51/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1979 do 31.08.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

51
VYHLÁŠKA
Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu
z 19. mája 1978
o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce a Slovenský banský úrad podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a rozšírení dozoru štátnej banskej správy ustanovujú po dohode s ústrednými orgánmi a po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou:
I. oddiel Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Vyhláška ustanovuje stupne odbornej spôsobilosti (ďalej len „kvalifikácia“) pracovníkov, ktorí obsluhujú1) elektrické zariadenia alebo pracujú1) na nich (ďalej len „činnosť“), projektujú tieto zariadenia, riadia činnosť alebo projektovanie elektrických zariadení v organizáciách, ktoré vyrábajú, montujú, udržujú v prevádzke alebo projektujú elektrické zariadenia alebo vykonávajú na elektrických zariadeniach činnosť dodávateľským spôsobom; ďalej ustanovuje podmienky pre získanie kvalifikácie a povinnosti organizácií a pracovníkov v súvislosti s kvalifikáciou.
(2)
Za elektrické zariadenia sa podľa tejto vyhlášky považujú zariadenia, pri ktorých môže nastať ohrozenie života, zdravia alebo majetku elektrickým prúdom, a zariadenia určené na ochranu pred účinkami atmosferickej alebo statickej elektriny.
§ 2
Pracovníci uvedení v § 1 ods. 1 musia byť telesne a duševne spôsobilí2) a musia spĺňať podmienky ustanovené touto vyhláškou.
II. oddiel Kvalifikácie pracovníkov
§ 3
Oboznámení pracovníci
(1)
Oboznámení pracovníci sú tí, ktorých organizácia v rozsahu nimi vykonávanej činnosti oboznámila s predpismi o zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami3) a upozornila na možné ohrozenia týmito zariadeniami.
(2)
Oboznámenie a upozornenie podľa odseku 1 vykoná organizáciou poverený pracovník s kvalifikáciou zodpovedajúcou charakteru činnosti a vyhotoví o tom zápisnicu, ktorú podpíše spolu s oboznámenými pracovníkmi.
§ 4
Poučení pracovníci
(1)
Poučení pracovníci sú tí, ktorých organizácia v rozsahu nimi vykonávanej činnosti oboznámila s predpismi pre činnosť na elektrických zariadeniach, zaškolila na túto činnosť, upozornila na možné ohrozenie týmito zariadeniami a oboznámila s poskytovaním prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom.
(2)
Organizácia je povinná určiť obsah oboznámenia a trvanie školenia vzhľadom na charakter a rozsah činnosti, ktorú majú pracovníci uvedení v odseku 1 vykonávať, a zabezpečiť overovanie vedomostí týchto pracovníkov v lehotách, ktoré vopred určí.
(3)
Oboznámenie, školenie, upozornenie a overenie vedomostí podľa odsekov 1 a 2 vykoná pre obsluhu elektrických zariadení organizáciou poverený pracovník s kvalifikáciou zodpovedajúcou charakteru činnosti, a ak ide o prácu na elektrických zariadeniach, pracovník s niektorou z kvalifikácií uvedených v § 5 až 9; vyhotoví o tom zápisnicu, ktorú podpíše spolu s poučenými pracovníkmi.
§ 5
Znalí pracovníci
(1)
Znalí pracovníci sú tí, ktorí majú skončené odborné vzdelanie uvedené v prílohe 2 a po zaškolení zložili skúšku v rozsahu určenom v § 14 ods. 1.
(2)
Zaškolenie a skúšku uvedenú v odseku 1 je povinná zabezpečiť organizácia. Obsah a dĺžku zaškolenia určí organizácia vzhľadom na charakter a rozsah činnosti, ktorú majú pracovníci vykonávať. Ďalej je povinná zabezpečiť najmenej raz za tri roky ich preskúšanie.
(3)
Zaškolenie vykoná organizáciou poverený pracovník s kvalifikáciou zodpovedajúcou charakteru činnosti, ktorú majú pracovníci vykonávať. Skúšanie alebo preskúšanie podľa odseku 2 vykoná organizáciou poverený pracovník s niektorou z kvalifikácií uvedených v § 6 až 9; vyhotoví o tom zápisnicu, ktorú podpíše spolu so znalými pracovníkmi.
§ 6
Pracovníci pre samostatnú činnosť
(1)
Pracovníci pre samostatnú činnosť sú znalí pracovníci s vyššou kvalifikáciou, ktorí
a)
spĺňajú požiadavky na pracovníkov uvedených v § 5 ods. 1,
b)
majú aspoň najkratšiu požadovanú prax uvedenú v prílohe 1,
c)
preukázali zložením ďalšej skúšky v rozsahu určenom v § 14 ods. 1 vedomosti potrebné pre samostatnú činnosť.
(2)
Skúšku uvedenú v odseku 1 je povinná zabezpečiť organizácia; ďalej je povinná zabezpečiť najmenej raz za tri roky preskúšanie pracovníkov pre samostatnú činnosť.
(3)
Skúšanie alebo preskúšanie vykoná trojčlenná skúšobná komisia poverená organizáciou, ktorej najmenej jeden člen musí mať niektorú z kvalifikácií uvedených v § 7 až 9. Komisia vyhotoví o tom zápisnicu, ktorú podpíšu jej členovia.
§ 7
Pracovníci na riadenie činnosti
(1)
Pracovníci na riadenie činnosti sú znalí pracovníci s vyššou kvalifikáciou, ktorí
a)
spĺňajú požiadavky pre pracovníkov uvedených v § 6 ods. 1 alebo v § 5 ods. 1,
b)
majú aspoň najkratšiu požadovanú prax uvedenú v prílohe 1,
c)
preukázali zložením skúšky v rozsahu určenom v § 14 ods. 1 vedomosti potrebné na riadenie činnosti.
(2)
Skúšku uvedenú v odseku 1 je povinná zabezpečiť organizácia; ďalej je povinná zabezpečiť najmenej raz za tri roky preskúšanie pracovníkov na riadenie činnosti.
(3)
Skúšanie alebo preskúšanie vykoná trojčlenná skúšobná komisia poverená organizáciou, ktorej najmenej jeden člen musí mať kvalifikáciu uvedenú v § 8 alebo 9. Komisia vyhotoví o tom zápisnicu, ktorú podpíšu jej členovia. O termíne a mieste konania skúšok alebo preskúšania organizácia preukázateľne upovedomí príslušný orgán dozoru4) aspoň štyri týždne pred ich konaním.
§ 8
Pracovníci na riadenie činnosti vykonávanej dodávateľským spôsobom a pracovníci na riadenie prevádzky
(1)
Pracovníci na riadenie činnosti vykonávanej dodávateľským spôsobom sú znalí pracovníci s vyššou kvalifikáciou, ktorí
a)
spĺňajú požiadavky na pracovníkov uvedených v § 7 ods. 1 alebo v § 6 ods. 1,
b)
majú aspoň najkratšiu požadovanú prax uvedenú v prílohe 1,
c)
preukázali zložením ďalšej skúšky v rozsahu určenom v § 14 ods. 1 vedomosti potrebné na riadenie činnosti vykonávanej dodávateľským spôsobom.
(2)
Pracovníci na riadenie prevádzky sú znalí pracovníci s vyššou kvalifikáciou, ktorí
a)
spĺňajú požiadavky na pracovníkov uvedených v § 7 ods. 1 alebo v § 6 ods. 1,
b)
majú aspoň najkratšiu požadovanú prax uvedenú v prílohe 1,
c)
preukázali zložením ďalšej skúšky v rozsahu určenom v § 14 ods. 1 vedomosti potrebné na riadenie prevádzky.
(3)
Skúšky uvedené v odsekoch 1 a 2 je povinná zabezpečiť organizácia; ďalej je povinná zabezpečiť najmenej raz za tri roky preskúšanie pracovníkov na riadenie činnosti vykonávanej dodávateľským spôsobom a pracovníkov na riadenie prevádzky.
(4)
Skúšanie alebo preskúšanie vykoná najmenej trojčlenná skúšobná komisia poverená organizáciou, ktorej najmenej dvaja členovia musia mať kvalifikáciu uvedenú v odseku 1 alebo v § 9. Komisia vyhotoví o skúšaní alebo preskúšaní zápisnicu, ktorú podpíšu jej členovia. O termíne a mieste konania skúšok alebo preskúšania organizácia preukázateľne upovedomí príslušný orgán dozoru najmenej štyri týždne pred konaním skúšky alebo preskúšania. V tej istej lehote upovedomí aj príslušnú organizačnú zložku (závod) organizácie pre rozvod elektrickej energie,5) ak pôjde o pracovníkov na riadenie činnosti vykonávanej dodávateľským spôsobom alebo o pracovníkov na riadenie prevádzky elektrických odberných zariadení pripojených priamo na zariadenie verejného rozvodu elektriny.
§ 9
Pracovníci na vykonávanie revízií
(1)
Pracovníci na vykonávanie revízií elektrických zariadení (ďalej len „revízni technici“) sú znalí pracovníci s vyššou kvalifikáciou, ktorí majú skončené odborné vzdelanie uvedené v prílohách 1 a 2, prax uvedenú v prílohe 1 a na žiadosť organizácie zložili skúšku pred niektorým z príslušných orgánov dozoru.
(2)
Pre vykonávanie skúšok a preskúšavanie revíznych technikov platia osobitné predpisy vydané príslušnými orgánmi dozoru.
§ 10
Pracovníci na samostatné projektovanie a pracovníci na riadenie projektovania
(1)
Pracovníci na samostatné projektovanie a pracovníci na riadenie projektovania sú tí, ktorí majú odborné vzdelanie a prax určenú osobitnými predpismi6) a zložili skúšku zo znalostí predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a z predpisov súvisiacich s projektovaním.7)
(2)
Skúšku uvedenú v odseku 1 je povinná zabezpečiť organizácia, ktorá projektuje; ďalej je povinná zabezpečiť najmenej raz za tri roky preskúšanie pracovníkov na samostatné projektovanie a pracovníkov na riadenie projektovania.
(3)
Skúšanie alebo preskúšanie vykoná najmenej trojčlenná skúšobná komisia poverená organizáciou, ktorej najmenej jeden člen musí mať kvalifikáciu uvedenú v odseku 1 alebo v § 8 alebo 9. Komisia vyhotoví o skúšaní alebo preskúšaní zápisnicu, ktorú podpíšu jej členovia. O termíne a mieste konania skúšok alebo preskúšania organizácia preukázateľne upovedomí príslušný orgán dozoru najmenej štyri týždne pred ich konaním. V tejto lehote upovedomí aj príslušný závod organizácie pre rozvod elektrickej energie, ak pôjde o pracovníkov na riadenie projektovania alebo pracovníkov, ktorí projektujú elektrické odberné zariadenia určené na priame pripojenie na zariadenie verejného rozvodu elektriny.
§ 11
Kvalifikácia v osobitných prípadoch
(1)
Absolventi vysokej školy elektrotechnickej a absolventi prírodovedeckej fakulty odboru fyziky, ktorí pracujú ako asistenti v laboratóriách škôl všetkých stupňov, považujú sa na svojich pracoviskách za pracovníkov na riadenie činnosti, ak zložili skúšku v rozsahu určenom § 14 ods. 1. Ich vedomosti sa musia overovať preskúšaním najmenej raz za tri roky.
(2)
Pracovníci vedeckých, výskumných a vývojových ústavov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, v rámci výučby zložili skúšky z elektrotechniky, elektroniky alebo fyziky alebo zložili záverečnú skúšku z elektrotechniky alebo jadrovej fyziky na strednej odbornej škole a ktorí vykonávajú experimentálnu prácu na vymedzených vedeckých, výskumných alebo vývojových pracoviskách, sa pokladajú za pracovníkov pre samostatnú činnosť, ak zložili po zaškolení skúšku v rozsahu určenom v § 14 ods. 1. Ich vedomosti sa musia overovať najmenej raz za tri roky.
(3)
Učitelia, ktorí používajú pri výučbe na školách elektrické zariadenia pod napätím, považujú sa pre túto činnosť za pracovníkov pre samostatnú činnosť; musia však byť na používanie zariadení preukázateľne zaškolení a ich ovládanie bezpečnostných predpisov súvisiacich s ich činnosťou sa musí overovať preskúšaním najmenej raz za tri roky.
(4)
Skúšanie alebo preskúšanie pracovníkov uvedených v odsekoch 1 až 3 vykoná trojčlenná skúšobná komisia, ktorej najmenej jeden člen musí mať niektorú z kvalifikácií uvedených v § 7 až 9. Komisia o tom vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu jej členovia. Komisiu ustanovuje vedúci organizácie.
III. oddiel Spoločné ustanovenia
§ 12
Povinnosti organizácie
(1)
Organizácie sú povinné zabezpečovať trvalé zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov uvedených v tejto vyhláške, sústavné doplňovanie ich vedomostí v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky, najmä v oblasti predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení včítane technických noriem súvisiacich s ich činnosťou.
(2)
Organizácia smie poverovať činnosťou, riadením činnosti, samostatným projektovaním alebo riadením projektovania a vykonávania revízií len pracovníkov, ktorí majú zodpovedajúcu kvalifikáciu podľa tejto vyhlášky.
(3)
Organizácia, ktorá poverí len dvoch pracovníkov činnosťou vyžadujúcou kvalifikáciu najmenej podľa § 5, musí zabezpečiť, aby aspoň jeden z nich mal kvalifikáciu najmenej podľa § 6.
(4)
Organizácia, ktorá poverí viac ako dvoch pracovníkov činnosťou vyžadujúcou kvalifikáciu najmenej podľa § 5, musí zabezpečiť, aby aspoň jeden z nich mal kvalifikáciu podľa § 7. Na vedenie všetkých pracovníkov s kvalifikáciou najmenej podľa § 5 je organizácia povinná určiť vedúceho, prípadne aj jeho zástupcu. Títo pracovníci musia mať kvalifikáciu podľa § 8.
(5)
Organizácia, ktorá projektuje, je povinná určiť pracovníka zodpovedného za riadenie projekčnej činnosti, prípadne aj jeho zástupcu. Títo pracovníci musia mať kvalifikáciu podľa § 10.
(6)
Organizácia musí zabezpečiť, aby učni elektrotechnických odborov a zaškoľovaní pracovníci vykonávali na elektrických zariadeniach len takú činnosť, ktorá zodpovedá ich postupne nadobúdaným odborným vedomostiam, a to vždy pod vedením určeného pracovníka s kvalifikáciou zodpovedajúcou charakteru činnosti.
§ 13
Zápočet doby praxe
(1)
Do doby praxe potrebnej na nadobudnutie niektorej z kvalifikácií uvedených v § 6 až 9 sa započítava doba montážnej, údržbovej alebo inej prevádzkovej praxe na elektrickom zariadení príslušného druhu a napätia.8)
(2)
Do doby praxe potrebnej na nadobudnutie niektorej z kvalifikácií uvedených v § 7 až 9 sa započítava aj prax získaná pri technickej kontrole alebo pri revíziách elektrických zariadení.
(3)
Do doby praxe potrebnej na nadobudnutie niektorej z kvalifikácií uvedených v § 7 a 8 sa započítava aj prax získaná pri projektovaní elektrických zariadení, ak je doplnená praxou podľa odseku 1 v trvaní najmenej jedného roku.
(4)
Do doby praxe potrebnej na nadobudnutie kvalifikácie uvedenej v § 9 sa započítava aj polovica doby praxe získanej pri projektovaní elektrických zariadení, ak je doplnená praxou podľa odseku 1 v trvaní najmenej jedného roku.
(5)
Doba praxe uvedená v odsekoch 1 až 4 získaná pred viac ako päťročným prerušením sa započítava do celkovej doby praxe ako polovičná.
§ 14
Skúšky a preskúšanie
(1)
Predmetom skúšok a preskúšania sú:
a)
predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,9) ktoré súvisia s činnosťou na elektrickom zariadení príslušného druhu a napätia, ktorú má skúšaný pracovník vykonávať, prípadne riadiť,
b)
miestne pracovné a technologické postupy, prevádzkové a bezpečnostné pokyny, príkazy, smernice a návody na obsluhu, ktoré súvisia s činnosťou na elektrickom zariadení príslušného druhu a napätia, ktorú má skúšaný pracovník vykonávať, prípadne riadiť,
c)
teoretické a praktické vedomosti o poskytovaní prvej pomoci najmä pri úrazoch elektrickým prúdom.
(2)
Na skúšky alebo na preskúšanie pracovníkov prizve organizácia zástupcu základnej organizácie Revolučného odborového hnutia, ktorý má pri skúškach alebo pri preskúšaní podľa § 6 až 8, 10 a 11 oprávnenie člena skúšobnej komisie.
(3)
Výsledok skúšok alebo preskúšania sa hodnotí dvoma stupňami známok (vyhovel alebo nevyhovel).
(4)
Pri nevyhovujúcom výsledku možno skúšky alebo preskúšanie pracovníkov opakovať v termínoch určených organizáciou. Do úspešného vykonania skúšok alebo preskúšania môžu byť títo pracovníci poverovaní iba činnosťou, ktorá zodpovedá ich vedomostiam preukázaným pri skúške alebo preskúšaní.
(5)
Pri zmene pracovného pomeru pracovníka rozhodne organizácia o rozsahu jeho skúšky, prípadne potvrdí platnosť doterajšieho osvedčenia.
(6)
Pracovníci, ktorí prerušia činnosť na viac ako tri roky, musia sa znova podrobiť skúške v plnom rozsahu.
(7)
Ak nemôže organizácia poveriť svojho pracovníka skúšaním alebo preskúšaním alebo zabezpečiť vytvorenie vlastnej skúšobnej komisie, zabezpečí skúšanie alebo preskúšanie pracovníkom alebo skúšobnou komisiou inej organizácie.
§ 15
Osvedčenie
(1)
Organizácia vydá pracovníkom uvedeným v § 6 až 8 a v § 10, ktorí zložili skúšku, osvedčenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe 3.
(2)
Pracovníkom uvedeným v § 9 vydá osvedčenie príslušný orgán dozoru s uvedením druhu a napätia elektrického zariadenia a triedy objektov.10)
(3)
Organizácia je povinná viesť evidenciu vydaných osvedčení prístupnú príslušným orgánom dozoru.
(4)
Pracovník, ktorému bolo vydané osvedčenie, je povinný predložiť ho na požiadanie príslušným orgánom dozoru.
IV. oddiel Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16
(1)
Pracovníci, ktorým bolo vydané osvedčenie na riadenie čiastkových montážnych a udržovacích prác na elektrických zariadeniach podľa vyhlášky č. 95/1961 Zb., sa považujú za pracovníkov s kvalifikáciou uvedenou v § 7, ak riadiacu činnosť neprerušili na viac ako dva roky.
(2)
Pracovníci, ktorým bolo vydané osvedčenie na riadenie ucelenej montážnej alebo udržovacej činnosti podľa vyhlášky uvedenej v odseku 1 v organizáciách, ktoré vykonávajú činnosť na elektrických zariadeniach dodávateľským spôsobom, považujú sa za pracovníkov s kvalifikáciou uvedenou v § 8, ak riadiacu činnosť neprerušili na viac ako dva roky.
(3)
Pracovníci, ktorým bolo vydané osvedčenie na riadenie čiastkových montážnych a udržovacích prác na elektrických zariadeniach podľa vyhlášky uvedenej v odseku 1 a ktorí boli organizáciou ustanovení podľa § 4 ods. 1 uvedenej vyhlášky ako pracovníci zodpovední za vykonávanie týchto prác, považujú sa za pracovníkov s kvalifikáciou uvedenou v § 8, ak túto činnosť neprerušili na viac ako dva roky.
(4)
Organizácia musí zabezpečiť nové preskúšanie a vydanie nového osvedčenia pracovníkom uvedeným v odsekoch 1 až 3 najneskoršie do troch rokov odo dňa ich skúšky alebo posledného preskúšania.
§ 17
Pracovníkom, ktorým bolo vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky osvedčenie na vykonávanie revízií elektrických zariadení, sa toto osvedčenie uznáva, ak túto činnosť neprerušili na viac ako tri roky.
§ 18
Výnimky z požiadaviek na odborné vzdelanie a prax uvedené v tejto vyhláške môže povoliť v osobitne odôvodnených prípadoch príslušný orgán dozoru, a to na žiadosť organizácie, prípadne na žiadosť príslušného ústredného úradu alebo orgánu.
§ 19
Zrušuje sa vyhláška č. 95/1961 Zb. o podmienkach odbornej spôsobilosti pre vykonávanie a riadenie montáže a údržby elektrických zariadení, hromozvodov a antén.
§ 20
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1979.
Riaditeľ

Slovenského úradu bezpečnosti práce:

Ing. Kováč v. r.

Predseda:

Slovenského banského úradu:

Ing. Baran CSc. v. r.
Príloha 1 vyhlášky č. 51/1978 Zb.
Najkratšia prax požadovaná u pracovníkov uvedených
a) v § 6
činnosť vzdelanie prax11)
na elektrických zariadeniach do 1000 V vyučenie, SO, ÚSO, VŠ 1 rok
nad 1000 V vyučenie, SO, ÚSO, VŠ 2 roky
na hromozdovoch zaškolenie 6 mesiacov
vyučenie, SO, ÚSO, VŠ 3 mesiace
b) v § 7
činnosť vzdelanie prax11)
na elektrických zariadeniach do 1000 V vyučenie 2 roky
SO, ÚSO, VŠ 1 rok
nad 1000 V vyučenie 3 roky
SO, ÚSO, VŠ 2 roky
na hromozvodoch zaškolenie 1 rok
vyučenie, SO, ÚSO, VŠ 6 mesiacov
c) v § 8
činnosť vzdelanie prax
na elektrických zariadeniach do 1000 V vyučenie, SO 6 rokov
ÚSO 4 roky
2 roky
nad 1000 V vyučenie, SO 7 rokov
ÚSO 5 rokov
3 roky
na hromozvodoch vyučenie 2 roky
SO, ÚSO, VŠ 6 mesiacov
d) v § 9
činnosť vzdelanie prax12)
na elektrických zariadeniach strojov, prístrojov a rozvádzačov vyučenie, SO
ÚSO
v objektoch triedy
A B C
4 7 -
3 5 5
2 3 3
do 1000 V včítane hromozvodov vyučenie, SO
ÚSO
7 9 -
5 7 7
3 5 5
bez obmedzenia napätia včítane hromozvodov vyučenie, SO
ÚSO
8 9 -
6 7 7
4 5 5
na hromozdovoch vyučenie, SO
ÚSO, VŠ
3 5 5
1 2 2
Príloha 2 vyhlášky č. 51/1978 Zb.
