122/1982 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.11.1982

122
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 8. septembra 1982
o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou
Dňa 14. septembra 1981 bola v Adene podpísaná Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou.
So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 20. júla 1982.
Podľa svojho článku 14 Zmluva nadobudla platnosť 20. júlom 1982.
České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:
Ing. Chňoupek v. r.
ZMLUVA
o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou
Československá socialistická republika a Jemenská ľudová demokratická republika,
oceňujúc význam rozširovania a prehlbovania vzťahov priateľstva a všestrannej vzájomnej spolupráce v súlade so životnými záujmami ľudu oboch krajín a v záujme upevnenia medzinárodného mieru a bezpečnosti,
rozhodnuté aj naďalej prispievať k upevňovaniu jednoty a spolupráce všetkých síl bojujúcich za mier a národnú nezávislosť, za demokraciu a sociálny pokrok,
vyjadrujúc svoju podporu boju proti imperializmu, hegemonizmu, kolonializmu, neokolonializmu, sionizmu a rasizmu vo všetkých jeho formách a prejavoch,
potvrdzujúc svoju vernosť cieľom a zásadám Charty Organizácie Spojených národov, najmä zásadám rešpektovania zvrchovanosti, územnej celistvosti a nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí,
prikladajúc veľký význam spolupráci oboch krajín smerujúcej k dosiahnutiu trvalého a spravodlivého mieru na Blízkom východe,
zdôrazňujúc význam upevňovania a rozvoja plodnej spolupráce medzi oboma krajinami,
rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a dohodli sa na tomto:
Článok 1
Vysoké zmluvné strany slávnostne vyhlasujú svoje odhodlanie upevňovať pevné priateľstvo medzi oboma krajinami, trvale rozvíjať vzájomné vzťahy v politickej oblasti, ako aj všestrannú spoluprácu na základe rovnoprávnosti, rešpektovania národnej zvrchovanosti, územnej celistvosti a nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí.
Článok 2
Vysoké zmluvné strany budú naďalej rozvíjať vzájomnú spoluprácu za účelom vytvárania podmienok na upevnenie a ďalšie prehlbovanie spoločenských a ekonomických vymožeností v oboch krajinách a budú rešpektovať suverenitu každej z nich nad všetkými jej prírodnými zdrojmi.
Článok 3
Vysoké zmluvné strany sa budú usilovať o ďalší rozvoj obojstrannej výhodnej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce. Budú túto spoluprácu rozvíjať v jednotlivých oblastiach národného hospodárstva, pri rozširovaní vzájomného obchodu a pri dôslednom rešpektovaní zásady rovnosti a vzájomnej výhodnosti.
Článok 4
Vysoké zmluvné strany budú aktívne podporovať vzájomný rozvoj stykov a výmenu skúseností aj v oblasti vedy a kultúry, školstva, zdravotníctva, tlače, rozhlasu, televízie, kinematografie, športu a turistiky, ako aj v iných oblastiach.
Článok 5
Vysoké zmluvné strany budú podporovať aj rozširovanie kontaktov medzi štátnymi orgánmi a spoločenskými organizáciami a priamych stykov medzi kultúrnymi a vedeckými inštitúciami za účelom poznania života, práce, skúseností a vymožeností ľudu oboch krajín.
Článok 6
Československá socialistická republika si váži politiku nezúčastnenosti vykonávanej Jemenskou ľudovou demokratickou republikou, ktorá je významným vkladom pri upevňovaní medzinárodnej spolupráce a mierového spolunažívania.
Jemenská ľudová demokratická republika si váži mierovú zahraničnú politiku vykonávanú Československou socialistickou republikou zameranú na upevňovanie priateľstva a spolupráce so všetkými krajinami a národmi.
Článok 7
Vysoké zmluvné strany vo svojej zahraničnej politike vynaložia všetko úsilie na zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a na upevnenie a rozvoj procesu uvoľňovania napätia, na zákaz strategických zbraní, ukončenie pretekov v zbrojení a na dosiahnutie všeobecnej a úplnej dohody o odzbrojení. Budú sa usilovať o dôsledné uplatňovanie zásad mierového spolunažívania vo vzťahoch medzi štátmi s rozdielnym spoločenským zriadením, ako aj prispievať k spravodlivému boju národov za slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť a sociálny pokrok. Budú takisto podporovať úsilie mladých nezávislých štátov, ktoré sa oslobodili od koloniálnej závislosti, o demokratizáciu súčasného systému medzinárodných ekonomických vzťahov a boj za plné rešpektovanie zvrchovanosti týchto štátov nad ich prírodnými zdrojmi.
Článok 8
Vysoké zmluvné strany budú pokračovať v aktívnom boji proti agresívnej politike svetového imperializmu a hegemonizmu, za definitívne odstránenie kolonializmu, sionizmu a rasizmu vo všetkých jeho formách a prejavoch.
Článok 9
Vysoké zmluvné strany budú všemožne napomáhať komplexne urovnať krízu na Blízkom východe a dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier v tejto oblasti. Obe strany budú svoj postup vzájomne konzultovať a koordinovať v záujme nájdenia komplexného riešenia a jeho uskutočnenia.
Článok 10
Vysoké zmluvné strany sa budú navzájom radiť o všetkých významných medzinárodných otázkach týkajúcich sa bezprostredných záujmov oboch strán. Ak vzniknú situácie ohrozujúce alebo porušujúce mier vo svete, vstúpia obe strany bez meškania do styku, aby koordinovali svoje stanoviská v záujme odstránenia hrozby alebo porušenia mieru.
Článok 11
Vysoké zmluvné strany slávnostne vyhlasujú, že nevstúpia do vojenských alebo iných zväzkov a nezúčastnia sa žiadneho zoskupenia štátov, ani žiadnych vojenských akcií alebo opatrení namierených proti druhej Vysokej zmluvnej strane.
Článok 12
Vysoké zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva sa nedotýka ich medzinárodných práv a záväzkov a nie je namierená proti žiadnej tretej krajine. Obe strany sa súčasne zaväzujú, že v budúcnosti nebudú dojednávať žiadne medzinárodné dokumenty, ktoré by boli s touto Zmluvou v rozpore.
Článok 13
Všetky otázky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkladom alebo vykonávaním ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy, sa budú riešiť v duchu priateľstva, vzájomnej úcty a porozumenia priamym rokovaním medzi oboma Vysokými zmluvnými stranami.
Článok 14
Táto Zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční čo najskôr v Prahe.
Článok 15
Táto Zmluva sa dojednáva na 20 rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy o ďalších 5 rokov, ak ju jedna zo zmluvných strán v lehote 12 mesiacov pred uplynutím platnosti nevypovie.
Dané v Adene 14. septembra 1981 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a arabskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Československú socialistickú republiku:
G. Husák v. r.
Za Jemenskú ľudovú demokratickú republiku:
Alí Násir Muhammad v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.