347/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1991 do 10.12.1991

347
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. augusta 1990
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚSTREDNÉ ORGÁNY, NA ČELE KTORÝCH JE ČLEN VLÁDY
§ 1
(1)
V Slovenskej republike pôsobia tieto ústredné orgány štátnej správy, na čele ktorých je člen vlády Slovenskej republiky:
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
b)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky,
d)
Slovenská komisia pre životné prostredie,
e)
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky,
f)
Ministerstvo priemyslu Slovenskej republiky,
g)
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky,
h)
Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky,
ch)
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky,
i)
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky,
j)
Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky,
k)
Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky,
l)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
m)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
n)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
o)
Ministerstvo medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky,
p)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
r)
Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo Slovenskej republiky a Slovenskú komisiu pre životné prostredie riadi a za ich činnosť zodpovedá minister.
§ 3
Ministerstvo hospodárstva
(1)
Zriaďuje sa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky na uskutočňovanie štátnej hospodárskej politiky a štrukturálnej politiky vo zverených odvetviach.
(3)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre
a)
strojársky a elektrotechnický priemysel,
b)
priemysel ťažby a spracovania rúd a magnezitu,
c)
energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov,
d)
teplárenstvo a plynárenstvo,
e)
ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu a pre vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbu,
f)
hutníctvo a štátnu službu pre drahé kovy,
g)
verejné práce v rozsahu patriacom do pôsobnosti Slovenskej republiky.1)
(4)
Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky je podriadená Slovenská energetická inšpekcia.
§ 4
Ministerstvo financií
(1)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť financií a cien.
(2)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečuje
a)
tvorbu a uskutočňovanie finančnej a cenovej politiky, vrátane tvorby a realizácie štátneho rozpočtu, správy štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky, vo veciach kapitálového trhu, politiky daní a poplatkov a finančno-ekonomických nástrojov v oblasti podnikania,
b)
metodickú činnosť vo veciach účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie,
c)
výkon štátnej správy vo veciach devízového dohľadu, sporiteľníctva a poisťovníctva a vo veciach správy národného majetku vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére.
§ 5
Ministerstvo práce a sociálnych vecí
(1)
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre pracovnoprávne vzťahy, zamestnanosť, civilnú službu, mzdy a iné odmeny za prácu, sociálne zabezpečenie, nemocenské poistenie, sociálnoprávnu ochranu detí a mládeže, starostlivosť o rozvoj populácie a rodinu a ďalšie veci sociálnej politiky.
(2)
Ministerstvu práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky je podriadená Slovenská správa sociálneho zabezpečenia.
§ 6
Slovenská komisia pre životné prostredie
(1)
Slovenská komisia pre životné prostredie je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre tvorbu a ochranu životného prostredia, vrátane
a)
ochrany prírody,
b)
ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania,
c)
ochrany ovzdušia,
d)
územného plánovania a stavebného poriadku,
e)
koncepčných otázok nakladania s tuhým komunálnym odpadom,
f)
zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu na území Slovenskej republiky.
(2)
Slovenskej komisii pre životné prostredie sú podriadené
a)
Slovenská inšpekcia životného prostredia, prostredníctvom ktorej Slovenská komisia pre životné prostredie plní funkciu orgánu hlavného štátneho dozoru vo veciach životného prostredia,
b)
Slovenský hydrometeorologický ústav.
(3)
Slovenská komisia pre životné prostredie sa skladá z ministra-predsedu a z ďalších členov. Predsedu Slovenskej komisie pre životné prostredie vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, ďalších členov komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Prácu Slovenskej komisie pre životné prostredie a jej aparátu riadi minister-predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie.
§ 7
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku
(1)
Zriaďuje sa Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre odštátnenie a privatizáciu národného majetku, pre správu národného majetku v podnikateľskej sfére, vrátane správy všetkých druhov fondov vytváraných zdrojmi z odštátnenia a privatizácie národneho majetku.
(3)
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky spravuje fond, z ktorého sa finančne vyrovnávajú straty štátnych podnikov. Tento fond sa vedie mimo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 8
Ministerstvo priemyslu
Ministerstvo priemyslu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre priemysel chemický a spracovania ropy, gumárenský a plastikársky, farmaceutický, textilný a odevný, kožiarsky, kožušnícky, obuvnícky, sklársky a polygrafický.
§ 9
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy
(1)
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť poľnohospodárstva, rybárstvo a pre potravinárstvo.
(2)
Ministerstvu poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky sú podriadené
a)
Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky,
b)
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia.
§ 10
Ministerstvo výstavby a stavebníctva
Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre investičný rozvoj, pre stavebnú výrobu a výrobu stavebných látok.
§ 11
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre lesné hospodárstvo, pre vodné hospodárstvo, s výnimkou pôsobností uvedených v § 6 ods. 1, pre drevársky a nábytkársky priemysel, priemysel celulózy a papiera a pre poľovníctvo.
§ 12
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre vnútorný obchod, zahraničný obchod a cestovný ruch.
§ 12a
Ministerstvo dopravy a spojov
(1)
Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre
a)
cestnú a mestskú dopravu, mestské dráhy a dráhy osobitného určenia, cestné hospodárstvo vrátane diaľničného hospodárstva a automobilové opravárenstvo,
b)
vodnú dopravu, riadenie organizácií námornej dopravy,
c)
riadenie organizácií civilného letectva.
(2)
Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre organizovanie a riadenie spojov.
§ 13
Ministerstvo školstva, mládeže a športu
Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre základné, stredné a vysoké školy, pre školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, pre vedu a vedeckotechnický rozvoj a pre štátnu starostlivosť o mládež a šport.
§ 14
Ministerstvo kultúry
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre umenie, kultúrno-osvetovú činnosť, pamiatkovú starostlivosť, vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií, pre činnosť hromadných informačných prostriedkov, knižničnú a múzejnú činnosť, pre výrobu a obchod v oblasti kultúry a pre veci cirkví a náboženských spoločností.
§ 15
Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre liečebno-preventívnu a hygienickú starostlivosť, zdravotnícke školy, ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, prírodné liečebné kúpele a prírodné liečivé zdroje.
§ 16
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre
a)
ochranu ústavného zriadenia republiky, verejného poriadku a bezpečnosti, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vecí zbraní a streliva, evidenciu pobytu obyvateľstva, evidenciu totožnosti obyvateľov a požiarnu ochranu,
b)
všeobecnú vnútornú správu, veci územného členenia Slovenskej republiky, štátnych symbolov Slovenskej republiky, štátneho občianstva, matričné veci, veci zhromažďovania a združovania a archivníctvo,
c)
miestne hospodárstvo, miestnu výrobu, platené služby, verejnoprospešné služby, hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi, tuhý domový odpad a pre evidenciu súkromného podnikania.
§ 17
Ministerstvo medzinárodných vzťahov
(1)
Zriaďuje sa Ministerstvo medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre zapojenie Slovenskej republiky do dvojstrannej i mnohostrannej medzinárodnej politickej, hospodárskej, vedeckotechnickej i kultúrnej spolupráce a pre rozvíjanie regionálnej spolupráce.
(3)
Ministerstvo medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky zabezpečuje aktívnu prezentáciu Slovenska v zahraničí.
§ 18
Ministerstvo spravodlivosti
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre súdy a štátne notárstva a pre väzenstvo.
§ 19
Ministerstvo kontroly
(1)
Zriaďuje sa Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu kontrolu.
(3)
Ministerstvu kontroly Slovenskej republiky je podriadená Slovenská obchodná inšpekcia.
DRUHÁ ČASŤ
OSTATNÉ ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY
§ 20
(1)
V Slovenskej republike pôsobia tieto ďalšie ústredné orgány štátnej správy:
a)
Slovenský štatistický úrad,
b)
Slovenský úrad geodézie a kartografie,
c)
Slovenský geologický úrad,
d)
Slovenský banský úrad,
e)
Slovenský úrad bezpečnosti práce,
f)
Slovenský protimonopolný úrad.
(2)
Na čele úradov, uvedených v odseku 1, je predseda, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde Slovenskej republiky.
§ 21
Slovenský štatistický úrad
(1)
Slovenský štatistický úrad je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre sociálno-ekonomické informácie.
(2)
Predsedu Slovenského štatistického úradu vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh vlády Slovenskej republiky.
§ 22
Slovenský úrad geodézie a kartografie
(1)
Slovenský úrad geodézie a kartografie je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre geodéziu, kartografiu a evidenciu nehnuteľností.
(2)
Predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
§ 23
Slovenský geologický úrad
(1)
Slovenský geologický úrad je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre geologický výskum a prieskum.
(2)
Predsedu Slovenského geologického úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
§ 24
Slovenský banský úrad
(1)
Slovenský banský úrad je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu a využívanie nerastných surovín a pre štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, v činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín.
(2)
Predsedu Slovenského banského úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
§ 25
Slovenský úrad bezpečnosti práce
(1)
Slovenský úrad bezpečnosti práce je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, s výnimkou pôsobnosti uvedenej v § 24 ods. 1, bezpečnosťou technických zariadení a nad dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok.
(2)
Predsedu Slovenského úradu bezpečnosti práce vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
§ 26
Slovenský protimonopolný úrad
(1)
Zriaďuje sa Slovenský protimonopolný úrad.
(2)
Slovenský protimonopolný úrad je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre podporu a ochranu hospodárskej súťaže.
(3)
Predsedu Slovenského protimonopolného úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 27
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvá“) sa podieľajú na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonávajú v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plnia ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.
§ 28
Ministerstvá skúmajú problematiku vo veciach, ktoré sú v ich pôsobnosti, analyzujú dosahované výsledky a robia opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúvajú koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladajú vláde Slovenskej republiky.
