89/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.01.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

89
VYHLÁŠKA
Slovenského banského úradu
z 20. mája 1988
o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom
Slovenský banský úrad podľa § 30 ods. 7, § 32 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 5 ods. 4, § 9 ods. 2, § 10 ods. 8, § 11 ods. 3 a § 13 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÝHRADNÝCH LOŽÍSK
§ 1
Pripravenosť zásob na dobývanie
Na zabezpečenie plynulosti dobývania výhradného ložiska musí organizácia v pláne jeho otvárky, prípravy a dobývania navrhnúť a odôvodniť rozdelenie zásob podľa ich pripravenosti na dobývanie v závislosti od času, ktorý je potrebný na ich otvárku a prípravu na dobývanie, a plánovaného úbytku zásob.
§ 2
Výrubnosť, znečistenie a straty
(1)
Pri dobývaní výhradného ložiska je potrebné používať také dobývacie metódy, ktoré umožnia vydobyť bilančné zásoby výhradného ložiska1) s čo najväčšou výrubnosťou (pri tuhých nerastoch), prípadne vyťažiteľnosťou (pri kvapalných a plynných nerastoch, ako aj pri lúhovaní), s čo najmenšími stratami a čo najmenším znečistením, ktoré sú technicky a z celospoločenského hľadiska aj ekonomicky odôvodnené.
(2)
Organizácie je povinná v pláne otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska alebo jeho časti navrhnúť a odôvodniť dobývaciu metódu a z nej vyplývajúcu výrubnosť (vyťažiteľnosť), znečistenie a straty.
§ 3
Výťažnosť
Pri úprave a zušľachťovaní nerastov, ak sa vykonávajú v súvislosti s ich dobývaním, je potrebné používať také postupy, ktoré umožnia využiť vydobyté nerasty čo najúplnejšie, s čo najväčšou výťažnosťou ich úžitkových zložiek a s najmenším odpadom, ktoré sú technicky a zo celospoločenského hľadiska aj ekonomicky odôvodnené. Postup úpravy a zušľachťovania vydobytých nerastov a z neho vyplývajúcu výťažnosť je organizácia povinná zahrnúť do plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska.
§ 4
Zisťovanie výsledkov, ich evidencia a využitie
(1)
Organizácia je povinná zisťovať a evidovať
a)
pri dobývanú výhradného ložiska výrubnosť (vyťažiteľnosť), znečistenie a straty,
b)
pri úprave a zušľachťovaní vydobytých nerastov obsah ich úžitkových a škodlivých zložiek vo vsádzke, v poloproduktoch, konečnom produkte úpravy a zušľachťovania aj v odpade.
c)
pri banskej činnosti množstvo hmôt uložených na odvaloch, výsypkách a odkaliskách (príloha č. 12).
(2)
Organizácia v potrebnom rozsahu sleduje a eviduje pri dobývaných nerastoch a sprievodných horninách petrografické a mineralogické zloženie, spôsob a formu výskytu a vzájomné vzťahy, obsah a chemické väzby úžitkových a škodlivých zložiek a fyzikálno-mechanické a chemicko-technologické vlastnosti.
(3)
Organizácia využíva výsledky podľa odsekov 1 a 2 pri plánovaní a riadení otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska, ako aj úpravy a zušľachťovania vydobytých nerastov.
DRUHÁ ČASŤ
POVOĽOVANIE BANSKEJ ČINNOSTI
§ 5
Druhy povolení banskej činnosti
Povolenie obvodného banského úradu sa vyžaduje na tieto banské činnosti:
a)
na vyhľadávanie a prieskum výhradného ložiska banskými dielami, a to zvislými banskými dielami hlbšími ako 40 m, vodorovnými alebo úklonnými banskými dielami s dĺžkou väčšou ako 100 m, alebo aj uvedenými banskými dielami kratšími, ako sú z nich razené ďalšie banské diela, ktorých dĺžka spolu s uvedenými dielami presiahne 100 m; povolenie sa vyžaduje aj na zabezpečenie a likvidáciu týchto banských diel,
b)
na otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska, ako aj na zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov,
c)
na osobitné zásahy do zemskej kôry vrátane banských diel vyhľadávania a prieskumu na tieto účely, ak svojím rozsahom zodpovedajú rozmerom a podmienkam uvedeným v písmene a),
d)
na zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel vrátane zisťovania, ak toto zisťovanie sa uskutočňuje banskými dielami v rozsahu uvedenom v písmene a).
§ 6
Žiadosť o povolenie banskej činnosti
(1)
Žiadosť o povolenie banskej činnosti obsahuje
a)
názov a sídlo organizácie, ktorá bude banskú činnosť vykonávať,
b)
druh banskej činnosti, na ktorú sa žiada povolenie,
c)
názov a identifikačné číslo katastrálneho územia,3) a kód okresu,4) prípadne bližšie označenie miesta činnosti (napríklad parcelné čísla pozemkov dotknutých plánovanou banskou činnosťou),
d)
pri banskej činnosti podľa § 5 písm. b) údaje o určení chráneného ložiskového územia a dobývacieho priestoru,
e)
pri banskej činnosti podľa § 5 písm. c) údaje o určení chráneného územia na osobitné zásahy do zemskej kôry,
f)
plánované začatie a ukončenie, prípadne prerušenie banskej činnosti,
g)
názov a sídlo spracovateľa plánu, prípadne dokumentácie a organizácie, ktorá bude niektoré práce banskej činnosti vykonávať pre organizáciu uvedenú v písmene a),
h)
názvy a adresy účastníkov konania o povolenie banskej činnosti.5)
(2)
Organizácia vyhotoví a predloží k žiadosti o povolenie
a)
vyhľadávania a prieskumu výhradného ložiska banskými dielami dokumentáciu podľa prílohy č. 1,
b)
zabezpečenia a likvidácie banských diel vyhľadávania a prieskumu výhradného ložiska banskými dielami dokumentáciu podľa prílohy č. 2,
c)
otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska
1.
hlbinným a povrchovým spôsobom plán otvárky, prípravy a dobývania podľa prílohy č. 3,
2.
ropy, horľavého zemného plynu a technicky využiteľného prírodného plynu plán ťažobnej otvárky a ťažby podľa prílohy č. 4,
3.
lúhovaním pomocou vrtov z povrchu plán prípravy, otvárky a dobývania lúhovacieho poľa podľa prílohy č. 5,
d)
zabezpečenia banských diela a lomov a likvidácie hlavných banských diel a lomov
1.
pri hlbinnom a povrchovom spôsobe dobývania plán zabezpečenia banských diel a lomov a likvidácie hlavných banských diel a lomov podľa prílohy č. 6,
2.
pri ťažbe ropy, horľavého zemného plynu a technicky využiteľného prírodného plynu plán zabezpečenia a likvidácie vrtov a sond podľa prílohy č. 7,
3.
pri dobývaní lúhovaním pomocou vrtov z povrchu plán zabezpečenia a likvidácie lúhovacieho poľa podľa prílohy č. 8,
e)
osobitných zásahov do zemskej kôry dokumentáciu podľa príloha č. 9 a 10,
f)
zabezpečenia a likvidácie starých banských diel plán zabezpečenia a likvidácie starých banských diel podľa prílohy č. 11.
(3)
Organizácia priloží k žiadosti o povolenie banskej činnosti
a)
doklady o vyriešené záujmov, ak banskou činnosťou sú ohrozené objekty a záujmy chránené podľa osobitných predpisov,6)
b)
zoznam výnimiek, ktoré boli na plánovanú banskú činnosť organizácii povolené príslušným orgánom,
c)
doklad o schválení projektovej dokumentácie podľa osobitného predpisu,7) ak ide o stavby, ktoré povoľuje obvodný banský úrad,8)
d)
doklad o schválení postupu podľa osobitného predpisu,9) ak ide o povolenie vyhľadávania a prieskumu výhradného ložiska banskými dielami, prípadne o povolenie zabezpečenia alebo likvidácie týchto banských diel,
e)
výsledok hospodárenia so zásobami výhradného ložiska,2) ak ide o povolenie zabezpečenia banských diel a lomov alebo likvidácie hlavných banských diel a lomov.
(4)
Žiadosť o povolenie banskej činnosti s plánom, prípadne s dokumentáciou sa obvodnému banskému úradu predkladá vo dvoch vyhotoveniach.
§ 7
Plány a dokumentácia týkajúce sa banskej činnosti
(1)
Plán a dokumentáciu z hľadiska podrobnosti treba prispôsobiť miestnym podmienkam. Grafické prílohy sa vyhotovujú v takej veľkej mierke, aby sa zabezpečila prehľadnosť zobrazovaných údajov a skutočností; pri zachovaní prehľadnosti možno rôzne údaje a skutočnosti zobraziť na jednej grafickej prílohe.
(2)
Ako plán, prípadne dokumentácia podľa odseku 1 sa môže predložiť aj dokumentácia alebo jej časť vyhotovená na iné účely podľa osobitných predpisov10) v rozsahu požadovanom touto vyhláškou.
(3)
Plán a dokumentáciu schvaľuje vedúci organizácie. V pláne a dokumentácii a ich jednotlivých častiach sa musí uviesť dátum vyhotovenia, mená a podpisy spracovateľov a ich funkcie, ako aj vedúcich pracovníkov, ktorým patrí kontrola správnosti a úplnosti jednotlivých častí plánu a dokumentácie.
§ 8
Rozhodnutie o povolení banskej činnosti
(1)
Obvodný banský úrad v konaní o povolenie banskej činnosti preskúma
a)
úplnosť plánu a dokumentácie,
b)
vyriešenie celospoločenských záujmov chránených podľa osobitných predpisov,6)
c)
dodržanie zásad banskej technológie pri zabezpečení racionálneho využívania výhradného ložiska.
(2)
V rozhodnutí o povolení banskej činnosti obvodný banský úrad podľa potreby určí osobitné technické podmienky banskej činnosti a rozhodne o námietkach účastníkov konania.
(3)
Obvodný banský úrad odošle organizácii spolu s rozhodnutím o povolení banskej činnosti jedno overené vyhotovenie plánu, prípadne dokumentácie.
§ 9
Zmena povolenej banskej činnosti
(1)
Organizácia môže uskutočniť zmenu povolenej banskej činnosti len vtedy, ak nedôjde ku zhoršeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, nebudú dotknuté objekty a záujmy chránené podľa osobitných predpisov6) nad rozsah prípustný podľa podmienok určených v rozhodnutí o povolení banskej činnosti a nedôjde k sťaženiu alebo zhoršeniu vo využití zásob výhradného ložiska alebo jeho častí.
(2)
V iných prípadoch okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 1, musí si organizácia vyžiadať povolenie obvodného banského úradu. Za takúto zmenu sa považuje najmä
a)
použitie inej dobývacej metódy, inej technológie razenia, ak táto technológia bola určená z dôvodov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, a pri povrchovom odbývaní tiež použitie iného spôsobu dopravy,
b)
zmena vo vetraní týkajúca sa samostatného vetracieho oddelenia ako celku alebo niekoľkých samostatných vetracích oddelení,
c)
zmena v konštrukcii a parametroch bezpečnostných a ochranných pilierov,
d)
zmena generálnych svahov skrývky, lomu, výsypky a zmena v parametroch skrývkových a ťažobných rezov a výsypkových etáží.
(3)
Na zmeny vo výstavbe alebo rekonštrukcii banských stavieb, ktoré povoľuje obvodný banský úrad,8) a v zberných strediskách na ložiskách ropy a zemného plynu alebo usporiadaní lúhovacieho poľa sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2.
(4)
Na konanie o zmene banskej činnosti podľa odseku 2 platia primerane ustanovenia § 6 až 8.
TRETIA ČASŤ
OHLASOVANIE BANSKEJ ČINNOSTI A ČINNOSTI VYKONÁVANEJ BANSKÝM SPÔSOBOM A OZNAMOVANIE ICH VÝSLEDKOV
§ 10
Predmet ohlasovania
(1)
Organizácia ohlasuje banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom (ďalej len „činnosť“) obvodnému banskému úradu.
(2)
Organizácia neohlasuje
a)
vrty z banských diel (podzemné vrty),
b)
mapovacie, laboratórne a kamerálne geologické práce.
(3)
Pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom povoľovaných obvodným banským úradom sa ohlasuje iba začatie, prerušenie a ukončenie prác (§ 13 ods. 1).
§ 11
Obsah hlásenia
(1)
Ohlásenie obsahuje
a)
názov a sídlo organizácie, ktorá bude činnosť vykonávať,
b)
druh činnosti12) a jej označenie, ktoré organizácia používa v mapách a výkazoch,
c)
účel a plánovaný rozsah činnosti,
d)
okres, obec a katastrálne územie s bližším označením miesta činnosti,
e)
dátum začatia a plánovaného ukončenia, prípadne prerušenia činnosti,
f)
druh a typ používaného technického zariadenia,
g)
spôsob a rozsah trhacích prác, údaje o ich povolení,
h)
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky,
i)
spôsob zahladenia následkov činnosti.
(2)
K ohláseniu sa pripojí mapa s vyznačením miesta a druhu činnosti.
§ 12
Spôsob ohlasovania
(1)
Jednotlivo sa ohlasuje
a)
zriaďovanie vrtov z povrchu s projektovanou hĺbkou väčšou ako 500 m,
b)
hĺbenie jám a jamíc (šachtíc),
c)
razenie štôlní a tunelov,
d)
razenie iných podzemných priestorov s objemom väčším ako 500 m3,
e)
ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vedných tokov,
f)
práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce),
g)
práce na sprístupňovaní jaskýň,
h)
strojové vŕtanie studní s hĺbkou väčšou ako 30 m,
i)
čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach.
(2)
Ostatné činnosti sa ohlasujú jednotlivo alebo aj hromadne podľa katastrálnych území alebo predložením ročného plán (projektu) týchto prác, jeho časti alebo výpisu z neho s údajmi uvedenými v § 11.
§ 13
Ohlasovacie lehoty
(1)
Organizácia je povinná ohlásiť začatie, prerušenie na dobu dlhšiu ako 30 dní a ukončenie činnosti najmenej 8 dní vopred.
(2)
Zmeny v obsahu ohlásenia je organizácia povinná oznámiť bezodkladne.
§ 13a
Oznamovanie výsledkov banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
(1)
Organizácia podá obvodnému banskému úradu ročne správu o vykonanej banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.13) Správu predloží do 1 mesiaca po uplynutí kalendárneho roka.
(2)
V správe organizácia uvedie výsledky
a)
banskej činnosti podľa jednotlivých častí dokumentácie, ktorá bola podkladom pre povolenie banskej činnosti,
b)
dobývania ložísk nevyhradených nerastov podľa jednotlivých častí plánu využívania ložiska.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ústredného banského úradu č. 261/1957 Ú. v., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o vypracovaní a schvaľovaní plánu otvárky, prípravy a dobývania, ako aj plánov zabezpečenia a likvidácie hlavných banských diel a lomov,
2.
vyhláška Ústredného banského úradu č. 264/1957 Ú.v., ktorou sa upravuje oznamovanie vyhľadávacích a prieskumných prác štátnej banskej správe,
3.
smernice Ústredného geologického úradu a Ústredného banského úradu z 5. apríla 1963 č. 2531/1963, ktorými sa doplňujú smernice a pokyny Ústredného geologického úradu z 1. júla 1962 č. 9/1962 pre výskum a prieskum ložísk nerastných surovín (reg. v čiastke 22/1963 Zb.),
4.
úprava Ústredného banského úradu č. 800/1963 z 28. januára 1963 o vypracovaní a schvaľovaní plánov ťažobnej otvárky a ťažby ložísk ropy a zemného plynu, ako aj plánov likvidácie alebo konzervácie vrtov a sond (reg. v čiastke 11/1963 Zb.),
5.
vyhláška Slovenského banského úradu č. 116/1975 Zb. o ohlasovaní podzemných a povrchových prác orgánom štátnej banskej správy,
6.
smernice Ústredného banského úradu z 19. júla 1960 č. 1017-Z/1960 na zostavovanie a schvaľovanie plánov otvárky, prípravy a dobývania ložísk a plánov likvidácie hlavných banských diel v rezorte Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín.
§ 16
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.
Predseda:
Ing. Baran CSc. v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 89/1988 Zb.
DOKUMENTÁCIA VYHĽADÁVANIA A PRIESKUMU VÝHRADNÉHO LOŽISKA BANSKÝMI DIELAMI
1.
Cieľ vyhľadávania a prieskumu; opis, účel, rozsah a usporiadanie banských diel a odvalov.
2.
Zabezpečenie prevádzky energiou, vodou, mechanizačnými prostriedkami a materiálom; spôsob a systém banskej dopravy.
3.
Základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, opatrenia v súvislosti so starými banskými dielami, okolitými baňami a lomami, najmä z hľadiska výskytu výbušných plynov a prachov, samovznietenia, prietrží hornín, uhlia a plynov, prievalov vôd a bahnín a iných nebezpečných javov.
4.
Nakladanie s banskými vodami.
5.
Spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov a dohôd s orgánmi a organizáciami, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov podľa osobitných predpisov.
6.
Opatrenia na zabezpečenie podmienok uvedených v rozhodnutiach o určení chráneného ložiskového územia a dobývacieho priestoru.
7.
Zoznam banských diel, ktoré budú ústiť na povrch alebo do takej blízkosti povrchu, že by sa mohli prejaviť nepriaznivé účinky na povrch, vrátane spôsobu ich kontroly.
8.
Mapy a rezy s prehľadným vyznačením skutočností potrebných na posúdenie údajov uvedených v bodoch 1, 2, 3, 4 a 7.
Príloha č. 2 vyhlášky č. 89/1988 Zb.
DOKUMENTÁCIA ZABEZPEČENIA A LIKVIDÁCIE BANSKÝCH DIEL PRI VYHĽADÁVANÍ A PRIESKUME VÝHRADNÉHO LOŽISKA BANSKÝMI DIELAMI
1.
Dôvody zabezpečenia alebo likvidácie; v prípade zabezpečenia termín plánovaného obnovenia činnosti.
2.
Zásoby výhradného ložiska, spôsob ich ochrany alebo vydobytia, prípadne doklad o ich odpise.
3.
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie, prípadne iného využitia banských diel, časový postup prác.
4.
Základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, opatrenia v súvislosti so starými banskými dielami, okolitými baňami a lomami, najmä z hľadiska výskytu výbušných plynov a prachov, samovznietenia, prietrží hornín, uhlia a plynov, prievalov vôd a bahnín a iných nebezpečných javov.
5.
Nakladanie s banskými vodami.
6.
Spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov a dohôd s orgánmi a organizáciami, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov podľa osobitných predpisov.
7.
Mapy a rezy s prehľadným vyznačením skutočností potrebných na posúdenie údajov uvedených v bodoch 2, 3, 4 a 6.
Príloha č. 3 vyhlášky č. 89/1988 Zb.
PLÁN OTVÁRKY, PRÍPRAVY A DOBÝVANIA VÝHRADNÉHO LOŽISKA HLBINNÝM A POVRCHOVÝM SPÔSOBOM
1.
Textová časť
1.1
Geológia a hospodárenie so zásobami výhradného ložiska
1.1.1
Stručná geologická, stratigrafická, petrografická a hydrogeologická charakteristika výhradného ložiska, najmä
a)
hrúbka, smer, úklon a tektonika,
b)
fyzikálno-mechanické a technologické vlastnosti dobývaných nerastov, obsahy úžitkových a škodlivých zložiek,
c)
opis preplástkov (vložiek v ložisku), ich hrúbka, fyzikálno-mechanické vlastnosti, obsah úžitkových a škodlivých zložiek,
d)
opis nadložných a podložných hornín a zemín, ich fyzikálno-mechanické vlastnosti a obsah úžitkových a škodlivých zložiek,
e)
výskyt prírodných liečivých vôd a prírodných stolových minerálnych vôd,
f)
prehľad vykonaného geologického prieskumu a jeho vyhodnotenie.
1.1.2
Stavy zásob výhradného ložiska v plánom dotknutej časti, ktoré sú vykázané v evidencii zásob podľa posledného stavu preskúmanosti.
1.1.3
Plánované zmeny zásob výhradného ložiska
a)
prírastky, úbytky, prevody zásob a ich odpisy,
b)
výrubnosť a znečistenie,
c)
konečný stav zásob.
1.1.4
Rozdelenie zásob podľa pripravenosti na dobývanie.
1.1.5
Predpokladané množstvo a kvalita zásob viazaných ochrannými piliermi, dôvody viazanosti a opatrenia na ich neskoršie vydobytie.
1.1.6
Rozmiestnenie, množstvo a kvalita zásob, ktorých dobývanie bude plánovanou otvárkou, prípravou a dobývaním sťažené alebo ohrozené, a opatrenia na ich ochranu alebo vydobytie.
1.2
Otvárka, príprava alebo dobývanie
1.2.1
Opatrenia na zabezpečenie podmienok uvedených v rozhodnutiach o určení chráneného ložiskového územia a dobývacieho priestoru.
1.2.2
Plánovaný ďalší prieskum.
1.2.3
Spôsob otvárky a prípravy, ich členenie, časová a vecná nadväznosť prác.
1.2.4
Dobývacie metódy, údaje o ich schválení, zdôvodnenie ich použitia; osobitné opatrenia pri zavádzaní nových dobývacích metód.
1.2.5
Generálne svahy skrývky, lomu a parametre skrývkových a ťažobných rezov; umiestnenie a časový sled prevádzkovania výsypiek a odvalov, ich projektované kapacity a životnosti; generálne svahy výsypiek, parametre výsypkových stupňov; opatrenia proti zosuvom.
1.2.6
Opatrenia pri vedení prác v blízkosti hraníc dobývacieho priestoru; údaje o banských dielach alebo plánovaných prácach v susednom dobývacom priestore, ak by sa práce mohli navzájom ovplyvňovať, a potrebné opatrenia.
1.2.7
Spôsob rozpojovania hornín.
