75/1982 Zb.

Vyhlásené znenie

75
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 24. júna 1982
o osobitnej dodatkovej dovolenke pracovníkov pracujúcich v podzemí hlbinných uhoľných a lignitových baní
Vláda Československej socialistickej republiky po dohode s Ústrednou radou odborov nariaďuje podľa § 105 ods. 3 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 72/1982 Zb.:
§ 1
Pracovníci so stálym pracoviskom pod zemou hlbinných uhoľných baní vykonávajúci zamestnanie vymedzené v predpisoch o dôchodkovom zabezpečení,1) ktorí odpracujú smeny vopred určené ťažobným režimom na sobotu,2) majú za každú takto odpracovanú sobotu nárok na osobitnú dodatkovú dovolenku v rozsahu jedného dňa.
§ 2
(1)
Osobitná dodatková dovolenka patrí pracovníkom uvedeným v § 1, ktorí odpracujú celú smenu, ktorej začiatok pripadá na sobotu vopred určenú ťažobným režimom (ďalej len „smena“).
(2)
Na účely osobitnej dodatkovej dovolenky sa ako výkon práce neposudzujú časy uvedené v § 64 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce. Ak pracovník neodpracuje celú smenu z dôvodu pracovného úrazu, za ktorý zodpovedá organizácia alebo z dôvodu náhleho ochorenia v priebehu smeny vyžadujúceho poskytnutie lekárskeho vyšetrenia alebo ošetrenia, posudzuje sa táto smena na účely osobitnej dodatkovej dovolenky ako odpracovaná.
§ 3
(1)
Zameškanie smeny alebo jej časti, keď organizácia po dohode so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia neospravedlní neprítomnosť pracovníka v práci, sa posudzuje ako neospravedlnená neprítomnosť v práci.3)
(2)
Nárok na osobitnú dodatkovú dovolenku nevznikne, ak pracovník neospravedlnene zamešká inú smenu v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa vopred určila ťažobným režimom smena na sobotu.
§ 4
Pri určovaní nástupu dovolenky môže organizácia s predchádzajúcim súhlasom závodného výboru základnej organizácie Revolučného odborového hnutia umožniť čerpanie osobitnej dodatkovej dovolenky pripadajúcej na kalendárny rok spravidla vcelku až do konca nasledujúceho kalendárneho roka, ak nemôže z vážnych dôvodov určiť jej nástup tak, aby táto dovolenka skončila najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roka.
§ 5
(1)
Osobitná dodatková dovolenka patrí pracovníkovi pri splnení podmienok uvedených v § 2 ods. 1, aj keď má nárok na dodatkovú dovolenku podľa § 105 ods. 1 Zákonníka práce.
(2)
Za osobitnú dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu mzdy; táto dovolenka sa musí vždy čerpať, a to prednostne.
§ 6
Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak, platia o osobitnej dodatkovej dovolenke všeobecné ustanovenia o dovolenke na zotavenie.
§ 7
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.
Dr. Štrougal v. r.
1)
Časť I prílohy nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 74/1982 Zb. o niektorých úpravách v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení pracujúcich v baníctve.
2)
Smenami určenými ťažobným režimom na sobotu v hlbinných uhoľných a lignitových baniach sa rozumejú smeny vopred takto určené na nasledujúci kalendárny rok a schválené generálnym riaditeľom koncernu po dohode s príslušným odborovým orgánom.
3)
§ 16 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 54/1975 Zb.