Odborné vzdelanie
Za dokončené odborné vzdelanie (§ 5 ods. 1) sa považuje
a) vyučenie v odboroch
číselný znak názov učebného odboru
21-68-2 banský elektromontér
26-81-2 elektromontér rozvodných zariadení
26-82-2 prevádzkový elektromontér
26-83-2 elektromechanik
26-85-2 montér spojových zariadení
26-86-2 mechanik elektronických zariadení
26-87-2 elektromechanik oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
26-88-2 spojový montér
26-89-2 spojový mechanik
26-90-2 mechanik diaľkových spojov
26-92-2 mechanik meracích a regulačných prístrojov
24-20-2 montér výťahov
číselný znak experimentálne štvorročné učebné odbory s maturitou
26-87-4,2 : 01 elektromechanik oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
24-53-4,2 : 04 mechanik lietadlových prístrojov
26-92-4,2 : 04 mechanik meracích a regulačných prístrojov
24-41-4,2 : 03 mechanik programovo riadených strojov
26-86-4,2 : 02 elektromechanik
26-86-4,2 : 03 mechanik elektronických zariadení
42-75-4,2 : 02 mechanik poľnohospodárskej techniky (pre živočíšnu výrobu)
26-89-2 : 08 spojový mechanik (mechanička)
26-88-2 : 09 spojový mechanik spojovacích sietí
21-68-4,2 : 02 banský elektromontér
číselný znak experimentálne trojročné učebné odbory bez maturity
26-89-2 : 07 mechanik telekomunikačných spojovacích zariadení
26-89-2 : 06 montér oznamovacích sietí
b) dosiahnutie stredného odborného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania v odbore elektrotechniky,
c) úspešné absolvovanie vysokej školy študijného smeru elektrotechnika.
Príloha 3 vyhlášky č. 51/1978 Zb.
1)
ČSN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach.
2)
Smernice Ministerstva zdravotníctva o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu z 15. 5. 1970, publikované v čiastke 9-10 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR pod č. 17/1970.
3)
ČSN 34 3108 Bezpečnostné predpisy pre zaobchádzanie s elektrickými zariadeniami osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie.
4)
Príslušným orgánom dozoru sa rozumejú orgány dozoru uvedené v § 1 a § 3 ods. 2 zákona č. 174/1968 Zb. štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.
5)
Napr. rozvodný závod Západoslovenských energetických závodov, n. p., Bratislava.
6)
Vyhláška FMTIR č. 88/1976 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.
7)
Napr. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), vyhláška č. 104/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác, vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.
8)
Napr. káblové vedenia, vonkajšie vedenia, trakčné vedenia, rozvodne, napájacie stanice, elektrické zariadenia pracovných strojov, elektrické zariadenia vozidiel, elektrické zariadenia zdvíhacích zariadení, zariadenia nízkeho, vysokého a veľmi vysokého napätia, elektrické zabezpečovacie a spojovacie zariadenia a hromozvody.
10)
ČSN 34 3800 Revízie elektrických zariadení a hromozvodov: trieda A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu alebo s nebezpečenstvom výbuchu v pomocných priestoroch, trieda B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu, trieda C - objekty podliehajúce dozoru orgánov štátnej banskej správy.
11)
Z celkovej praxe sa musí absolvovať aspoň jeden rok na elektrických zariadeniach príslušného druhu a napätia (§ 13 ods. 1). Ak sa požaduje v činnosti na hromozvodoch prax kratšia ako jeden rok, stačí táto kratšia prax.
12)
Z celkovej praxe sa musí absolvovať aspoň polovica na elektrických zariadeniach, pri ktorých sa požaduje najvyššia odborná kvalifikácia na vykonávanie revízií. Ak je táto polovica dlhšia ako dva roky, stačia tieto dva roky.