1.2.8
Umiestnenie banských stavieb pod povrchom a banských stavieb, ktoré slúžia na otvárku, prípravu alebo dobývanie výhradného ložiska v lomoch a skrývkach v hraniciach vymedzených čiarou skutočne vykonanej skrývky alebo uskutočňovanej ťažby, prípadne na území vystavenom priamym účinkom ťažby, ak nebola vykonaná rekultivácia pozemku.
1.2.9
Mechanizácia a elektrifikácia, banská doprava, rozvod vody a zabezpečenie prevádzky materiálom.
1.3
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, ochrana objektov a záujmov chránených podľa osobitných predpisov
1.3.1
Základné opatrenia proti nebezpečenstvu
a)
výbuchu plynov a prachov,
b)
samovznietenia a požiaru v bani,
c)
prievalov vôd a bahnín,
d)
prietrží hornín, uhlia a plynov,
e)
banských otrasov,
f)
ionizujúceho žiarenia,
g)
zosuvov v lomoch, na odvaloch a výsypkách,
h)
iných nebezpečných javov.
1.3.2
Vetranie bane alebo jej časti, prípadne vetranie jednotlivých samostatných vetracích oddelení; klimatizačné zariadenia a opatrenia proti prašnosti; banská degazácia; vetranie hlbokých lomov.
1.3.3
Odvodňovanie
a)
zachytávanie a odvádzanie banských vôd,
b)
nakladanie s banskými vodami.
1.3.4
Prehľad objektov a záujmov chránených podľa osobitných predpisov dotknutých plánovanou činnosťou, spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov a dohôd s orgánmi a organizáciami, ktorým patrí ich ochrana.
1.4
Úprava a zušľachťovanie
a)
spôsob dopravy na úpravu a zušľachťovanie,
b)
zložky vydobytých nerastov, ktoré budú pri úprave a zušľachťovaní využité,
c)
množstvo a kvalita vsádzky nerastov do úpravníckeho procesu,
d)
technológia úpravy a zušľachťovania,
e)
výťažnosť,
f)
množstvo a kvalita výsledných produktov úpravy a zušľachťovania, spôsob ich uskladnenia,
g)
množstvo a kvalita odpadu a jeho uskladnenie,
h)
základné opatrenia proti vzniku závažných prevádzkových nehôd (havárií).
2.
Grafická časť
2.1
Mapa povrchovej a banskej situácie a rezy v rozsahu plánovanej banskej činnosti vo vhodnej mierke s vyznačením skutočností potrebných na posúdenie údajov uvedených v bodoch 1.2 a 1.3.
2.2
Mapa blokov zásob dotknutej oblasti s vyznačením hlavných tektonických porúch, predpokladaných úbytkov a odpisov zásob.
2.3
Mapa vetrania vo vhodnej mierke, prípadne v osobitnej projekcii (napr. izometrickej, axonometrickej) s vyznačením bezpečnostných objektov a zariadení a zariadení na klimatizáciu; kanonická schéma vetrania.
2.4
Plán rozvodu energií, odvodňovacích a degazačných zariadení.
2.5
Charakteristické geologické rezy a rezy s určením pracovných horizontov (rezov, etáží).
2.6
Osobitné prílohy pre bane a lomy so zložitými geologickými, hydrogeologickými a banskotechnickými pomermi (napríklad bane s nebezpečenstvom banských otrasov, prievalov vôd a bahnín, prietrží hornín, uhlia a plynov).
Príloha č. 4 vyhlášky č. 89/1988 Zb.
PLÁN ŤAŽOBNEJ OTVÁRKY A ŤAŽBY ROPY, HORĽAVÉHO ZEMNÉHO PLYNU A TECHNICKY VYUŽITEĽNÉHO PRÍRODNÉHO PLYNU
1.
Textová časť
1.1
Geologická a hydrogeologická charakteristika ložiska, jeho uloženie a charakteristika okolitých hornín.
1.2
Evidovaný stav zásob ložiska v plánom dotknutej časti.
1.3
Zabezpečenie podmienok uvedených v rozhodnutiach o určení chráneného ložiskového územia a dobývacieho priestoru.
1.4
Predpokladaný počet vrtov a sond, ich umiestnenie, hĺbka a účel, technická charakteristika (konštrukcia a izolácia vrtov a sond, izolácia jednotlivých obzorov, dovolené úchylky vrtov a sond, zabezpečenie ich ústia, prípadne opatrenia na ochranu iného výhradného ložiska v dobývacom priestore) a nakladanie s vrtným jadrom, vrtnou drťou a výplachom.
1.5
Projektovaná výška ťažby, časový postup ťažobnej otvárky a ťažby.
1.6
Zabezpečenie prevádzky energiou, vodou a technologickými prostriedkami.
1.7
Režim ťažby ložiska a využívanie ložiskovej energie.
1.8
Technická a technologická charakteristika spôsobu ťažby.
1.9
Charakteristika zberného systému a úpravy ropy a zemného plynu.
1.10
Uplatnenie druhotných a ďalších ťažobných metód.
1.11
Základné opatrenia proti nebezpečenstvu
a)
vzniku a následkov erupcií ropy a plynov,
b)
výbuchu a požiaru,
c)
iných nebezpečných javov.
1.12
Prehľad objektov a záujmov chránených podľa osobitných predpisov a dotknutých plánovanou banskou činnosťou, spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov a dohôd s orgánmi a organizáciami, ktorým patrí ich ochrana.
2.
Grafická časť
2.1
Štruktúrne mapy produktívnych obzorov s vyznačením hraníc roponosných a plynonosných horizontov a ich očakávaných zmien v dôsledku ťažby.
2.2
Mapa povrchovej situácie vo vhodnej mierke s vyznačením hraníc chráneného ložiskového územia a dobývacieho priestoru, mapa zásob dotknutých plánom s vyznačením doterajších a projektovaných vrtov, sond a povrchových zariadení.
2.3
Charakteristické rezy ložiskom.
Príloha č. 5 vyhlášky č. 89/1988 Zb.
PLÁN PRÍPRAVY, OTVÁRKY A DOBÝVANIA LÚHOVACIEHO POĽA
1.
Textová časť
1.1
Stručná geologická a hydrogeologická charakteristika ložiska, jeho úložné pomery a charakteristika okolitých hornín.
1.2
Stav a preskúmanosť zásob, ich pripravenosť na dobývanie, rozdelenie podľa akosti, rozčlenenie ložiska na lúhovacie polia.
1.3
Zabezpečenie podmienok uvedených v rozhodnutiach o určení chráneného ložiskového územia a dobývacieho priestoru.
1.4
Použitá dobývacia metóda
1.4.1
Technická a technologická charakteristika dobývacieho procesu vrátane spracovania výluhov.
1.4.2
Usporiadanie siete vtlačných a čerpacích vrtov, ich priemer a hĺbka, pracovný režim, rozvod lúhovacích roztokov, odvádzanie výluhu, usporiadanie a postup spracovania výluhu.
1.4.3
Spôsob vŕtania vrtov, a to technológia vŕtania, konštrukcia vrtov vrátane paženia a izolácie, izolácia jednotlivých obzorov, uzávery ústia vrtov a spôsob kontroly vrtov ako aj nakladanie s vrtným jadrom, vrtnou drťou a výplachom.
1.5
Opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd proti ovplyvňovaniu lúhovacími pochodmi s návrhom siete kontrolných pozorovacích vrtov.
1.6
Postupnosť prác a projektovaný objem výluhov.
1.7
Zabezpečenie prevádzky energiou, vodou, technologickými prostriedkami a materiálmi.
1.8
Základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky najmä pri práci s chemikáliami, proti výbuchu plynov a pár, pri obsluhe tlakovzdušných zariadení, pracovných strojov, elektrických zariadení a na ochranu proti ionizujúcemu žiareniu.
1.9
Kontrolné opatrenia na sledovanie vplyvov banskej činnosti na zemský povrch.
1.10
Spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov a dohôd s orgánmi a organizáciami, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov podľa osobitných predpisov.
2.
Grafická časť
2.1
Mapa povrchovej situácie vo vhodnej mierke s vyznačením chráneného ložiskového územia, dobývacieho priestoru, jednotlivých lúhovacích polí, chránených objektov a záujmov (chránených území, ochranných pásiem), prípadne pozorovacích bodov na sledovanie vplyvov dobývania na povrch.
2.2
Mapa zásob s vyznačením vrtov.
2.3
Mapa hydrogeologických pomerov s vyznačením kontrolných pozorovacích vrtov a čerpacích centier a predpokladaným priebehom izolínií hladín v jednotlivých horizontoch, prípadne izopiez artézských vôd.
2.4
Charakteristické geologické, prípadne hydrogeologické rezy ložiskom s vyznačením priebehu hladín v jednotlivých horizontoch.
Príloha č. 6 vyhlášky č. 89/1988 Zb.
PLÁN ZABEZPEČENIA BANSKÝCH DIEL A LOMOV A LIKVIDÁCIA HLAVNÝCH BANSKÝCH DIEL A LOMOV
1.
Textová časť
1.1
Dôvody zabezpečenia alebo likvidácie.
1.2
V pláne likvidácie stručné zhrnutie výsledkov geologickoprieskumných prác, otvárky, prípravy a dobývania v dotknutej časti ložiska, ako aj úpravy a zušľachťovania vydobytých nerastov.
1.3
V pláne likvidácie stručné zhrnutie výsledkov hospodárenia so zásobami v plánom dotknutej časti ložiska (odpadá, ak je schválený výpočet zásob výhradného ložiska s končiacou ťažbou)
1.3.1
Stav zásob podľa posledného schválenia výpočtu zásob.
1.3.2
Zmeny stavu zásob od posledného schváleného výpočtu (vydobytím, stratami, odpismi, ostatnými zmenami).
1.3.3
Nevydobyté zásoby vrátane zásob v ochranných pilieroch a spôsob ich prípadného vydobytia.
1.3.4
Zásoby za hranicami dobývacieho priestoru, ich ochrana a možnosť ich využitia.
1.4
Spôsob zabezpečenia banských diel a lomov alebo likvidácie hlavných banských diel a lomov
1.4.1
Opatrenia na zamedzenie nepriaznivých vplyvov na povrch.
1.4.2
Úprava svahov lomov a dna lomov, úprava výsypiek.
1.4.3
Spôsob kontroly zabezpečených alebo likvidovaných banských diel alebo lomov a povrchových zariadení.
1.5
Základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, opatrenia v súvislosti so starými banskými dielami a okolitými baňami a lomami, najmä z hľadiska výskytu výbušných plynov a prachov, samovznietenia, prietrží hornín, uhlia a plynov, prievalov vôd a bahnín a iných nebezpečných javov.
1.6 Spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov a dohôd s orgánmi a organizáciami, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov podľa osobitných predpisov.
1.7
Časový postup zabezpečovacích alebo likvidačných prác.
1.8
Prípadné využitie banských diel, lomov, zariadení a stavieb na iné účely.
1.9
Nakladanie s banskými vodami.
2.
Grafická časť
2.1
Mapu povrchu vo vhodnej mierke s vyznačením chráneného ložiskového územia a dobývacieho priestoru, zariadení a stavieb na povrchu a územia, na ktorom sa prejavia nepriaznivé vplyvy.
