Chronologický register predpisov ročníka 1988

Číslo predpisu Názov predpisu
16/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Keňskej republiky
21/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. štátnej pamiatkovej starostlivosti
44/1988 Zb. Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
51/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
71/1988 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách
86/1988 Zb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov
89/1988 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom
97/1988 Zb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob
191/1988 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku
228/1988 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru
233/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických osobách