vecné dávky z tohto poistenia, včítane preventívnej a liečebnej starostlivosti.
Článok 2
(1)
Pri vykonávaní tohto Dohovoru sa budú používať právne predpisy, ktoré upravujú tieto odvetvia sociálneho poistenia:
a)
poistenie na prípad nemoci a materstva;
b)
poistenie (zabezpečenie) na prípad invalidity, staroby a smrti, včítane pracovných úrazov a nemocí z povolania (ďalej len „dôchodkové poistenie“);
c)
prídavky na deti.
(2)
Tento Dohovor sa vzťahuje aj na používanie právnych predpisov, ktorými sa budú meniť alebo doplňovať právne predpisy uvedené v predchádzajúcom odseku.
Článok 3
Československí a juhoslávski občania sú si postavení na roveň v právach i povinnostiach, ktoré vyplývajú z právnych predpisov uvedených v článku 2 tohto Dohovoru.
Článok 4
Ak pri rozhodovaní o nárokoch zo sociálneho poistenia treba prihliadať k dobe trvania poistenia, zamestnania alebo inej činnosti, bude orgán sociálneho poistenia každej Zmluvnej strany započítavať i dotyčné doby, ku ktorým sa prihliada podľa právnych predpisov druhej Zmluvnej strany.
Článok 5
(1)
Pri vykonávaní tohto Dohovoru sa budú používať právne predpisy platné v mieste činnosti priamo oprávnenej osoby, pokiaľ osobitnými ustanoveniami tohto Dohovoru sa neustanovuje inak.
(2)
Zo zásady určenej v predchádzajúcom odseku platia tieto výnimky:
a)
zamestnanci vyslaní podnikom, ktorý má sídlo na území jednej Zmluvnej strany, na prechodný výkon zamestnania na územie druhej Zmluvnej strany, podliehajú právnym predpisom tej Zmluvnej strany, na území ktorej má podnik sídlo;
b)
zamestnanci podnikov zahraničného obchodu a dopravných podnikov, včítane podnikov vzdušnej dopravy jednej zo Zmluvných strán, ktorí sú prechodne alebo trvale zamestnaní na území druhej Zmluvnej strany, podliehajú právnym predpisom tej Zmluvnej strany, kde má podnik svoje sídlo. Ak sú však tieto osoby občanmi Zmluvnej strany, na území ktorej sú zamestnané, podliehajú právnym predpisom svojho štátu;
c)
posádka plavidla podlieha právnym predpisom tej Zmluvnej strany, pod vlajkou ktorej pláva.
Článok 6
Osoby zamestnané na diplomatických a konzulárnych zastupiteľských úradoch Zmluvných strán, ako i osoby u nich zamestnané podliehajú právnym predpisom tej Zmluvnej strany, na území ktorej majú stále bydlisko. To platí aj pre osoby zamestnané v štátnych a iných verejných zariadeniach, úradoch a organizáciách.
Článok 7
Kompetentné orgány Zmluvných strán môžu osobitnou dohodou určiť výnimky z ustanovení článkov 5 a 6 tohto Dohovoru.
DRUHÁ ČASŤ
Osobitné ustanovenia
HLAVA I
Poistenie na prípad nemoci a materstva
Článok 8
(1)
Jednorazové peňažné dávky z poistenia na prípad nemoci a materstva, ktoré sa určujú nezávisle od výšky zárobku priamo oprávnenej osoby, poskytuje podľa svojich právnych predpisov a na svoj účet orgán sociálneho poistenia tej Zmluvnej strany, na území ktorej bývala v čase vzniku nároku osoba, na ktorú sa tieto dávky vyplácajú.
(2)
Opakujúce sa peňažné dávky z poistenia na prípad nemoci a materstva, ako i jednorazové peňažné dávky z tohto poistenia, ktorých výška závisí od výšky zárobku priamo oprávnenej osoby, poskytuje podľa svojich právnych predpisov a na svoj účet orgán sociálneho poistenia, u ktorého je priamo oprávnená osoba poistená v čase vzniku nároku na tieto dávky. Ak oprávnená osoba získa nárok na tieto dávky zo sociálneho poistenia oboch Zmluvných strán, môže ten istý nárok uplatniť len u orgánu sociálneho poistenia jednej Zmluvnej strany; na poskytovanie dávok je povinný orgán, u ktorého je priamo oprávnená osoba aktívne poistená.