2.2
Banská mapa dotknutej časti ložiska vo vhodnej mierke s vyznačením časového postupu a spôsobu zabezpečenia alebo likvidácie.
2.3
Charakteristické rezy dotknutou oblasťou.
Príloha č. 7 vyhlášky č. 89/1988 Zb.
PLÁN ZABEZPEČENIA A LIKVIDÁCIE VRTOV A SOND
1.
Textová časť
1.1
Odôvodnenie zabezpečenia alebo likvidácie skupiny vrtov alebo sond v dotknutej časti ložiska, spôsob zabezpečenia alebo likvidácie, ich bezpečné vykonanie.
1.2
Rozmiestnenie a technické parametre vrtov a sond.
1.3
Zhodnotenie využitia zásob ložiska v plánom dotknutej časti, technologických strát, nevydobytých zásob vrátane uplatnených intenzifikačných metód, prípadne možnosť použitia druhotných ťažobných metód.
1.4
Iné výhradné ložiská zistené vrtmi v dotknutej časti dobývacieho priestoru a spôsob ich ochrany.
1.5
Tlakové a hydrodynamické pomery dotknutej časti ložiska.
1.6
Technický stav vrtov a sond určených na zabezpečenie alebo likvidáciu, najmä z hľadiska izolácie jednotlivých horizontov.
1.7
Zhodnotenie výsledkov čerpacích pokusov ťažobnej otvárky a ťažby.
1.8
Spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov a dohôd s orgánmi a organizáciami, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov podľa osobitných predpisov.
1.9
V pláne zabezpečenia opatrenia na obnovenie ťažby.
1.10
Prípadné využitie vrtov a sond, zariadení a stavieb na iné účely.
1.11
Spôsob následných kontrol zabezpečených vrtov a sond.
1.12
Základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.
2.
Grafická časť
2.1
Štruktúrne mapy s vyznačením skutočností potrebných na posúdenie údajov uvedených v bodoch 1.2, 1.3 a údajov o iných výhradných ložiskách.
2.2
Geologické a technické profily vrtov a sond v častiach dotknutých zabezpečením alebo likvidáciou a vyznačenie spôsobu ich zabezpečenia alebo likvidácie.
2.3
Charakteristické rezy ložiskom s vyznačením skutočností uvedených v bode 2.1.
Príloha č. 8 vyhlášky č. 89/1988 Zb.
PLÁN ZABEZPEČENIA A LIKVIDÁCIE LÚHOVACIEHO POĽA
1.
Textová časť
1.1
Odôvodnenie zabezpečenia alebo likvidácie lúhovacieho poľa; v prípade likvidácie zhodnotenie výsledkov dobývania a hospodárenia so zásobami v lúhovacom poli (odpadá, ak je schválený výpočet zásob výhradného ložiska s končiacou ťažbou).
1.2
Zhodnotenie vplyvu zabezpečenia alebo likvidácie na susedné a ďalšie lúhovacie polia.
1.3
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie lúhovacieho poľa (spôsob neutralizácie zvyškov lúhovacích roztokov v dobývanom horizonte, izolácia jednotlivých horizontov, zamedzenie výtoku tlakovej vody, prípadne vôd so zvyškami roztokov do podzemných a povrchových vôd, tamponáž vrtov a zabezpečenie ich ústia).
1.4
Časový postup jednotlivých zabezpečovacích alebo likvidačných prác.
1.5
Iné výhradné ložiská v lúhovacom poli, opatrenia na ich využitie a spôsob ich ochrany.
1.6
Spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov a dohôd s orgánmi a organizáciami, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov podľa osobitných predpisov.
1.7
Základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri zabezpečovacích alebo likvidačných prácach.
1.8
Prípadné využitie vrtov, zariadení a stavieb na iné účely.
1.9
V pláne zabezpečenia opatrenia na obnovenie dobývania.
1.10
Spôsob a lehoty kontrol v prípade ďalšieho nevyhnutného sledovania vývoja hydrogeologických pomerov v ložisku a v sprievodných horninách.
1.11
Spôsob zisťovania dutín vzniknutých vylúhovaním alebo v súvislosti s ním a zameranie ich tvaru a objemu s návrhom prípadných opatrení na ochranu povrchových objektov a záujmov.
2.
Grafická časť
2.1
Mapa vhodnej mierky s vyznačením skutočností potrebných na posúdenie údajov uvedených v bodoch 1.1, 1.2 a 1.11.
2.2
Mapa súčasných a výsledných hydrogeologických a hydrochemických pomerov vo vylúhovaných poliach.
2.3
Charakteristické rezy ložiskom s vyznačením skutočností uvedených v bodoch 2.1 a 2.2.
Príloha č. 9 vyhlášky č. 89/1988 Zb.
DOKUMENTÁCIA OSOBITNÝCH ZÁSAHOV DO ZEMSKEJ KÔRY
1.
Textová časť
1.1
Účel osobitného zásahu do zemskej kôry.
1.2
Vyhodnotenie prieskumných prác a posúdenie vhodnosti daného územia a jeho geologickej stavby k využitiu na uvažovaný účel.
1.3
Zabezpečenie podmienok a obmedzení vyplývajúcich z rozhodnutia o určení chráneného územia na osobitné zásahy do zemskej kôry.
1.4
Opis, rozsah, členenie a časový postup plánovaných prác.
1.5
Kapacita prírodnej horninovej štruktúry, prípadne podzemných priestorov určených na využitie.
