Chronologický register predpisov ročníka 1991

Číslo predpisu Názov predpisu
2/1991 Zb. Zákon o kolektívnom vyjednávaní
18/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o iných úkonoch vo všeobecnom záujme
23/1991 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
61/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o prijatí zmien Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)
87/1991 Zb. Zákon o mimosúdnych rehabilitáciách
89/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii
92/1991 Zb. Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
96/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach
104/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o právach dieťaťa
129/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o komerčných právnikoch
138/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí
159/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
160/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru
195/1991 Zb. Zákon o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru
229/1991 Zb. Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
296/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970
299/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok
308/1991 Zb. Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
319/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
330/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
406/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o predĺžení dovolenky na zotavenie v organizáciách, ktoré neprevádzkujú podnikateľskú činnosť
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
513/1991 Zb. Obchodný zákonník
534/1991 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách
564/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii