Chronologický register predpisov ročníka 1967

Číslo predpisu Názov predpisu
71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok)