6/1974 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.02.1974

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 27. novembra 1973
o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky
Dňa 7. júla 1971 bola v Lime podpísaná Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky.
Podľa článku IX Dohoda nadobudla platnosť 20. júlom 1973.
Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
DOHODA o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Peruánskej republiky, vedené prianím ešte viac posilniť priateľské vzťahy medzi národmi oboch krajín a snahou podporovať sociálno-ekonomický rozvoj oboch krajín formou vedecko-technickej spolupráce, sa dohodli takto:
Článok I
Zmluvné strany budú rozvíjať vedecko-technickú spoluprácu medzi národmi oboch krajín na základe rovnoprávnosti, rešpektovania suverenity, nezasahovania do vnútorných záležitostí oboch krajín a vzájomného prospechu.
Článok II
Spolupráca bude spočívať:
1.
vo výmene vedeckých pracovníkov a odborníkov na spoločné štúdium možností uskutočnenia projektov sociálno-ekonomického rozvoja vedecko-technického charakteru, prípadne uskutočňovaných národnými spoločnosťami zmluvných strán;
2.
v poskytovaní štipendií na špecializované univerzitné postgraduálne kurzy vedecko-technickej výučby;
3.
v zriaďovaní dokumentačných stredísk vedecko-technického charakteru a posilňovaní stredísk odborného školenia a technického výcviku jestvujúcich v Peruánskej republike;
4.
v akýchkoľvek iných formách vedecko-technickej spolupráce, ktoré sa vzájomne dohodnú.
Článok III
Zmluvné strany sa zaväzujú neoznamovať bez predchádzajúceho a vzájomného súhlasu tretím osobám výsledky svojej vedecko-technickej spolupráce a svojich spoločných výskumov uskutočňovaných na základe tejto Dohody.
Článok IV
Za účelom uskutočnenia ktoréhokoľvek z programov spolupráce, ktoré sú vymenované v tomto dokumente alebo ktoré zmluvné strany na jeho základe dohodnú, obe zmluvné strany určia a ustanovia v osobitných dodatkových dojednaniach alebo dohodách všetko, čo treba, pokiaľ ide o povahu, čas trvania, personálne obsadenie, finančné príspevky vo voľne zameniteľnej mene alebo iné príspevky príslušných vlád a prijaté správne postupy a pokiaľ ide o československé a peruánske spoločnosti príslušné na uskutočnenie uvedených programov.
Článok V
Ustanovenia tejto Dohody nebudú mať vplyv na práva a záväzky zmluvných strán, ktoré vyplývajú z iných medzinárodných dohôd nimi uzavretých.
Článok VI
Zmluvné strany sa dohodli zabezpečiť misiám alebo odborníkom vysielaným na uskutočnenie cieľov tejto Dohody výhody potrebné pre normálny výkon ich funkcií v súlade so zákonmi platnými v prijímajúcej krajine.
Článok VII
Zmluvné strany sa dohodli utvoriť Zmiešanú komisiu, ktorá sa v zásade bude schádzať každý rok striedavo v príslušných hlavných mestách v termínoch, ktoré budú dohodnuté.
Zmiešaná komisia určí poradie projektov, ktoré sa budú uskutočňovať, a bude vyhodnocovať vedecko-technickú spoluprácu medzi oboma krajinami.
Článok VIII
Zmluvné strany si podľa zásady vzájomnosti budú poskytovať:
a)
oslobodenie materiálu a zariadení nevyhnutných na uskutočňovanie vedecko-technickej spolupráce určenej touto Dohodou od colných poplatkov a iných daňových tiarch;
b)
oslobodenie od daní z príjmov technikov a odborníkov vyslaných v rámci vedecko-technickej spolupráce v súlade s touto Dohodou;
c)
úľavy a výsady, ktoré poskytujú príslušné vlády odborníkom medzinárodných organizácií.
Článok IX
Táto Dohoda nadobudne platnosť v deň výmeny nót, ktorými sa potvrdí jej prijatie v súlade so zákonmi platnými v každej krajine, a bude platiť 3 roky, po uplynutí ktorých sa bude automaticky predlžovať na obdobie ďalšieho 1 roka, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie 6 mesiacov pred skončením príslušného obdobia.
Pre prípad, že by pri skončení platnosti tejto Dohody existovali nedokončené projekty, zmluvné strany sa zaväzujú ich dokončiť a pritom zachovať ustanovenia tejto Dohody, pokiaľ sa nedohodne iný postup.
Na dôkaz toho na to určení splnomocnenci - Ivan Peter, námestník ministra zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a divízny generál Edgardo Mercado Jarrín, minister zahraničných vecí Peru - podpisujú túto Dohodu v Lime 7. júla 1971 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, oboch v španielskom jazyku.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ivan Peter v. r.

námestník ministra zahraničného obchodu

Československej socialistickej republiky

Za vládu

Peruánskej republiky:

Divízny generál

Edgardo Mercado Jarrín v. r.

minister zahraničných vecí
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.