25/1985 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.04.1985 do 31.03.2002

25
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 27. marca 1985
o osobitnej dodatkovej dovolenke niektorých pracovníkov organizácií stavebnej výroby
Vláda Československej socialistickej republiky po dohode s Ústrednou radou odborov nariaďuje podľa § 105 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 72/1982 Zb. a zákona č. 22/1985 Zb.
§ 1
Pracovníci organizácií stavebnej výroby v pôsobnosti Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorí pracujú na stavbách za zvlášť sťažených pracovných podmienok a odlúčene od rodín, majú nárok na osobitnú dodatkovú dovolenku.
§ 2
(1)
Pracovníkmi pracujúcimi za zvlášť sťažených pracovných podmienok sa rozumejú pracovníci, ktorí pracujú
a)
za nepriaznivých vplyvov stavebnej technológie a pracovných postupov,
b)
za nepriaznivých klimatických podmienok,
c)
s vysokou fyzickou alebo neuropsychickou námahou,
d)
pri zvýšenom ohrození pracovnými úrazmi.
(2)
Pracovníkmi, ktorí pracujú odlúčene od rodín, sa rozumejú pracovníci, ktorí sú odlúčení od miesta trvalého pobytu a majú nárok na náhrady za toto odlúčenie podľa osobitných predpisov.1)
(3)
Dni pracovného pokoja (§ 91 ods. 1 Zákonníka práce) neprerušujú dobu odlúčenosti od rodiny.
§ 3
(1)
Osobitná dodatková dovolenka v dĺžke jedného kalendárneho týždňa patrí pracovníkom, ktorí za podmienok uvedených v § 1 pracujú celý kalendárny rok.
(2)
Na účely tejto osobitnej dodatkovej dovolenky sa ako výkon práce posudzuje doba
a)
pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré organizácia zodpovedá,
b)
keď pracovník nepracuje pre prekážky v práci, prípadne bol prevedený na inú prácu než uvedenú v § 2 ods. 1, pokiaľ táto doba nepresahuje spolu 30 pracovných dní v kalendárnom roku,
c)
dovolenky na zotavenie,
d)
keď si pracovník vyberá náhradné voľno za prácu nadčas alebo za prácu vo sviatok,
e)
keď pracovník nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy, prípadne za ktorý sa mu jeho mesačná mzda (plat) nekráti.
§ 4
(1)
Pracovníkom, ktorí pracujú za podmienok uvedených v § 1 len časť kalendárneho roka, patrí za každých 25 takto odpracovaných dní jedna dvanástina osobitnej dodatkovej dovolenky, a to aj keď nesplnili podmienky pre vznik nároku na dovolenku (§ 100 Zákonníka práce). To platí, aj keď pracovný pomer za týchto podmienok trvá celý kalendárny rok, pokiaľ pracovník nepracoval pre prekážky v práci, prípadne bol prevedený na inú prácu než uvedenú v § 2 ods. 1, celkom po viac než 30 pracovných dní v kalendárnom roku.
(2)
Na účely odpracovania 25 dní sa ako výkon práce posudzuje doba
a)
pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré organizácia zodpovedá,
b)
dovolenky na zotavenie,
c)
keď si pracovník vyberá náhradné voľno za prácu nadčas alebo za prácu vo sviatok,
d)
keď pracovník nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy, prípadne za ktorý sa mu jeho mesačná mzda (plat) nekráti.
§ 5
Do počtu odpracovaných dní sa na účely tejto osobitnej dodatkovej dovolenky zahŕňajú dni, keď pracovník vykonával prácu za uvedených podmienok prevažnú časť smeny.
§ 6
(1)
Osobitná dodatková dovolenka patrí pracovníkovi pri splnení uvedených podmienok, aj keď má nárok na dodatkovú dovolenku podľa § 105 ods. 1 a 2 Zákonníka práce.
(2)
Za osobitnú dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu mzdy; táto dovolenka sa musí vždy vyčerpať, a to prednostne.
§ 7
Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak, platia o tejto osobitnej dodatkovej dovolenke ustanovenia o dovolenke na zotavenie.
§ 8
Nárok na osobitnú dodatkovú dovolenku podľa tohto nariadenia vlády vzniká po prvý raz za rok 1985.
§ 9
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Štrougal v. r.