1.6
Predpoklad nepriaznivých vplyvov osobitných zásahov do zemskej kôry na povrchové a podzemné objekty a zariadenia, najmä vplyvov na sťaženie alebo znemožnenie vydobytia výhradných ložísk a opatrenia na ich ochranu.
1.7
Základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, najmä
a)
opatrenia proti úniku a výronu plynov a kvapalín,
b)
protipožiarne a protivýbuchové opatrenia,
c)
spôsob uzavretia banských diel pri uskladnení rádioaktívnych a iných priemyselných odpadov,
d)
určenie miest a intervalov merania možného úniku škodlivých látok z miesta uskladnenia.
1.8
Spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov a dohôd s orgánmi a organizáciami, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov podľa osobitných predpisov.
2.
Grafická časť
2.1
Mapa povrchovej situácie vhodnej mierky s vyznačením chráneného územia na osobitné zásahy do zemskej kôry, povrchových zariadení na osobitné zásahy do zemskej kôry a skutočností uvedených v bodoch 1.6 a 1.8.
2.2
Banská mapa, prípadne štruktúrne mapy s vyznačením banských diel a skutočností potrebných na posúdenie údajov uvedených v bodoch 1.4 a 1.5.
2.3
Charakteristické rezy dotknutej oblasti s vyznačením údajov uvedených v bodoch 2.1 a 2.2.
Príloha č. 10 vyhlášky č. 89/1988 Zb.
DOKUMENTÁCIA ZABEZPEČENIA A LIKVIDÁCIE OSOBITNÝCH ZÁSAHOV DO ZEMSKEJ KÔRY
1.
Textová časť
1.1
Odôvodnenie zabezpečenia alebo likvidácie banských diel.
1.2
Posúdenie možností využitia banských diel a zariadení na iné účely.
1.3
Opis, členenie, rozsah a časový postup plánovaných prác.
1.4
Základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.
1.5
Spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov a dohôd s orgánmi a organizáciami, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov podľa osobitných predpisov.
2.
Grafická časť
2.1
Mapa povrchovej situácie vhodnej mierky s vyznačením chráneného územia na osobitné zásahy do zemskej kôry, povrchových zariadení na osobitné zásahy do zemskej kôry a skutočností podľa bodu 1.5.
2.2
Banská mapa, prípadne štruktúrne mapy s vyznačením banských diel a skutočností uvedených v bode 1.3.
2.3
Charakteristické rezy dotknutej oblasti s vyznačením údajov uvedených v bodoch 2.1 a 2.2.
Príloha č. 11 vyhlášky č. 89/1988 Zb.
PLÁN ZABEZPEČENIA A LIKVIDÁCIE STARÝCH BANSKÝCH DIEL
1.
Textová časť
1.1
Opis starých banských diel a vyhodnotenie ich nepriaznivých vplyvov na povrch; zariadenia a stavby na povrchu.
1.2
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie starých banských diel; druh, rozsah a časový postup plánovaných prác.
1.3
Základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, opatrenia v súvislosti s inými starými banskými dielami, okolitými baňami a lomami, najmä z hľadiska výskytu výbušných plynov a prachov, samovznietenia, prietrží hornín, uhlia a plynov, prievalov vôd a bahnín a iných nebezpečných javov.
1.4
Spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov a dohôd s orgánmi a organizáciami, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov podľa osobitných predpisov.
2.
Grafická časť
2.1
Mapa povrchovej situácie vhodnej mierky s vyznačením skutočností a údajov uvedených v bodoch 1.1 a 1.2.
2.2
Charakteristické rezy dotknutej oblasti s vyznačením skutočností a údajov uvedených v bode 2.1.
2.3
Výkresová dokumentácia spôsobu zabezpečenia alebo likvidácie starých banských diel.
Príloha č. 12 vyhlášky č. 89/1988 Zb.
Náležitosti evidencie odvalov, výsypiek a odkalísk a výkazu o množstve a druhoch uložených hmôt
1.
Názov organizácie.
2.
Názov katastrálneho územia.
3.
Parcelné čísla pozemkov a ich plocha.
4.
Údaje o tom, kto a akými rozhodnutiami povolil odval, výsypku alebo odkalisko.
5.
Rok začatia a plánovaný rok ukončenia prác.
6.
Údaje o množstve a druhu uložených hmôt a o voľnej kapacite podľa jednotlivých rokov.
7.
Spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov, ktorým patrí ochrana životného prostredia, objektov a záujmov podľa osobitných predpisov, prípadne z dohôd s fyzickými a právnickými osobami.
8.
Mapová dokumentácia.
1)
§ 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon). Nariadenie vlády ČSSR č. 80/1988 Zb. o určení kondícií, klasifikácií zásob výhradných ložísk a o posudzovaní, schvaľovaní a štátnej expertíze ich výpočtov.
3)
§ 3 vyhlášky Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 120/1979 Zb. o priestorovej identifikácii informácií.
4)
Čl. 1 úpravy Federálneho štatistického úradu č. 1793/78-032-918 z 9. júna 1978, ktorou sa upravuje číselné označenie krajov a okresov v ČSSR (reg. v čiastke 25/1978 Zb.).
5)
§ 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
6)
Napríklad zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov (úplné znenie pre SSR č. 35/1983 Zb.), zákon č. 51/1964 o dráhach a vyhláška Ministerstva dopravy a Ústredného banského úradu č. 28/1967 Zb., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre styk s banskou činnosťou, zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. (úplné znenie č. 124/1976 Zb.), zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch, zákon č. 40/1956 Zb. o štátnej ochrane prírody v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.
7)
Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb.
8)
§ 23 ods. 3 a 4 banského zákona.
9)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade.
10)
Napríklad vyhláška č. 5/1987 Zb.