Chronologický register predpisov ročníka 1973

Číslo predpisu Názov predpisu
55/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách medzi a za ich územiami
63/1973 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
64/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
98/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Veterinárnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva
172/1973 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov a Federálneho ministerstva financií o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí