Chronologický register predpisov ročníka 1966

Číslo predpisu Názov predpisu
62/1966 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o zásadách pre skracovanie pracovného času a pre úpravu pracovných a prevádzkových režimov.
70/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o colnom prejednávaní medzinárodných prepráv nákladov vykonávaných automobilovou dopravou