Chronologický register predpisov ročníka 1965

Číslo predpisu Názov predpisu
10/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou
59/1965 Zb. Zákon o výkone trestu odňatia slobody
65/1965 Zb. Zákonník práce