63/1973 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.05.1990 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 31. mája 1973
o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
§ 1
Verejné zbierky
(1)
Verejné zbierky sú zbierky usporadúvané na získanie prostriedkov od občanov a organizácií na vopred určený verejnoprospešný účel dobrovoľným poskytovaním príspevkov.
(2)
Verejné zbierky (ďalej len „zbierka“) sa konajú na miestach a v priestoroch všeobecne prístupných alebo pri kultúrnych, športových a iných verejných podujatiach. Zbierky z domu do domu možno konať iba vo výnimočných prípadoch.
(3)
Organizácia usporadúvajúca zbierku (§ 3) oboznámi so zámerom vykonať zbierku
a)
výzvou k občanom a organizáciám v tlači, rozhlase, televízii alebo iným spôsobom, aby prispeli na účel zbierky,
b)
oznámením, že vo vstupnom alebo v cene predmetu, ktorý sa predáva, je zahrnutý aj príspevok na účel zbierky.
(4)
Za zbierky podľa tohto zákona sa nepovažujú
a)
zbierky, ktoré konajú orgány Národného frontu, politické strany, dobrovoľné spoločenské organizácie, spolky alebo osobitné združenia medzi svojimi členmi, prípadne členskými organizáciami vyberaním peňažných príspevkov alebo predajom známok, odznakov a podobných predmetov na získanie prostriedkov na plnenie svojich úloh,
b)
zbierky, ktoré sa konajú na účely cirkví a štátom uznaných náboženských spoločností v kostoloch, modlitebniach a iných miestnostiach určených na kultové obrady.
DRUHÁ ČASŤ
Zbierky
§ 3
Oprávnenie na usporadúvanie zbierok
Zbierku môže usporiadať len organizácia, a to na základe povolenia, ktoré na jej písomnú žiadosť vydá orgán štátnej správy (§ 5).
Povoľovanie zbierok
§ 4
(1)
Zbierku možno povoliť,
a)
ak je v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a so zahraničnopolitickými záujmami Československej socialistickej republiky,
b)
ak neohrozuje verejný poriadok a je zaručené jej riadne vykonanie a
c)
ak si predpokladané náklady spojené s vykonaním zbierky nevyžiadajú prevažnú časť jej hrubého výnosu.
(2)
Povolenie zbierky možno viazať na splnenie podmienok potrebných vo verejnom záujme.
§ 5
(1)
Zbierku, ktorej výnos sa má použiť v Československej socialistickej republike, povoľuje
a)
okresný národný výbor, ak sa má konať na území okresu alebo jeho časti,
b)
krajský národný výbor, ak sa má konať na území kraja alebo jeho časti a ak nie je príslušný okresný národný výbor,
c)
národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, ak sa má konať na jeho území alebo jeho časti,
d)
Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „Ministerstvo vnútra“) po dohode s Ministerstvom financií, ak sa má konať na území presahujúcom územie kraja (hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy),
e)
Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom vnútra Českej socialistickej republiky, ak sa má konať na území Slovenskej socialistickej republiky i na území Českej socialistickej republiky a usporadúvajúca organizácia má sídlo na území Slovenskej socialistickej republiky.
(2)
Zbierku, ktorej výnos sa má použiť mimo Československej socialistickej republiky, povoľuje vždy Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí.
§ 6
(1)
Orgán štátnej správy, ktorý zbierku povolil, povolenie zruší, ak nastanú alebo dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré by sa povolenie nemohlo vydať, alebo ak sa dodatočne zistí, že údaje, na základe ktorých bolo povolenie vydané, sú nepravdivé.
(2)
Orgán štátnej správy, ktorý zbierku povolil, môže povolenie zrušiť alebo konanie zbierky dočasne zastaviť, ak organizácia nesplní niektorú z podmienok uložených v povolení alebo ak nedodržiava právne predpisy o zbierkach.
§ 7
Spôsob konania zbierok
(1)
Pred vydaním povolenia nesmie sa zbierka ani konať, ani zverejňovať.
(2)
Zbierky sa konajú zbieracími listinami, predajom predmetov, v cene ktorých je zahrnutý peňažný príspevok, predajom vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné podujatia usporadúvané na získanie príspevkov, zriadením a zverejnením účtov v peňažných ústavoch na zasielanie príspevkov alebo zriadením a zverejnením miest určených na prijímanie príspevkov.
(3)
Počet zbieracích listín a osoby poverené vykonávaním zbierky určí organizácia, ktorej bolo povolené zbierku usporiadať, prípadne aj jej nižšia organizačná zložka, a to so súhlasom miestneho (mestského) národného výboru, v územnom obvode ktoré sa má zbierka konať. Osoby poverené vykonávaním zbierky musia byť bezúhonné, dôveryhodné a spravidla majú mať bydlisko v obci, kde sa má zbierka konať. Tieto osoby nemožno odmeniť z výnosu zbierky.
(4)
Ak sa zbierka koná zbieracími listinami, organizácia, ktorej bolo povolené usporiadať zbierku, i osoby poverené vykonávaním zbierky sú povinné dbať na to, aby prispievatelia riadne vypĺňali a podpisovali zbieracie listiny.
§ 8
Obmedzenie konania zbierok
(1)
Zbierky sa nesmú konať vo verejných dopravných prostriedkoch, na ich staniciach, v lôžkových zdravotníckych zariadeniach, v pohostinských a zábavných miestnostiach a v predajniach.
(2)
V organizáciách a zariadeniach, ako aj v priestoroch a zariadeniach ozbrojených zborov môžu sa zbierky konať iba so súhlasom vedúceho (veliteľa) alebo ním povereného zástupcu.
§ 9
Usporadúvanie zbierok národnými výbormi
(1)
Národné výbory môžu usporadúvať zbierky medzi občanmi a organizáciami vo svojich územných obvodoch na verejnoprospešné účely, ktorých splnenie patrí do ich pôsobnosti, najmä ak ide o naliehavú pomoc osobám postihnutým živelnou pohromou.
(2)
Národný výbor môže usporiadať zbierku iba so súhlasom národného výboru vyššieho stupňa. Krajský národný výbor alebo Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy môže usporiadať zbierku iba so súhlasom Ministerstva vnútra po dohode s Ministerstvom financií.
(3)
Peňažný výnos zbierky usporiadanej národným výborom je príjmom národného výboru.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 15
Použitie výnosu zbierky
(1)
Výnos zbierky možno použiť na účel uvedený v povolení alebo v rozhodnutí o súhlase s usporiadaním zbierky.
(2)
Na iný účel možno výnos zbierky použiť len so súhlasom orgánu štátnej správy, ktorý zbierku povolil alebo vyslovil s jej usporiadaním súhlas.
(3)
Súhlas na iné použitie výnosu zbierky možno dať iba vtedy, ak jej pôvodný účel zanikol pre nepredvídané príčiny alebo povolenie na jej usporiadanie bolo zrušené (§ 6 a § 11 ods. 4), pokiaľ nebol daný príkaz na odvod výnosu do štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (§ 18 ods. 2).
Kontrola a dozor
§ 16
(1)
Organizácia, ktorej bola povolená zbierka, je povinná predložiť vyúčtovanie orgánu, ktorý zbierku povolil, v lehote určenej v povolení; táto lehota pri zbierkach nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
(2)
Orgán štátnej správy, ktorý zbierku povolil, sa môže kedykoľvek presvedčiť, prípadne aj prostredníctvom orgánu štátnej správy nižšieho stupňa, či sa zbierka koná podľa podmienok určených v povolení a či sa dodržiavajú príslušné právne predpisy; ak zistí nesprávnosti, postupuje podľa ustanovení § 6 a § 11 ods. 4.
§ 17
Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a predpisov na základe neho vydaných vykonávajú, ak ide o zbierky, národné výbory a Ministerstvo vnútra.
§ 18
Postih organizácií
(1)
Okresný národný výbor uloží pokutu až do 200 000 Kčs organizácii, ktorá v jeho obvode v rozpore s ustanoveniami tohto zákona a predpisov na základe neho vydaných koná zbierku bez povolenia, alebo pri tom spolupôsobí, alebo koná v rozpore s podmienkami určenými v povolení, alebo použije výnos zbierky na iný než povolený účel. Pokuta sa odvedie do štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky.
(2)
Okresný národný výbor môže prikázať výnos zbierky, ktorá nebola povolená alebo ktorej povolenie bolo zrušené, odviesť do štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky.
§ 19
Splnomocnenie
Ministerstvo vnútra upraví vyhláškou podrobnosti týkajúce sa zbierok, a to náležitosti žiadosti o povolenie a rozhodnutia o povolení, náležitosti zbieracích listín, spôsob propagácie, konania a vyúčtovania zbierok.
§ 21
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa
a)
právne predpisy upravujúce zbierky a lotérie, ktoré zostali v platnosti podľa zákona č. 11/1918 Zb. o zriadení samostatného československého štátu,
b)
vyhláška ministra financií č. 167/1959 Ú. v., ktorou sa vydávajú predpisy o prevádzaní a organizácii lotérií a iných podobných hier,
c)
ustanovenie § 39 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá).
§ 22
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1973.
Klokoč v. r.
Dr. Colotka v. r.