330/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2002 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

330
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 12. júla 1991
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Prvý oddiel
Základné ustanovenia
§ 1
Obsah pozemkových úprav
(1)
Obsahom pozemkových úprav1) je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
(2)
Pozemkové úpravy zahŕňajú
a)
zistenie vlastníckych a užívacích pomerov ako aj súvisiacich iných vecných práv1aa) v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov),
b)
technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním právnych pomerov.
§ 2
Dôvody pozemkových úprav
(1)
Pozemkové úpravy sa vykonávajú najmä, ak
a)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona,
b)
dôjde k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav (§ 3),
c)
je to potrebné z dôvodu zmeny v štruktúre poľnohospodárskych a lesných podnikov,
d)
má dôjsť k zmene hraníc zastavaného územia obce alebo k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo jeho ucelenej časti,
e)
je to potrebné pre zriadenie verejnoprospešných zariadení (§ 12 ods. 4) alebo zariadení spoločne využívaných vlastníkmi alebo užívateľmi pozemkov,
f)
je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny alebo hospodárenia na pôde,
g)
má dôjsť k obmedzeniu poľnohospodárskej alebo lesnej výroby z dôvodu vyhlásenia ochranných pásiem, chránených území alebo z iných dôvodov,
h)
má dôjsť alebo došlo k podstatným zmenám medzi lesným a poľnohospodárskym pôdnym fondom.
i)
je to potrebné z dôvodov zmien v obhospodarovaní lesov.
j)
sa v katastrálnom území vyčlenilo do bezplatného dočasného náhradného užívania viac ako 25 percent výmery poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
(2)
Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a), e), f) a j), nariaďuje ich príslušný okresný úrad.
§ 3
Obvod pozemkových úprav
(1)
Pozemkové úpravy sa vykonávajú spravidla naraz pre celé katastrálne územie, ktoré tvorí obvod pozemkových úprav.
(2)
Ak to nebráni účelu pozemkových úprav alebo ak je to v záujme jeho dosiahnutia, môže sa obvod pozemkových úprav určiť inak. Obvod pozemkových úprav možno určiť aj s prihliadnutím na ucelené lesné časti, ktorými sú jednotky priestorového rozdelenia lesa podľa osobitného predpisu1a) (ďalej len „ucelená lesná časť“).
(3)
Zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav vykonáva komisia, ktorú zriaďuje okresný úrad. Komisia je zložená z dvoch zamestnancov okresného úradu, jedného zamestnanca katastrálneho úradu, jedného zástupcu obce a jedného zástupcu navrhovateľa. Ak je to potrebné, počet členov komisie možno doplniť po jednom zástupcovi z ďalších dotknutých orgánov. Predsedu komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.
(4)
O zmenách obvodu pozemkových úprav, ktoré sú nepatrného rozsahu a v podstate nemenia obvod pozemkových úprav, môže rozhodnúť okresný úrad. Na rozhodnutie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Zmena sa musí písomne oznámiť vlastníkom pozemkov, ktorých sa týka.
§ 4
Pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám
(1)
Pozemkovým úpravám podliehajú všetky pozemky v obvode pozemkových úprav.
(2)
Ak sa tým nezmarí účel pozemkových úprav, môžu byť z pozemkových úprav niektoré pozemky vyňaté, najmä pozemky vyhradené pre obranu štátu, vodohospodárske diela, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov, diaľnice, cesty, železnice, cintoríny, stavebné pozemky, dobývacie územia výhradných ložísk, chránené územia a ich ochranné pásma, archeologické lokality a významné časti územného systému ekologickej stability.
§ 5
Štátna správa
(1)
Orgánmi štátnej správy pre pozemkové úpravy sú okresné úrady (§ 32 a 33) a Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Okresný úrad pri plnení svojich úloh spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy, ktoré chránia verejné záujmy v území podľa osobitných predpisov,2) ak môže byť dotknutá pozemkovými úpravami ich pôsobnosť, a s obcou.3)
(3)
Orgány štátnej správy, fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo v ich právach, sú povinné na základe písomnej výzvy okresného úradu informovať okresný úrad o plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav alebo môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách.