(3)
Ak sa oprávnená osoba v čase brania dávky podľa predchádzajúceho odseku zdržuje na území druhej Zmluvnej strany, môže orgán sociálneho poistenia, ktorý je povinný poskytovať dávku, poveriť výplatou dávky orgán sociálneho poistenia tejto druhej Zmluvnej strany. Takto vykonané výplaty nahradí orgán sociálneho poistenia, ktorý je povinný poskytovať dávku, orgánu, ktorý výplaty vykonal.
Článok 9
Pri určení peňažných dávok z poistenia na prípad nemoci a materstva sa prihliada len k zárobkom dosiahnutým na území tej Zmluvnej strany, ktorej orgán sociálneho poistenia je povinný poskytovať dávky.
Článok 10
(1)
Vecné dávky z poistenia na prípad nemoci a materstva poskytuje na svoj účet kompetentný orgán Zmluvnej strany, na území ktorej sa zdržuje oprávnená osoba. To platí aj pre osoby uvedené v článku 5 odseku 2 a v článku 6 s výnimkou diplomatických a konzulárnych pracovníkov z povolania. Podrobnosti, najmä rozsah dávok určia dohodou kompetentné orgány oboch Zmluvných strán.
(2)
Kompetentné orgány Zmluvných strán sa môžu zvlášť dohodnúť, že sa ustanovenia predchádzajúceho odseku vzťahujú i na diplomatických a konzulárnych pracovníkov z povolania.
HLAVA II
Prídavky na deti
Článok 11
(1)
Prídavky na deti poskytuje podľa svojich právnych predpisov a na svoj účet orgán sociálneho poistenia tej Zmluvnej strany, na území ktorej býva dieťa priamo oprávnenej osoby.
(2)
Ak dieťa, ktorému náležia prídavky na deti, presídli na územie druhej zmluvnej strany, zastaví sa dňom presídlenia výplata tohto prídavku a orgán sociálneho poistenia tejto druhej Zmluvnej strany bude poskytovať prídavky na deti podľa svojich právnych predpisov a na svoj účet.
Článok 12
Prídavky na deti, ktoré bývajú na území tretieho štátu, poskytuje podľa svojich právnych predpisov a na svoj účet orgán sociálneho poistenia tej Zmluvnej strany, ktorej právnym predpisom podlieha priamo oprávnená osoba.
HLAVA III
Dôchodkové poistenie
Článok 13
Pri určení dávok z dôchodkového poistenia podľa ustanovení tohto Dohovoru budú orgány sociálneho poistenia oboch Zmluvných strán postupovať týmto spôsobom:
a)
orgán sociálneho poistenia každej zo Zmluvných strán rozhodne podľa svojich právnych predpisov a s použitím článku 4 tohto Dohovoru, či oprávnená osoba splňuje podmienky pre získanie nároku na dávku;
b)
ak sú splnené podmienky pre získanie nároku na dávku, určí orgán sociálneho poistenia každej zo Zmluvných strán najskôr dávku tak, ako by celková doba poistenia (zamestnania) započítaná podľa článku 4 tohto Dohovoru bola získaná výlučne podľa jeho právnych predpisov;
c)
nato orgán sociálneho poistenia každej zo Zmluvných strán určí sumu dávky, ktorú je povinný poskytnúť, podľa pomeru doby poistenia (zamestnania), získanej podľa jeho právnych predpisov, a celkovej doby poistenia (zamestnania), získanej podľa právnych predpisov oboch Zmluvných strán.
Článok 14
Ak doba poistenia (zamestnania) získaná podľa právnych predpisov jednej Zmluvnej strany, nedosahuje 6 mesiacov, niet nároku na dávku voči orgánu sociálneho poistenia tejto Zmluvnej strany. Orgán sociálneho poistenia druhej Zmluvnej strany, ktorý v tomto prípade dávku poskytne, nevykoná krátenie dávky podľa písmena c) predchádzajúceho článku.
Článok 15
Ak u oprávnenej osoby nie sú súčasne splnené podmienky pre získanie nároku na dávku podľa právnych predpisov oboch Zmluvných strán, poskytne tejto osobe svoj diel dávky určený podľa článku 13 tohto Dohovoru orgán sociálneho poistenia tej Zmluvnej strany, podľa právnych predpisov ktorej sú tieto podmienky splnené. Ak sa podmienky pre získanie nároku na dávku splnia dodatočne i podľa právnych predpisov druhej Zmluvnej strany, rozhodnú orgány sociálneho poistenia oboch Zmluvných strán o dávke znovu.
