98/1973 Zb.

Vyhlásené znenie

98
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 13. júla 1973
o Veterinárnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva
Dňa 4. júla 1972 bola v Prahe podpísaná Veterinárna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva.
Podľa svojho článku 10 dohoda nadobudla platnosť 12. aprílom 1973.
Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.1) Do textu prílohy dohody možno nazrieť v archíve Federálneho ministerstva zahraničných vecí.
Minister:
Ing. Chňoupek v. r.
VETERINÁRNA DOHODA medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva
Vláda Československej socialistickej republiky,
vláda Holandského kráľovstva,
vedené snahou rozvíjať spoluprácu vo veterinárnej oblasti za účelom obmedzenia nebezpečenstva, ktoré predstavujú choroby zvierat tak pre ľudské zdravie ako aj pre rozvoj plemenárstva, a ďalej v snahe uľahčiť výmenu zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu
sa dohodli na týchto ustanoveniach:
Článok 1
1.
Zmluvné strany budú spolupracovať pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, ako aj výrobkov a surovín živočíšneho pôvodu a ďalej krmív, aby sa predchádzalo možnosti eventuálneho zavlečenia nákazy na územie oboch štátov.
2.
Zmluvné strany uľahčia výmenu zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu. K vlastnému dovozu, vývozu a prevozu zvierat, výrobkov a surovín živočíšneho pôvodu a krmív pristúpia po predchádzajúcom súhlase príslušných štátnych veterinárnych služieb.
Článok 2
Zdravotné veterinárne podmienky vývozu živých zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu z územia jednej zo zmluvných strán na územie druhej zmluvnej strany sú určené v Protokole, ktorý je prílohou tejto Dohody.
Článok 3
Príslušné štátne orgány si budú vymieňať aspoň raz mesačne veterinárne výkazy, v ktorých sa uvedie štatistika nákazlivých chorôb zvierat.
Ďalej si budú zasielať všetky informácie veterinárneho charakteru, ktoré by ich mohli zaujímať.
Článok 4
1.
Zmluvné strany budú uľahčovať:
a)
spoluprácu na úseku veterinárneho výskumu, ďalej spoluprácu medzi laboratóriami štátnych veterinárnych služieb a výmenu dosiahnutých výsledkov;
b)
výmenu veterinárnych odborníkov oboch krajín za účelom získania informácií o zdravotnom stave zvierat a ďalej za účelom získania všetkých potrebných informácií týkajúcich sa činnosti príslušných štátnych veterinárnych služieb.
2.
Príslušné štátne orgány môžu tiež spoločne vypracovať plány spolupráce pre určité časové údobie.
Článok 5
Príslušné štátne orgány sú pri realizácii otázok a bodov tejto dohody v priamom styku a sú oprávnené vykonávať zmeny v Protokole, ktorý je pripojený k tejto dohode.
Tieto zmeny sa potvrdia výmenou diplomatických nót a nadobudnú platnosť v deň výmeny týchto nót.
Článok 6
Náklady spojené s vykonávaním článku 4 tejto dohody idú na ťarchu toho štátu, ktorý vo svojom záujme vysiela svojich odborníkov alebo žiada vyslanie odborníkov od druhej zmluvnej strany.
Článok 7
Sporné otázky, ktoré by mohli vzniknúť pri realizácii tejto dohody a pripojeného Protokolu, bude skúmať zmiešaná komisia.
Komisia sa bude skladať z troch členov z každého štátu, z ktorých dvaja musia byť štátni veterinárni lekári.
Zástupcovia každej krajiny môžu byť sprevádzaní ďalšími odborníkmi.
Komisia sa zíde do dvoch mesiacov po zvolaní jednou zo strán.
Otázky, na ktorých sa zmiešaná komisia nedohodne, sa budú riešiť diplomatickou cestou.
Článok 8
Táto dohoda sa bude uskutočňovať zo strany Holandského kráľovstva v jeho európskej časti a zo strany Československej socialistickej republiky po celom jej štátnom území.
Článok 9
1.
Táto dohoda sa nedotýka práv a záväzkov, ktoré obe zmluvné strany podpísali alebo podpíšu v rámci iných medzinárodných dohovorov.
2.
Ak jedna zo zmluvných strán bude považovať za žiadúce pozmeniť niektoré ustanovenia tejto dohody, bude môcť požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultáciu v danej veci. Táto konzultácia prebehne do 60 dní začínajúc dňom podania žiadosti o konzultáciu. Ak sa príslušné štátne orgány dohodnú na pozmenení tejto dohody, predložia tento návrh svojim vládam.
3.
Každá zmena tejto dohody sa bude uskutočňovať výmenou nót medzi zmluvnými stranami.
Článok 10
1.
Každá zo zmluvných strán oznámi druhej zmluvnej strane, že sa splnili ústavné predpisy požadované pre nadobudnutie platnosti tejto dohody. Dohoda nadobudne platnosť od posledného dátumu z týchto oznámení.
2.
Táto dohoda zostane v platnosti, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie, pričom výpovedná lehota je šesť mesiacov.
Na dôkaz toho podpísaní, náležite na to oprávnení, túto dohodu podpísali.
V Prahe 4. júla 1972.
Vo dvoch vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.
Za vládu Československej socialistickej republiky:
Dr. B. Večera v. r.
Za vládu Holandského kráľovstva:
M. R. Froger v. r.
1)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.