Predpis bol zrušený predpisom 311/2001 Z. z.

121/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1997 do 31.03.2002

121
NARIADENIE VLÁDY
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 23. apríla 1990
o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 269 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 188/1988 Zb. (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) nariaďuje:
§ 8
Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby pracovný čas bol rozvrhnutý rovnomerne na jednotlivé týždne, môže podnikateľ s pracovníkom dohodnúť rozvrhnutie pracovného času nerovnomerne, prípadne za podmienok ustanovených v nariadení vlády Československej socialistickej republiky4) [§ 92 ods. 3 písm. b) zákonníka] dohodnúť odchylne nepretržitý odpočinok v týždni; priemerný pracovný čas nesmie pritom v určitom období, spravidla štvortýždňovom alebo v období celého kalendárneho roka, presahovať hranicu určenú pre týždenný pracovný čas.
Čalfa v. r.
3)
Napríklad zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
4)
§ 13 nariadenie vlády ČSSR č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
5)
§ 13 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 135/1990 Zb. o odmeňovaní pracovníkov pri súkromnom podnikaní občanov.
6)
7)