121/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

121
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 8. októbra 1982
o niektorých úpravách pracovného času
Vláda Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ústrednou radou odborov ustanovila uznesením z 19. augusta 1982 podľa § 83 ods. 3, § 84 a 94 Zákonníka práce:
Čl. I
Skracovanie pracovného času v nevýrobných organizáciách s viacsmenovou a nepretržitou prevádzkou
(1)
V nevýrobných organizáciách, ktoré si pre to vytvorila ekonomické predpoklady, zabezpečia plánované úlohy a dodržia záväzné limity mzdových prostriedkov, môže sa od 1. januára 1983 skrátiť pracovný čas
a)
na 40 hodín týždenne na pracoviskách s trojsmenovým nepretržitým režimom práce,
b)
na 41 1/2 hodín týždenne na pracoviskách s dvojsmenovým režimom práce.
(2)
Pracovníkom na ostatných pracoviskách nevýrobných organizácií, členom závodných stráží, závodných požiarnych zborov, strážnikom a vrátnikom zostáva pracovný čas nezmenený.
(3)
Pre skracovanie pracovného času podľa odseku 1 platia zásady ustanovené vo vyhláške Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdňovým pracovným týždňom.
Čl. II
Úprava pracovného času v roku 1983
(1)
Pracovný čas ustanovený podľa vyhlášky č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdňovým pracovným týždňom, podľa tejto vyhlášky alebo podľa ďalších predpisov vydaných ústrednými orgánmi na skrátenie týždenného pracovného času sa upravuje tak, že pracovnými dňami (ďalšími pracovnými smenami) sú v roku 1983 aj soboty pripadajúce na 9. apríl, 24. september a 22. október. Organizácie so sezónnou potrebou práce môžu po dohode s príslušným odborovým orgánom podľa pokynov príslušného ústredného orgánu určiť miesto uvedených dní tri pracovné soboty v roku 1983 v iných termínoch vhodných na splnenie hospodárskych úloh, ak bude zabezpečená doprava pracujúcich do zamestnania a späť.
(2)
Dĺžka ďalších pracovných smien v dňoch uvedených v predchádzajúcom odseku sa rovná dĺžke smeny určenej v organizácii na piatok predchádzajúci tejto smene.
(3)
Ak podľa rozvrhu pracovných smien pripadne pracovníkovi jeho pravidelná pracovná smena na niektorý z pracovných dní uvedených v odseku 1, určí organizácia po prerokovaní so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (ďalej len „závodný výbor“) tomuto pracovníkovi ďalšie pracovné smeny na iný vhodný deň v tom istom alebo v nasledujúcom mesiaci.
(4)
Organizácie môžu so súhlasom závodného výboru a štátne orgány po prerokovaní s ním presunúť na pracoviskách s pretržitou prevádzkou druhé a tretie smeny pripadajúce na dni uvedené v odseku 1 na iné vhodné dni v tom istom alebo v nasledujúcom mesiaci.
(5)
Úprava pracovného času uvedená v odseku 1 sa vzťahuje aj na pracovníkov, ktorí majú s organizáciou dojednaný kratší pracovný čas (§ 86 a § 156 ods. 2 Zákonníka práce), s výnimkou pracovníkov, ktorým sa pracovný čas kráti na základe lekárskeho posudku na určitý počet hodín týždenne a u ktorých by sa účasťou na ďalšej pracovnej smene tento kratší pracovný čas prekročil.
(6)
Pracovný čas sa neupravuje mladistvým pracovníkom mladším ako 16 rokov, pracovníkom na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou, pracovníkom s pracovným časom trvale rozvrhnutým na 6 dní v týždni a pracovníkom v prevádzkach, v ktorých sa pracovný čas skrátil zo zdravotných dôvodov. Pokiaľ by však pracovníkovi s pracovným časom trvale rozvrhnutým na 6 dní v týždni pripadla podľa rozvrhu pracovných smien jeho pravidelná pracovná smena na niektorý z pracovných dní uvedených v odseku 1, upravuje sa mu pracovný čas v tomto dni tak, aby sa rovnal dĺžke smeny určenej v organizácii na piatok predchádzajúci tejto smene; táto úprava sa neurobí, ak jeho pravidelná pracovná smena pripadajúca na tento deň je dlhšia.
(7)
Pokiaľ by pracovník nemal v dôsledku úpravy pracovného času podľa odseku 1 v týždni ani jeden deň nepretržitého odpočinku, presunie mu organizácia po prerokovaní so závodným výborom jednu pracovnú smenu z tohto týždňa na niektorý deň jeho nepretržitého odpočinku v inom týždni toho istého alebo nasledujúceho mesiaca.
(8)
Ak ďalšia pracovná smena podľa odsekov 1, 3, 4 alebo 7 pripadne pracovníkovi do dovolenky, ktorú čerpá súvisle v dĺžke najmenej jedného kalendárneho týždňa, nemá tento deň vplyv na počet pracovných dní, ktoré pracovník vyčerpá ako dovolenku. Náhradu mzdy za dovolenku na zotavenie dostane tento pracovník za toľko pracovných dní dovolenky, koľko mu ich odpadlo podľa rozvrhu smien rozšíreného o ďalšiu pracovnú smenu.
Presun pracovného voľna a pracovného času v rokoch 1984 a 1985 a úprava niektorých pracovných a prevádzkových režimov
(9)
V roku 1984 sa presúva
a)
pracovné voľno zo soboty 28. apríla na pondelok 30. apríla a pracovný čas z pondelka 30. apríla na sobotu 28. apríla,
b)
pracovné voľno zo soboty 22. decembra na pondelok 24. decembra a pracovný čas z pondelka 24. decembra na sobotu 22. decembra,
c)
pracovné voľno zo soboty 29. decembra na pondelok 31. decembra a pracovný čas z pondelka 31. decembra na sobotu 29. decembra.
(10)
V roku 1985 sa presúva
a)
pracovné voľno zo soboty 4. mája a z nedele 5. mája na štvrtok 2. mája a piatok 3. mája a pracovný čas zo štvrtka 2. mája na sobotu 4. mája a z piatku 3. mája na nedeľu 5. mája,
b)
pracovné voľno z nedele 12. mája na piatok 10. mája a pracovný čas z piatku 10. mája na nedeľu 12. mája,
c)
pracovné voľno zo soboty 21. decembra na utorok 24. decembra a pracovný čas z utorka 24. decembra na sobotu 21. decembra,
d)
pracovné voľno zo soboty 28. decembra a z nedele 29. decembra na pondelok 30. decembra a utorok 31. decembra a pracovný čas z pondelka 30. decembra na sobotu 28. decembra a z utorka 31. decembra na nedeľu 29. decembra.
(11)
Presun pracovného voľna a pracovného času sa nevzťahuje na pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou.
(12)
Pracovný čas pracovníkov obchodu a služieb so stykom so zákazníkmi, pracovníkov zásobujúcich predajne, pracovníkov spojov a verejnej dopravy určia organizácie v súlade so všeobecnými pokynmi pre úpravu prevádzkových režimov. Tieto pokyny vydávajú príslušné ústredné orgány každoročne po dohode s príslušnými odborovými orgánmi s ohľadom na potreby obyvateľstva a socialistických organizácií tak, aby pri vzniku viacdňového súvislého pracovného voľna nepresiahol uzatvárací čas predajní potravín, prevádzkární zásobujúcich ich čerstvým tovarom a vybraných prevádzkární služieb dva po sebe nasledujúce dni.
Odmieňanie práce
(13)
Za prácu v ďalších pracovných smenách (odseky 1, 3, 4 a 7) patrí pracovníkovi mzda vo výške určenej mzdovými predpismi. Pracovníkovi odmieňanému mesačnou mzdou sa v súvislosti s odpracovaním ďalších pracovných smien jeho základná mzda nezvyšuje.
(14)
Práca v ďalších pracovných smenách nie prácou nad čas a preto za ňu nepatrí pracovníkovi príplatok za prácu nad čas ani náhradné voľno podľa § 116 Zákonníka práce.
(15)
Za prácu vykonávanú v dňoch uvedených v odsekoch 1 a 4 nepatrí pracovníkovi mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele,1) a to aj keď nejde o prácu v ďalších pracovných smenách.
(16)
Pokiaľ sa pracovníkovi určí ďalšia pracovná smena na inú sobotu alebo nedeľu v súvislosti s ustanoveniami odsekov 3 alebo 7, patrí mu za prácu v týchto dňoch mzdové zvýhodnenie za práce cez soboty a nedele.1)
(17)
Pracovníkovi, ktorý v dôsledku presunu pracovného času podľa odseku 9 alebo 10 bude pracovať v roku 1984 v sobotu 28. apríla, 22. decembra, 29. decembra alebo v roku 1985 v sobotu 4. mája, 21. decembra, 28. decembra alebo v nedeľu 5. mája, 12. mája a 29. decembra, nepatrí za prácu vykonávanú v týchto dňoch mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele, aj keď ide o pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou. Pre odmieňanie práce nad čas sa tieto dni nepovažujú za dni nepretržitého odpočinku v týždni.
(18)
Pracovníkovi, ktorému podľa mzdových predpisov patrí mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele, patrí toto zvýhodnenie v roku 1984 za prácu vykonávanú v pondelok 30. apríla, 24. decembra a v roku 1985 vo štvrtok 2. mája, v piatok 3. a 10. mája, v utorok 24. a 31. decembra a v pondelok 30. decembra.
Čl. III
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 147/1980 Zb. o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v rokoch 1981 a 1982 sa na základe zásad ustanovených uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 19. augusta 1982 mení takto:
Odseky 18 až 21 včítane nadpisu znejú:
„Úprava pracovného času 24. a 31. decembra 1982
(18)
Organizácie môžu pracovný čas pripadajúci na 24. a 31. decembra 1982 upraviť presunutím celej smeny alebo jej časti so súhlasom závodného výboru a štátne orgány po prerokovaní s ním na iný týždeň.
(19)
Úpravu podľa odseku 18 nemožno urobiť na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou.
(20)
Ak sa pracovný čas presunie podľa predchádzajúceho odseku na sobotu alebo nedeľu, nepatrí pracovníkom za prácu vykonávanú v týchto dňoch zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele.
(21)
Dĺžku pracovného času 24. a 31. decembre 1982 pracovníkov obchodu a služieb so stykom so zákazníkmi, pracovníkov zásobujúcich prevádzkárne obchodu, pracovníkov spojov a verejnej dopravy určia organizácie podľa pokynov príslušných ústredných orgánov vydaných po dohode s príslušnými odborovými orgánmi a pokynov národných výborov.“.
Čl. IV
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:
Štanceľ v. r.
1)
Mzdové predpisy vydané ústrednými orgánmi; pokiaľ tieto predpisy mzdového zvýhodnenia za prácu cez soboty a nedele neupravujú, vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele.