121/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1990 do 31.01.1991

121
NARIADENIE VLÁDY
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 23. apríla 1990
o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 269 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 188/1988 Zb. (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) nariaďuje:
Úvodné ustanovenia
§ 1
Na pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikajú pri súkromnom podnikaní občanov, sa vzťahuje Zákonník práce (ďalej len „zákonník“), pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak.
§ 2
Kde zo zákonníka vyplývajú práva alebo povinnosti organizácii1) alebo vedúcemu organizácie,2) rozumie sa tým na účely tohto nariadenia občan, ktorý je oprávnený podnikať podľa osobitného predpisu3) (ďalej len „podnikateľ“).
§ 3
Ak u podnikateľa pôsobí odborová organizácia, platia pre pracovnoprávne vzťahy ustanovenia zákonníka, ktoré upravujú pôsobnosť odborov.
Odchylné úpravy
§ 4
Pre pracovnoprávne vzťahy medzi podnikateľom a pracovníkom sa nepoužijú tieto ustanovenia zákonníka: § 9 ods. 4, § 20 ods. 1, 4 a 6, § 21, § 26 ods. 2, § 27 ods. 1, 3 a 4, § 34,§ 35 ods. 3, § 46 ods. 1 písm. f) časť vety za bodkočiarkou, § 53 ods. 1 písm. b) a c), § 59 ods. 3, § 65 až 68, § 72, § 74 ods. 1 písm. b), e) a h) a ods. 2, § 75, § 77 až 81, § 82 ods. 1, 3 a 6, 85, § 99a, § 111 ods. 2 až 5, § 112 až 113, § 114 ods. 1 a 3, § 116 ods. 1 až 3, § 118, § 119 ods. 1 posledná veta, § 139 ods. 4, § 140, § 141, § 152 ods. 2, § 176 ods. 4, § 185 ods. 1, ods. 2 časť vety za bodkočiarkou a ods. 5 druhá veta, § 186, § 207 až 216, § 227, § 249 až 251, § 268, § 269 ods. 1 a § 271.
§ 5
Kolektívna zmluva
(1)
Na zabezpečovanie oprávnených záujmov a potrieb pracovníkov, na zlepšovanie ich pracovných, zdravotných, sociálnych a kultúrnych podmienok môže podnikateľ s príslušným odborovým orgánom uzavrieť kolektívnu zmluvu.
(2)
Za plnenie záväzkov podnikateľa prijatých v kolektívnej zmluve a za včasnú kontrolu ich plnenia zodpovedá podľa zákonníka podnikateľ a ďalší pracovníci menovite uvedení v kolektívnej zmluve. Za plnenie záväzkov prijatých príslušným odborovým orgánom zodpovedá tento orgán podľa stanov.
§ 6
Okamžité zrušenie pracovného pomeru alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
Podnikateľ môže okamžite zrušiť pracovný pomer alebo dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru výnimočne aj vtedy, ak pracovník poruší zvlášť hrubým spôsobom povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, a od podnikateľa nemožno spravodlivo požadovať, aby pokračoval v pracovnom pomere alebo dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.
§ 7
Pracovný poriadok
Za účelom vnútorného poriadku a upevňovania pracovnej disciplíny môže podnikateľ vydať pracovný poriadok.
§ 8
Pracovný čas
Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby pracovný čas bol rozvrhnutý rovnomerne na jednotlivé týždne, môže podnikateľ s pracovníkom dohodnúť rozvrhnutie pracovného času nerovnomerne, prípadne za podmienok ustanovených v nariadení vlády Československej socialistickej republiky4) [§ 92 ods. 3 písm. b) zákonníka] dohodnúť odchylne nepretržitý odpočinok v týždni; priemerný pracovný čas nesmie pritom v určitom období, spravidla štvortýždňovom alebo v období celého kalendárneho roka, presahovať hranicu určenú pre týždenný pracovný čas.
Mzda
§ 9
(1)
Podnikateľ poskytuje pracovníkovi mzdu podľa mzdového predpisu a v súlade s ním podľa vnútorného mzdového predpisu, pracovnej zmluvy, prípadne kolektívnej zmluvy. Iné plnenie peňažnej hodnoty nesmie podnikateľ pracovníkovi v súvislosti s pracovným pomerom poskytovať, pokiaľ to právne predpisy nedovoľujú. Naturálne požitky a iné plnenia za prácu, ktoré sa nevyplácajú v peniazoch, poskytuje podnikateľ pracovníkovi iba vtedy, ak to ustanovuje mzdový alebo iný právny predpis, a to ako súčasť mzdy.
(2)
Pracovníkovi sa nezávisle od celkových výsledkov podnikateľskej činnosti zaručujú nároky vzniknuté na mzdu, ktorá nesmie byť v jednotlivých tarifných stupňoch nižšia ako súhrn základnej mzdovej tarify5) podľa mzdového predpisu a mzdových príplatkov ustanovených v mzdovom predpise, pokiaľ pracovná zmluva nezaručí vyššiu mzdu. V pracovnej zmluve nemožno dojednať nižšiu mzdu, než ustanovuje mzdový predpis.
§ 10
Podnikateľ môže určiť normy spotreby práce. Normy spotreby práce musia zodpovedať pracovnému tempu primeranému fyziologickým možnostiam pracovníka, zahŕňať všeobecne potrebné prestávky a nevyhnutný čas vyplývajúci z používania osobných ochranných pomôcok a z právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
§ 11
(1)
Za prácu nadčas poskytuje podnikateľ pracovníkovi k dosiahnutej mzde príplatok vo výške najmenej 25 % základnej mzdovej tarify, a ak ide o prácu nadčas v noci alebo v dňoch napretržitého odpočinku v týždni, príplatok vo výške najmenej 50 % základnej mzdovej tarify. Mzdový predpis môže ustanoviť jednotný príplatok vo výške najmenej 33 % základnej mzdovej tarify.
(2)
Podnikateľ môže s pracovníkom dohodnúť poskytnutie náhradného voľna za prácu nadčas namiesto príplatku; dohodnuté náhradné voľno je povinný poskytnúť pracovníkovi najneskôr v dobe troch kalendárnych mesiacov po výkone práce nadčas, pokiaľ nebola dojednaná dlhšia doba.
§ 12
V pracovnej zmluve, prípadne v kolektívnej zmluve možno dohodnúť, že niektoré zložky mzdy s výnimkou mzdy podľa § 9 ods. 2 a mzdových príplatkov sú splatné neskôr než za mesačné obdobie.
§ 13
Podnikateľ, ktorý prevádzkuje podnikateľskú činnosť prostredníctvom vedúceho alebo iného pracovníka,6) môže mu zriadiť za podmienok určených mzdovým predpisom osobný účet mzdy. Na osobný účet sa prevádzajú mzdovým predpisom ustanovené nadtarifné zložky mzdy, na ktoré vznikol nárok; nemožno však naň prevádzať mzdu podľa § 9 ods. 2. Mzdový predpis ustanoví, po akej dobe, prípadne za akých podmienok sa príslušné sumy mzdy z osobného účtu vedúcemu alebo inému praconíkovi vyplatia a v ktorých prípadoch nárok na ne v závislosti od jeho dlhodobých pracovných výsledkov úplne alebo sčasti zaniká.
Starostlivosť o pracovníkov
§ 14
Podnikateľ môže pracovníkom zabezpečovať stravovanie a vhodné nápoje priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti; pritom môže pracovníkom poskytnúť príspevok až do výšky 10,– Kčs denne. Stravovanie podľa predchádzajúcej vety musí zodpovedať zásadám správnej výživy.
§ 15
Podnikateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov, prípadne o jej zvyšovanie a zabezpečuje, aby boli zamestnávaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii.
§ 16
Odchylné použitie niektorých ustanovení
Na práva a povinnosti medzi podnikateľom a pracovníkom vyplývajúce z § 74 ods. 1 písm. g), § 95 ods. 2, § 105 ods. 4, § 133 ods. 6, § 150 ods. 2 a § 167 ods. 2 zákonníka sa použijú primerane pracovnoprávne predpisy vydané pre organizácie s obdobnou činnosťou, akú prevádzkuje podnikateľ.
§ 17
Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
Smrťou podnikateľa prechádzajú na jeho dedičov práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov.7)
§ 18
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. májom 1990.
Čalfa v. r.
3)
Napríklad zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
4)
§ 13 nariadenie vlády ČSSR č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
5)
§ 13 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 135/1990 Zb. o odmeňovaní pracovníkov pri súkromnom podnikaní občanov.
6)
7)