Chronologický register predpisov ročníka 1990

Číslo predpisu Názov predpisu
70/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti
77/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o uzávaní štúdií a diplomov týkajúcich sa vysokého školstva v štátoch európskeho regiónu
83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov
85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve
105/1990 Zb. Zákon o súkromnom podnikaní občanov
111/1990 Zb. Zákon o štátnom podniku
116/1990 Zb. Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov
119/1990 Zb. Zákon o súdnej rehabilitácii
120/1990 Zb. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi
121/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov
132/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o advokácii
346/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí
347/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
372/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
374/1990 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
377/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
399/1990 Zb. Oznámenie Slovenského banského úradu o vydaní výnosu, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu
401/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice
403/1990 Zb. Zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
473/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených na výkon trestu odňatia slobody
478/1990 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok
530/1990 Zb. Zákon o dlhopisoch