4/1958 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
Vyhláška ministra zahraničných vecí
z 13. februára 1958
o Dohode o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie
Dňa 29. januára 1957 bola v Belehrade dojednaná Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie.
Prezident republiky Dohodu ratifikoval 30. septembra 1957 a ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 28. novembra 1957.
Podľa svojho článku 10 Dohoda vstúpila v platnosť 28. novembra 1957.
České znenie Dohody sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)
Nadobudnutím platnosti dohody uverejnenej oznámením č. 138/1998 Z. z. stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávia Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie podpísaná 29. januára 1957 v Belehrade (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 4/1958 Zb.).
Nadobudnutím platnosti dohody uverejnenej oznámením č. 131/1998 Z. z. stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie podpísaná 29. januára 1957 v Belehrade (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 4/1958 Zb.).
Nadobudnutím platnosti dohody uverejnenej oznámením č. 141/1998 Z. z. stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie podpísaná 29. januára 1957 v Belehrade (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 4/1958 Zb.) podľa oznámenia č. 112/2006 Z. z.
Výmenou nót uverejnenou oznámením č. 265/2006 Z. z. stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie podpísaná 29. januára 1957 v Belehrade (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 4/1958 Zb.).
David v. r.
DOHODA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTÚRY, UMENIA, VEDY, ŠKOLSTVA A OSVETY MEDZI VLÁDOU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU FEDERATÍVNEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY JUHOSLÁVIE
Vláda Československej republiky a vláda Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie v snahe rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi oboch krajín a prehlbovať medzi nimi spoluprácu vzájomným poznávaním vo všetkých oblastiach kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety sa rozhodli uzavrieť Dohodu o spolupráci v odbore kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety a za tým účelom sa dohodli na týchto ustanoveniach:
Článok 1
Obe zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu v kultúrnej, umeleckej, vedeckej, školskej a osvetovej činnosti, ako i výmenu informácií z týchto oblastí.
Článok 2
Zmluvné strany sa dohodli, že budú obzvlášť napomáhať a podporovať:
a)
spoluprácu medzi vedeckými a osvetovými inštitúciami, odbornými spoločnosťami a kultúrno-osvetovými organizáciami;
b)
výmenu informácií a príslušných materiálov o dosiahnutých výsledkoch v kultúre, umení, vede, školstve a osvete;
c)
vzájomné hosťovanie umelcov a umeleckých skupín, ako i organizovanie umeleckých a odborných výstav;
d)
spoluprácu a vzájomné návštevy kultúrnych, vedeckých, školských a osvetových pracovníkov a športovcov;
e)
výmenu vedeckých, odborných, literárnych a umeleckých diel, ich prekladanie a vydávanie;
f)
výmenu vedeckých, výchovných a kultúrno-osvetových filmov.
Článok 3
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti rozhlasu a televízie, ako i filmu na základe dohody kompetentných inštitúcií oboch krajín.
Článok 4
Každá zo Zmluvných strán uľahčí vedeckým pracovníkom druhej Zmluvnej strany prácu v ústavoch, archívoch, knižniciach a múzeách svojej krajiny podľa svojich platných predpisov a stanov príslušných ústavov.
Taktiež umožní štúdium, využitie a fotografovanie historických materiálov a dokumentov, ktoré sa vzťahujú k dejinám druhej Zmluvnej strany.
Článok 5
Každá zo Zmluvných strán bude podľa svojich možností poskytovať štipendiá a iné druhy materiálnej pomoci pre štúdium, špecializáciu a vedeckovýskumnú prácu študentom, odborným a vedeckým pracovníkom a umelcom druhej Zmluvnej strany.
Článok 6
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi športovými a telovýchovnými organizáciami a ústavmi, výmenu skúseností v tejto oblasti, ako i vzájomné návštevy športovcov a telovýchovných pracovníkov.
Článok 7
Na vykonávanie tejto Dohody obe Zmluvné strany včas dojednajú ročné plány význačnejších akcií spolupráce na úseku kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety.
Pred dojednaním ročného plánu si kompetentné orgány Zmluvných strán vymenia návrhy. Ročný plán sa prejedná a schváli na spoločnej schôdzke splnomocnených zástupcov oboch strán. Schôdzky sa budú konať striedavo v Prahe a Belehrade podľa potreby, najmenej raz za rok.
Článok 8
Všetky finančné otázky spojené s vykonávaním tejto Dohody upravia obe strany pri dojednávaní ročného plánu.
Článok 9
Zmluvné strany umožnia na základe reciprocity zriadenie kultúrno-informačných zariadení, ktoré by Československá republika hodlala otvoriť vo Federatívnej ľudovej republike Juhoslávii a Federatívna ľudová republika Juhoslávia v Československej republike.
Tieto zariadenia sa budú spravovať právnymi predpismi platnými pre územie, na ktorom sa zriadia.
Článok 10
Táto Dohoda podlieha ratifikácii a vstúpi v platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční v Prahe.
Článok 11
Táto Dohoda sa uzaviera na dobu 5 rokov začínajúc dňom, keď nadobudne platnosť. Ak ju jedna zo Zmluvných strán nevypovie 6 mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia, mlčky sa predlžuje na neurčitú dobu s výpovednou lehotou 6-mesačnou.
Dané v Belehrade 29. januára 1957 vo dvoch vyhotoveniach v jazyku českom a srbochorvátskom, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.
Za vládu Československej republiky:
Dr. FRANTIŠEK KAHUDA v. r.
Za vládu Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie:
BOHDAN OSOLNIK v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie na str. 11.