§ 29
Ministerstvá sa vo svojej oblasti starajú o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do pôsobnosti Slovenskej republiky; pripravujú návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dbajú o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti a robia podľa zákonov potrebné opatrenia na nápravu.
§ 30
(1)
Ministerstvá pri plnení svojich úloh úzko spolupracujú. Vymieňajú si potrebné informácie a podklady a prerokúvajú s inými ministerstvami opatrenia, ktoré sa ich dotýkajú.
(2)
Ministerstvá využívajú podnety a skúsenosti miestnych orgánov štátnej správy.
(3)
Ministerstvá využívajú poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk; zapájajú ich najmä do prác na riešení otázok koncepčnej povahy.
(4)
Ministerstvá plnia svoje úlohy v súčinnosti s príslušnými odborovými orgánmi, najmä s nimi prerokúvajú návrhy závažných opatrení tykajúcich sa životnej úrovne, sociálnych a kultúrnych potrieb pracujúcich; postupujú aj v súčinnosti s organizáciami zamestnávateľov.
§ 31
(1)
Ministerstvá spolupracujú s príslušnými orgánmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Českej republiky, vytvárajú podmienky na koordinovaný postup pri riešení vecí spoločného záujmu, vymieňajú si s nimi skúsenosti, informácie a podklady.
(2)
Ministerstvá spolupracujú s príslušnými orgánmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pri rozvíjaní medzinárodnych vzťahov v danej oblasti a pri príprave medzinárodných zmlúv; vo svojej pôsobnosti zabezpečujú plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a z členstva v medzinárodných organizáciách.
§ 32
Činnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky riadi, zjednocuje a kontroluje vláda Slovenskej republiky.
§ 33
(1)
Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády Slovenskej republiky a jej orgánov plní Úrad vlády Slovenskej republiky.
(2)
Na čele Úradu vlády Slovenskej republiky je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
(3)
Vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky riadi činnosť Úradu vlády Slovenskej republiky. Činnosť vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky riadi predseda vlády Slovenskej republiky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 35
Zrušujú sa
a)
Slovenská komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj,
b)
Výbor ľudovej kontroly Slovenskej republiky,
c)
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti.
§ 36
(1)
Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi prechádza
a)
zo Slovenskej komisie pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj
1.
vo veciach tvorby stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja na Ministerstvo pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky,
2.
vo veciach uskutočňovania stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja, vrátane štátnej expertízy investícií, a vo veciach realizácie štátnej hospodárskej politiky vo zverených odvetviach na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky;
b)
z Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky
1.
vo veciach správy národného majetku v podnikateľskej sfére, jeho odštátnenia a privatizácie na Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky,
2.
v ostatných veciach na Ministerstvo financií Slovenskej republiky;
c)
z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veciach farmaceutického priemyslu na Ministerstvo priemyslu Slovenskej republiky;
d)
z Výboru ľudovej kontroly Slovenskej republiky na Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky;
e)
zo Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti na Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky.
(2)
Doterajšia pôsobnosť Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky a ministra obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovenskej obchodnej inšpekcii1) prechádza na Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky a ministra kontroly Slovenskej republiky.
(3)
V súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa odseku 1 rovnako prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností vo veciach uvedených v odseku 1 písm. a) až c) sa upravia dohodou, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí pracovníci prechádzajú na ktoré ministerstvo do pracovného pomeru.
(4)
Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej republiky, rozumie sa tým Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky.
(5)
Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky, rozumie sa tým Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky.
§ 37
Zrušujú sa
1.
§ 1 až 12 a § 14 a 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 70/1969 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 150/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 121/1971 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 39/1973 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 121/1983 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 50/1988 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1990 Zb.;
2.
zákon Slovenskej národnej rady č. 33/1971 Zb. o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky;
3.
čl. I, III a IV zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1990 Zb. o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky;
4.
čl. I, III až V zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1990 Zb. o opatreniach v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
§ 38
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čl. II
Ak ústavný zákon Federálneho zhromaždenia nezveruje výkon vo veciach uvedených v Čl. I federálnym ústredným orgánom štátnej správy, patrí tento výkon Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.2)
Čl. II
(1) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
a)
vo veciach štrukturálnej politiky prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
b)
vo veciach vedy a vedeckotechnického rozvoja prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky,
c)
vo veciach informatiky prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky,
d)
vo veciach dopravy a spojov prechádza z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky.
(2)
V súvislosti s prechodnom pôsobnosti podľa odseku 1 rovnako prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodami, v ktorých sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí pracovníci prechádzajú na ktoré ministerstvo do pracovného pomeru.
(3)
Majetkové práva a povinnosti, ako aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov, na ktoré sa nevzťahujú odseky 1 a 2, prechádzajú z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky.
(4)
Pokiaľ zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy zverujú posôbnosť Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu, vykonáva túto pôsobnosť v rozsahu patriacom Slovenskej republike, Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.
F. Mikloško v. r.
V. Mečiar v. r.
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii.
1)
Čl. 9 ústavného zákona č. 556/1990 Zb., ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii.