18/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

18
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
zo 7. januára 1991
o iných úkonoch vo všeobecnom záujme
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 124 ods. 4 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. a zákona č. 3/1991 Zb. ustanovuje:
§ 1
Iné úkony vo všeobecnom záujme, rozsah a podmienky poskytovania pracovného voľna s náhradou mzdy vo výške priemerného zárobku1) alebo bez tejto náhrady sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.
§ 2
Inými úkonmi vo všeobecnom záujme sú tiež činnosti,2) pri ktorých sa poskytuje pracovníkovi podľa právnych predpisov pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez tejto náhrady v rozsahu a za podmienok ustanovených týmito predpismi, ak nejde o výkon verejnej funkcie alebo občiansku povinnosť.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 236/1988 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.
Minister:
Miller v. r.
Príloha vyhlášky č. 18/1991 Zb.
Iné úkony vo všeobecnom záujme, pri ktorých sa poskytuje pracovné voľno
ČASŤ I
PRACOVNÉ VOĽNO S NÁHRADOU MZDY
Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytuje pracovníkovi v prípadoch, rozsahu a za podmienok ďalej uvedených:
a)
Činnosť darcu pri odbere krvi a pri aferéze
Pracovné voľno za čas cesty na odber, odberu, cesty späť a zotavenia po odbere, pokiaľ tieto skutočnosti zasahujú do pracovného času v rámci 24 hodín od nástupu cesty na odber. Pokiaľ na cestu na odber, na odber a cestu späť nestačí 24 hodín, poskytuje sa pracovné voľno za preukázaný nevyhnutne potrebný ďalší čas, pokiaľ zasahuje do pracovného času. Ak k odberu nedôjde, poskytuje sa pracovné voľno len za preukázaný nevyhnutne potrebný čas neprítomnosti v práci.
b)
Činnosť darcu ďalších biologických materiálov
Pracovné voľno za čas cesty na odber, odberu, cesty späť a zotavenia po odbere, pokiaľ uvedené skutočnosti zasahujú do pracovného času v rámci 48 hodín od nástupu cesty na odber. Podľa odobratého objemu, charakteru odberu a zdravotného stavu darcu môže lekár určiť, že pracovné voľno sa skracuje alebo predlžuje; pri predĺžení však najviac po dobu zasahujúcu do pracovného času v rámci 96 hodín od nástupu cesty na odber. Ak k odberu nedôjde, poskytuje sa pracovné voľno podľa písmena a) poslednej vety.
c)
Činnosť registrovaných kandidátov a členov volebných komisií pri voľbách do zákonodarných zborov a zastupiteľstiev v obciach
Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu.
d)
Činnosť pracovníka pri prednáške alebo výuke včítane skúšobnej činnosti
Pracovné voľno v rozsahu najviac 12 pracovných dní v kalendárnom roku, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody na strane organizácie.
e)
Činnosť člena Horskej služby a občana, ktorý na jej výzvu a podľa jej pokynov osobne pomáha pri záchrannej akcii v teréne
Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu.
f)
Účasť pracovníka na voľbe orgánu zamestnávateľskej organizácie
Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu.
g)
Činnosť rozhodcu hospodárskych sporov organizácií
Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody na strane organizácie.
h)
Činnosť vedúcich táborov pre deti a mládež, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné veci, oddielových vedúcich, vychovávateľov, inštruktorov, prípadne stredných zdravotníckych pracovníkov v táboroch pre deti a mládež
Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac však tri týždne v kalendárnom roku, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody na strane organizácie a za podmienky, že pracovník najmenej po dobu jedného roka pred uvoľnením pracoval sústavne a bezplatne s deťmi alebo mládežou. Podmienka sústavnej a bezplatnej práce podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje, ak ide o tábory pre zdravotne postihnuté deti a mládež.
ČASŤ II
PRACOVNÉ VOĽNO BEZ NÁHRADY MZDY
Pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytuje pracovníkovi v prípadoch, rozsahu a za podmienok ďalej uvedených:
a)
Činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní,3) rozhodcu v medzinárodnom obchodnom styku4) a overovateľa (audítora)5)
Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu.
b)
Činnosť dobrovoľného sčítacieho orgánu pri sčítaní ľudu, domov a bytov včítane dopĺňajúcich výberových zisťovaní obyvateľstva
Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac 10 pracovných dní v kalendárnom roku, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody na strane organizácie.
c)
Činnosť dobrovoľného zdravotníka Česko-slovenského Červeného kríža alebo inej organizácie pri výkone zdravotníckych služieb pri športovej alebo spoločenskej akcii
Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody na strane organizácie.
d)
Činnosť pracovníka pri organizovanej záujmovej telovýchovnej, športovej alebo kultúrnej akcii a nevyhnutnej príprave na ňu
Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody na strane organizácie.
1)
§ 275 Zákonníka práce.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 235/1988 Zb. o zisťovaní a používaní priemerného zárobku.
2)
Napr. činnosť v odborovom hnutí alebo pri vykonávaní štátnych inšpekcií.
3)
§ 11 a nasl. zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.
4)
Zákon č. 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone rozhodcovských rozhodnutí.
5)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 63/1989 Zb. o overovateľoch(audítoroch) a ich činnosti.