41/1960 Zb.

Vyhlásené znenie

41
NARIADENIE
ministra spravodlivosti
z 11. apríla 1960
o sídlach a obvodoch ľudových súdov a sídlach a obvodoch krajských súdov
Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 14 zákona č. 66/1952 Zb. o organizácii súdov:
§ 1
Sídla a obvody ľudových súdov sa zhodujú so sídlami a obvodmi okresných a im na roveň postavených národných výborov a sídla a obvody krajských súdov sa zhodujú so sídlami a obvodmi krajských národných výborov určenými podľa zákona z 9. apríla 1960 č. 36 Zb. o územnom členení štátu.
§ 2
Pre územný obvod Národného výboru hlavného mesta Prahy sa zriaďuje krajský súd, ktorý sa označuje ako „Mestský súd v Prahe“.
§ 3
(1)
Pôsobnosť súdu v sídle krajskej odborovej rady vo veciach nemocenského poistenia určenú v § 395 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a pôsobnosť súdu v sídle krajského súdu vo veciach dôchodkového zabezpečenia určenú v § 395 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku vykonáva:
a)
v obvode Mestského súdu v Prahe:
Ľudový súd pre Prahu 1,
b)
v obvode Krajského súdu v Prahe:
Ľudový súd Praha-západ,
c)
v obvode Krajského súdu v Plzni:
Ľudový súd Plzeň-mesto,
d)
v obvode Krajského súdu v Brne:
Ľudový súd Brno-mesto,
e)
v obvode Krajského súdu v Bratislave:
Ľudový súd Bratislava-mesto.
(2)
Pozemkové knihy pre územný obvod Mestského súdu v Prahe vedie Ľudový súd pre Prahu 1.
(3)
Podnikový register vedie pre podniky, ktoré majú sídlo
a)
v obvode Mestského súdu v Prahe a Krajského súdu v Prahe:
Ľudový súd pre Prahu 1,
b)
v obvode Krajského súdu v Plzni:
Ľudový súd Plzeň-mesto,
c)
v obvode Krajského súdu v Brne:
Ľudový súd Brno-mesto,
d)
v obvode Krajského súdu v Bratislave:
Ľudový súd Bratislava-mesto.
(4)
Železničnú knihu vedie Ľudový súd pre Prahu 1, Ľudový súd Brno-mesto a Ľudový súd Bratislava-mesto; knihové vložky doterajších zemských dosk vedie Ľudový súd pre Prahu 1, Ľudový súd Brno-mesto a Ľudový súd v Opave.
§ 4
Zrušujú sa nariadenia ministra spravodlivosti
1.
č. 22/1954 Zb., ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov a sídla a obvody krajských súdov,
2.
č. 60/1954 Zb., ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Dunajskej Strede, Čalove, Trnave, Seredi,
3.
č. 31/1955 Zb., ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Snine a mení obvod Ľudového súdu v Humennom,
4.
č. 2/1957 Zb., ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Šuranoch a mení obvod Ľudového súdu v Nových Zámkoch,
5.
č. 78/1957 Zb., ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Ostrove a mení obvod Ľudového súdu v Karlových Varoch,
6.
č. 85/1958 Zb., ktorým sa zriaďujú niektoré ľudové súdy a vymedzuje ich pôsobnosť,
7.
č. 6/1959 Zb., ktorým sa zriaďuje Ľudový súd Bratislava-okolie a vymedzuje jeho pôsobnosť,
8.
č. 61/1959 Zb., ktorým sa mení sídlo Ľudového súdu v Novom Měste nad Metují.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Široký v. r.
Dr. Škoda v. r.