Predpis bol zrušený predpisom 311/2001 Z. z.

120/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1996 do 31.03.2002

120
ZÁKON
z 23. apríla 1990,
ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
V prípade, keď právne predpisy zakladajú oprávnenia Revolučného odborového hnutia, sa tieto oprávnenia za ďalej uvedených podmienok vzťahujú na odborové organizácie a orgány vytvorené na základe slobodného odborového združovania.
§ 2
(1)
Ak v zamestnávateľskej organizácii pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, musí zamestnávateľská organizácia v prípadoch týkajúcich sa všetkých alebo väčšieho počtu pracovníkov, keď všeobecne záväzné právne predpisy vyžadujú prerokovanie alebo súhlas odborového orgánu, plniť tieto povinnosti voči príslušným orgánom všetkých zúčastnených odborových organizácií, pokiaľ sa s nimi nedohodne inak. Ak sa orgány všetkých zúčastnených odborových organizácií nedohodnú v dobe najneskôr do 15 dní od požiadania, či súhlas udelia alebo nie, je rozhodujúce stanovisko orgánu odborovej organizácie s najväčším počtom členov v zamestnávateľskej organizácii.
(2)
Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa obdobne použije aj pre dojednávanie kolektívnych zmlúv.
§ 3
(1)
Ak v zamestnávateľskej organizácii pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, vystupuje v pracovnoprávnych a obdobných vzťahoch týkajúcich sa jednotlivých pracovníkov príslušný odborový orgán odborovej organizácie, ktorej je pracovník členom.
(2)
V prípade uvedenom v odseku 1 vystupuje v pracovnoprávnych a obdobných vzťahoch týkajúcich sa pracovníka, ktorý nie je odborovo organizovaný, orgán odborovej organizácie s najväčším počtom členov v zamestnávateľskej organizácii, pokiaľ pracovník neurčí inak.
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.