120/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

120
ZÁKON
z 23. apríla 1990,
ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
V prípade, keď právne predpisy zakladajú oprávnenia Revolučného odborového hnutia, sa tieto oprávnenia za ďalej uvedených podmienok vzťahujú na odborové organizácie a orgány vytvorené na základe slobodného odborového združovania.
§ 2
(1)
Ak v zamestnávateľskej organizácii pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, musí zamestnávateľská organizácia v prípadoch týkajúcich sa všetkých alebo väčšieho počtu pracovníkov, keď všeobecne záväzné právne predpisy vyžadujú prerokovanie alebo súhlas odborového orgánu, plniť tieto povinnosti voči príslušným orgánom všetkých zúčastnených odborových organizácií, pokiaľ sa s nimi nedohodne inak. Ak sa orgány všetkých zúčastnených odborových organizácií nedohodnú v dobe najneskôr do 15 dní od požiadania, či súhlas udelia alebo nie, je rozhodujúce stanovisko orgánu odborovej organizácie s najväčším počtom členov v zamestnávateľskej organizácii.
(2)
Ustanovenie prvej vety predchádzajúceho odseku sa obdobne použije aj pre dojednávanie kolektívnych zmlúv s tým, že v mene kolektívu pracovníkov môžu príslušné odborové orgány pôsobiace v zamestnávateľskej organizácii vystupovať a konať s právnymi dôsledkami pre všetkých pracovníkov len spoločne a vo vzájomnej zhode, pokiaľ sa medzi sebou a so zamestnávateľskou organizáciou nedohodnú inak.
§ 3
(1)
Ak v zamestnávateľskej organizácii pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, vystupuje v pracovnoprávnych a obdobných vzťahoch týkajúcich sa jednotlivých pracovníkov príslušný odborový orgán odborovej organizácie, ktorej je pracovník členom.
(2)
V prípade uvedenom v odseku 1 vystupuje v pracovnoprávnych a obdobných vzťahoch týkajúcich sa pracovníka, ktorý nie je odborovo organizovaný, orgán odborovej organizácie s najväčším počtom členov v zamestnávateľskej organizácii, pokiaľ pracovník neurčí inak.
(3)
Ak orgán odborovej organizácie odmietne udeliť predchádzajúci súhlas k výpovedi alebo k okamžitému zrušeniu pracovného pomeru daných pracovníkovi, môže na žiadosť zamestnávateľskej organizácie udeliť súhlas vyšší orgán odborovej organizácie uvedenej v predchádzajúcich odsekoch. Ak takého orgánu niet, postačí na uvedené právne úkony prerokovanie s príslušným orgánom odborovej organizácie.
(4)
Ak odborová organizácia nemá vyšší odborový orgán, postačí na právne úkony zamestnávateľskej organizácie podľa odseku 3 voči odborovým funkcionárom uvedeným v § 59 Zákonníka práce súhlas orgánu odborovej organizácie.
§ 4
Pokiaľ je v zamestnávateľskej organizácii ustanovená rozhodcovská komisia (§ 207 a nasl. Zákonníka práce), postupuje sa primerane podľa vyhlášky č. 42/1975 Zb. o prejednávaní a rozhodovaní pracovných sporov rozhodcovskými komisiami v znení vyhlášky č. 25/1983 Zb.
§ 5
Pokiaľ zákon vyžaduje, aby právny predpis bol vydaný po dohode s orgánom Revolučného odborového hnutia, treba ho vopred prerokovať s príslušnými odborovými orgánmi. Príslušnými odborovými orgánmi sú orgány odborových zväzov a združení, ktoré môžu svoje právomoci delegovať na orgány federácie alebo konfederácie odborových zväzov a združení. Ustanovenie prvej vety platí obdobne vo vzťahu k príslušným ústredným orgánom družstevných a spoločenských organizácií.
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.