Článok 16
Ak celková suma dávky určená podľa článku 13, prípadne suma dávky určená podľa článku 15 tohto Dohovoru, je nižšia než suma, ktorá by náležala oprávnenej osobe podľa právnych predpisov jednej Zmluvnej strany len na základe doby získanej v poistení (zamestnaní) na území tejto Zmluvnej strany, zvýši orgán sociálneho poistenia tejto Zmluvnej strany dávku, ktorú má poskytnúť, o sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi týmito dávkami.
Článok 17
(1)
Ustanovenia o dôchodkovom poistení platia aj v prípadoch, keď invalidita nastane následkom pracovného úrazu alebo nemoci z povolania. Avšak zvýšenie dávky, prípadne dávku, ktorá sa v týchto prípadoch poskytuje nad rámec dávky pri invalidite, ktorá nastala následkom všeobecného onemocnenia, poskytuje výlučne orgán sociálneho poistenia tej Zmluvnej strany, ktorej právne predpisy sa vzťahujú na príjemcu dávky v čase pracovného úrazu, prípadne v čase vzniku invalidity následkom nemoci z povolania.
(2)
Ak oprávnená osoba, ktorá berie dôchodok z dôvodu pracovného úrazu alebo nemoci z povolania od orgánu sociálneho poistenia jednej Zmluvnej strany, utrpí na území druhej Zmluvnej strany nový pracovný úraz alebo znovu onemocnenie nemocou z povolania, rozhodne o jej nárokoch orgán sociálneho poistenia tejto druhej Zmluvnej strany podľa svojich právnych predpisov s prihliadnutím k skoršiemu pracovnému úrazu, prípadne k skoršej nemoci z povolania. To isté platí aj v prípade zhoršenia zdravotného stavu oprávnenej osoby, ktoré nastane následkom výkonu práce v zamestnaní na území druhej Zmluvnej strany.
HLAVA IV
Spoločné ustanovenia
Článok 18
(1)
Ak sa doba povinného poistenia získaná podľa právnych predpisov jednej Zmluvnej strany kryje s dobou dobrovoľného poistenia podľa právnych predpisov druhej Zmluvnej strany, prihliada sa len k dobe povinného poistenia.
(2)
Ak sa doba poistenia (zamestnania) získaná podľa právnych predpisov jednej Zmluvnej strany kryje s dobou na roveň jej postavenou podľa právnych predpisov druhej Zmluvnej strany, prihliada sa len k dobe poistenia (zamestnania).
(3)
Ak sa doba postavená na roveň dobe poistenia (zamestnania) podľa právnych predpisov jednej Zmluvnej strany kryje s dobou postavenou na roveň podľa právnych predpisov druhej Zmluvnej strany, prihliada sa k tejto dobe len podľa právnych predpisov tej Zmluvnej strany, na území ktorej zamestnanec bol zamestnaný naposledy pred dobou, o ktorú ide. Ak zamestnanec nebol zamestnaný pred dobou postavenou na roveň dobe poistenia (zamestnania), prihliada sa k dobe na roveň postavenej podľa právnych predpisov tej Zmluvnej strany, na území ktorej bol zamestnanec po tejto dobe po prvé zamestnaný.
Článok 19
(1)
Ak právne predpisy jednej zo Zmluvných strán viažu získanie, zachovanie a obnovenie nárokov alebo požívanie dávky na podmienku bydliska na jej území, nebude sa táto podmienka vzťahovať na československých ani juhoslávskych občanov, pokiaľ sa zdržujú na území druhej Zmluvnej strany.
(2)
Dávky zo sociálneho poistenia jednej Zmluvnej strany sa poskytujú občanom druhej Zmluvnej strany, ktorí sa zdržujú na území tretieho štátu, za tých istých podmienok a v rovnakom rozsahu, ako vlastným občanom zdržujúcim sa v tomto treťom štáte.
Článok 20
(1)
Ak sú podľa právnych predpisov jednej zo Zmluvných strán nárok na dávku alebo výška dávky podmienené tým, že oprávnená osoba nemá zárobok, prípadne iný príjem, bude sa prihliadať k zárobku, prípadne inému príjmu na území oboch Zmluvných strán.
(2)
Ak podľa právnych predpisov jednej zo Zmluvných strán nárok na dávku alebo výška dávky závisí od výšky zárobku, prípadne iného príjmu, každá Zmluvná strana bude prihliadať k zárobku, prípadne k inému príjmu len na svojom území.
Článok 21
Opakujúce sa peňažné dávky zo sociálneho poistenia, ktoré je povinný poskytovať orgán sociálneho poistenia jednej Zmluvnej strany na území druhej Zmluvnej strany, sa budú poukazovať v lehotách, ktoré budú určené dohodou kompetentných orgánov Zmluvných strán.
TRETIA ČASŤ
Všeobecné, prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 22
(1)
Kompetentné orgány oboch Zmluvných strán:
a)
uzavierajú dohody potrebné na vykonávanie tohto Dohovoru;
b)
oznamujú si navzájom všetky zmeny právnych predpisov uvedených v článku 2 tohto Dohovoru.
(2)
Zmluvné strany si navzájom ihneď po nadobudnutí účinnosti tohto Dohovoru oznámia, ktoré orgány sú kompetentné v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Dohovoru.
Článok 23
(1)
Pri vykonávaní tohto Dohovoru si kompetentné orgány Zmluvných strán budú bezodplatne poskytovať potrebnú vzájomnú pomoc.
(2)
Tieto orgány môžu za tým istým účelom používať sprostredkovanie diplomatických a konzulárnych zastupiteľských úradov.
(3)
Pri vykonávaní tohto Dohovoru môžu orgány diplomatických a konzulárnych zastupiteľských úradov jednej Zmluvnej strany priamo a bez osobitného plnomocenstva zastupovať občanov, ako i právnické osoby a orgány svojho štátu u orgánov sociálneho poistenia a u ostatných orgánov druhej Zmluvnej strany a robiť opatrenia potrebné pre zabezpečenie a zachovanie ich práv.
Článok 24
V súvislosti s vykonávaním tohto Dohovoru sa môžu kompetentné orgány jednej Zmluvnej strany stýkať priamo s kompetentnými orgánmi druhej Zmluvnej strany.
Článok 25
Pri vykonávaní tohto Dohovoru dokumentácia, včítane lekárskych nálezov vydaná kompetentnými orgánmi jednej Zmluvnej strany, platí pre orgány druhej Zmluvnej strany. Dohodou kompetentných orgánov Zmluvných strán bude určené, ktorým spôsobom sa dokumentácia predpísaná právnymi predpismi jednej Zmluvnej strany môže nahradiť potvrdením kompetentného orgánu druhej Zmluvnej strany.
Článok 26
Písomnosti, listiny, podania a listy, ktoré sa predkladajú v súvislosti s vykonávaním tohto Dohovoru, môžu sa spísať v ktoromkoľvek z úradných jazykov jednej alebo druhej Zmluvnej strany a sú oslobodené od všetkých poplatkov, ako aj od úradného overenia diplomatickými alebo konzulárnymi orgánmi.
Článok 27
Žiadosti, vyhlásenia, žaloby, sťažnosti a iné podania vo veciach sociálneho poistenia, ktoré treba predložiť v určenej lehote orgánu jednej Zmluvnej strany, sa budú považovať za včas podané, ak sú v tejto lehote predložené orgánu druhej Zmluvnej strany. V takomto prípade orgán tejto druhej Zmluvnej strany ihneď postúpi uvedené podania kompetentnému orgánu prvej Zmluvnej strany.
Článok 28
Poukazy peňazí na územie druhej Zmluvnej strany sa budú vykonávať v súhlase s ustanoveniami o neobchodných platbách, ktoré budú v platnosti medzi oboma Zmluvnými stranami v čase poukazu.
Článok 29
Vymáhanie poisteného, ktoré orgánu sociálneho poistenia jednej Zmluvnej strany dlhuje platiaci poistného, ktorý má sídlo alebo bydlisko na území druhej Zmluvnej strany, vykoná kompetentný orgán tejto druhej Zmluvnej strany podľa svojich právnych predpisov.
Článok 30
Všetky ťažkosti, ktoré by sa vyskytli pri vykonávaní tohto Dohovoru, budú riešiť dohodou kompetentné orgány Zmluvných strán buď písomne, alebo v paritnej komisii odborníkov, ktorá bude na ten účel zriadená.
Článok 31
(1)
Ak nárok oprávnenej osoby nie je sporný, ale je sporné, ktoré právne predpisy sa majú použiť, dostane táto osoba preddavok na dávku, pokiaľ sa spor nevyrieši v zmysle predchádzajúceho článku.
(2)
Na výplatu preddavku je povinný orgán sociálneho poistenia Zmluvnej strany, na území ktorej oprávnená osoba býva. Tento orgán poskytne preddavok vo výške dávky, na ktorú by bol povinný podľa svojich právnych predpisov.
(3)
Orgán sociálneho poistenia, ktorý bude s konečnou platnosťou povinný poskytovať dávky, uhradí orgánu, ktorý poskytol preddavok, sumu úhrnom vyplatenú.
Článok 32
(1)
Dôchodky určené pred nadobudnutím účinnosti tohto Dohovoru sa preskúmajú na žiadosť požívateľa alebo kompetentného orgánu. Na podklade preskúmania sa požívateľovi priznajú rovnaké nároky, ktoré by mal, keby tento Dohovor bol v účinnosti v čase určenia nároku.
(2)
Ak boli nároky pred nadobudnutím účinnosti tohto Dohovoru vyrovnané odbavným pre nedostatok potrebnej doby, avšak pri použití ustanovení tohto Dohovoru o spočítaní dôb sú splnené podmienky potrebnej doby pre dôchodok, požívateľ môže žiadať o preskúmanie. Odbavné vyúčtuje každá zo Zmluvných strán podľa svojich právnych predpisov.
(3)
Ustanovenia predchádzajúceho odseku sa budú na žiadosť oprávnenej osoby vzťahovať i na prípady, ktoré nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto Dohovoru, v ktorých však nebol priznaný dôchodok alebo odbavné pre nedostatok potrebnej doby.
(4)
Žiadosť o preskúmanie v zmysle predchádzajúcich odsekov sa musí podať v lehote 3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dohovoru. Nároky priznané na základe preskúmania plynú najskôr od prvého dňa toho mesiaca, ktorý nasleduje po nadobudnutí účinnosti tohto Dohovoru.
Článok 33
Týmto Dohovorom nie sú dotknuté ustanovenia Dohody medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou z 11. februára 1956 o urovnaní otvorených majetkových otázok, ktoré sa vzťahujú na nevyrovnané plnenia zo sociálneho poistenia zročné pred 19. februárom 1955.
Článok 34
Poskytovanie sociálnej pomoci, prípadne sociálneho dôchodku občanom jednej Zmluvnej strany, ktorí sa zdržujú na území druhej Zmluvnej strany, sa upraví osobitnou zmluvou.
Článok 35
Tento Dohovor sa nevzťahuje na príslušníkov ozbrojených síl ani na vojenských invalidov a obete vojny alebo fašistického teroru. Ochrana týchto osôb sa upraví osobitnou zmluvou.
Článok 36
(1)
Tento Dohovor bude ratifikovaný a ratifikačné listiny sa vymenia čo najskôr v Prahe.
(2)
Dohovor nadobudne účinnosť prvého dňa toho mesiaca, ktorý bude nasledovať po výmene ratifikačných listín.
(3)
Každá Zmluvná strana môže vypovedať tento Dohovor najmenej 6 mesiacov pred uplynutím kalendárneho roku, v ktorom bude daná výpoveď. Výpoveď bude účinná od 1. januára nasledujúceho roku.
(4)
Ak dôjde k výpovedi tohto Dohovoru, budú sa jeho ustanovenia, ako i ustanovenia jeho vykonávacích dohôd i naďalej vzťahovať na nároky už získané bez ohľadu na ustanovenia o obmedzeniach, ktoré by Zmluvné strany určili vo svojich právnych predpisoch na prípad, že sa oprávnená osoba zdržuje v cudzine.
(5)
V prípadoch, v ktorých boli získané doby poistenia (zamestnania) podľa právnych predpisov oboch Zmluvných strán, avšak nevznikol nárok na dávky predo dňom zániku platnosti tohto Dohovoru, bude možno použiť ustanovenia Dohovoru za podmienok, ktoré sa určia dohodou kompetentných orgánov Zmluvných strán.
Tento Dohovor bol spísaný vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku českom a srbochorvátskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Dané v Belehrade 22. mája 1957.
Za Československú republiku:

EVŽEN ERBAN v. r.

Za Federatívnu ľudovú republiku Juhosláviu:

ZDENKO HAS v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie na str. 5.