Chronologický register predpisov ročníka 1961

Číslo predpisu Názov predpisu
40/1961 Zb. Zákon o obrane Československej socialistickej republiky
135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
140/1961 Zb. Trestný zákon.