Chronologický register predpisov ročníka 1964

Číslo predpisu Názov predpisu
40/1964 Zb. Občiansky zákonník
89/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti zdravotníctva
157/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch
176/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskom dohovore o obchodnej arbitráži
207/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach.