121/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1991 do 28.05.1992

121
NARIADENIE VLÁDY
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 23. apríla 1990
o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 269 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 188/1988 Zb. (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) nariaďuje:
Úvodné ustanovenia
§ 1
Na pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikajú pri súkromnom podnikaní občanov, sa vzťahuje Zákonník práce (ďalej len „zákonník“), pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak.
§ 2
Kde zo zákonníka vyplývajú práva alebo povinnosti organizácii1) alebo vedúcemu organizácie,2) rozumie sa tým na účely tohto nariadenia občan, ktorý je oprávnený podnikať podľa osobitného predpisu3) (ďalej len „podnikateľ“).
§ 3
Ak u podnikateľa pôsobí odborová organizácia, platia pre pracovnoprávne vzťahy ustanovenia zákonníka, ktoré upravujú pôsobnosť odborov.
Odchylné úpravy
§ 4
Pre pracovnoprávne vzťahy medzi podnikateľom a pracovníkom sa nepoužijú tieto ustanovenia zákonníka: § 9 ods. 4, § 26, § 27 ods. 1, 3, 4 a 5, § 35 ods. 3, § 65, 68, § 74 písm. b), e) a g), § 85, 140, § 176 ods. 4, § 185 ods. 1, ods. 2 časť vety za bodkočiarkou a ods. 5 druhá veta, § 186, 227, § 249 až 251 a § 269 ods. 1.
§ 8
Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby pracovný čas bol rozvrhnutý rovnomerne na jednotlivé týždne, môže podnikateľ s pracovníkom dohodnúť rozvrhnutie pracovného času nerovnomerne, prípadne za podmienok ustanovených v nariadení vlády Československej socialistickej republiky4) [§ 92 ods. 3 písm. b) zákonníka] dohodnúť odchylne nepretržitý odpočinok v týždni; priemerný pracovný čas nesmie pritom v určitom období, spravidla štvortýždňovom alebo v období celého kalendárneho roka, presahovať hranicu určenú pre týždenný pracovný čas.
§ 14
Podnikateľ môže pracovníkom zabezpečovať stravovanie a vhodné nápoje priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti; pritom môže pracovníkom poskytnúť príspevok až do výšky 10,– Kčs denne. Stravovanie podľa predchádzajúcej vety musí zodpovedať zásadám správnej výživy.
§ 16
Na práva a povinnosti medzi podnikateľom a pracovníkom vyplývajúce z § 74 písm. f), § 95 ods. 2, § 105 ods. 4, § 133 ods. 6, § 150 ods. 2 a § 167 ods. 2 zákonníka sa použijú primerane pracovnoprávne predpisy vydané pre organizácie s obdobnou činnosťou, akú prevádzkuje podnikateľ.
§ 17
Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
Smrťou podnikateľa prechádzajú na jeho dedičov práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov.7)
§ 18
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. májom 1990.
Čalfa v. r.
3)
Napríklad zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
4)
§ 13 nariadenie vlády ČSSR č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
5)
§ 13 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 135/1990 Zb. o odmeňovaní pracovníkov pri súkromnom podnikaní občanov.
6)
7)