§ 6
Účastníci pozemkových úprav
(1)
Účastníkmi pozemkových úprav (ďalej len „účastník") sú
a)
vlastníci pozemkov a nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,
b)
vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav,
c)
oprávnené osoby podľa osobitného predpisu,4) ak sa ich pôvodné pozemky nachádzajú v obvode pozemkových úprav,
d)
fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté,
e)
investor, ak ide o pozemkové úpravy z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. d), alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, v ktorej záujme sa pozemkové úpravy vykonávajú,
f)
Slovenský pozemkový fond5) (§ 34 až 36),
g)
štátna organizácia lesného hospodárstva,5a)
h)
obec,
i)
spoluvlastníci spoločných zariadení (§ 11 ods. 15).
(2)
Pôvodným pozemkom je pozemok alebo jeho časť, alebo spoluvlastnícky podiel, s ktorým vstupuje vlastník do konania o pozemkových úpravách a ktorý sa nachádza v obvode projektu pozemkových úprav. Pre určenie druhu pozemku platí stav uvedený v katastri nehnuteľností podľa osobitného predpisu5b) ku dňu povolenia alebo nariadenia pozemkových úprav (§ 8), upresnený podľa komisionálneho zistenia v rámci upresňovania druhov pozemkov v obvode pozemkových úprav.
(3)
Ak sa nepreukáže opak, účastníkom je aj ten, kto o sebe tvrdí, že spĺňa niektorý z predpokladov uvedených v odseku 1 písm. a) až e).
(4)
Ten, kto sa stane vlastníkom pozemku v priebehu konania o pozemkových úpravách, nemôže namietať výsledky doterajšieho konania.
(5)
Slovenský pozemkový fond (§ 34 až 36) a štátna organizácia lesného hospodárstva v konaní vo veciach pozemkových úprav vykonávajú práva vlastníka nehnuteľností vo vlastníctve štátu a zastupujú neznámych vlastníkov pozemkov alebo vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe, alebo tých, ktorí svoje práva neuplatnili (§ 17 ods. 1) a ak neprebieha konanie podľa § 16.
Druhý oddiel
Konanie o začatí pozemkových úprav
§ 7
(1)
Pozemkové úpravy možno začať na návrh účastníka alebo z podnetu okresného úradu.
(2)
Pred rozhodnutím o nariadení pozemkových úprav alebo pred rozhodnutím o návrhu podanom podľa odseku 1 okresný úrad nariadi konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) za účelom
a)
preverenia dôvodov, naliehavosti a hospodárskej účelnosti vykonania pozemkových úprav,
b)
určenia hraníc obvodu pozemkových úprav, určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav.
(3)
Nariadenie prípravného konania oznámi okresný úrad v dotknutých obciach (ich častiach) verejnou vyhláškou.6)
(4)
V prípravnom konaní okresný úrad najmä
a)
vykoná potrebné zisťovanie,
b)
prerokuje dôvody a predpoklady začatia pozemkových úprav s obcou,
c)
prerokuje s orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností potreby revízie údajov katastra nehnuteľností,
d)
obstará si odborné posudky a vyjadrenia k možnostiam rozvoja v obvode pozemkových úprav.
§ 8
Rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav
(1)
Okresný úrad po zhodnotení výsledkov prípravného konania, ak sa preukážu dôvody, rozhodne o povolení alebo nariadení pozemkových úprav. Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje
a)
určenie obvodu pozemkových úprav,
b)
určenie pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav,
c)
lehotu na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav,
d)
obmedzenie účastníkov, ak bolo nariadené (§ 26).
(2)
Prílohou rozhodnutia je mapový podklad, ktorý určí okresný úrad.
(3)
Okresný úrad v rozhodnutí vyzve účastníkov, aby sa v určenej lehote prihlásili o účasť na pozemkových úpravách na účel spolupráce pri pozemkových úpravách a uplatnenia svojho práva.
(4)
Ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a), okresný úrad prerokuje ich vykonanie s
a)
poľnohospodárskym podnikom a lesným podnikom,
b)
fyzickou osobou a právnickou osobou, ktoré obhospodarujú pozemok, ktorého sú vlastníkom alebo spoluvlastníkom alebo ku ktorému majú právo správy alebo právo nájmu na základe zmluvy o nájme alebo zákona, alebo ktoré obhospodarujú pozemok na základe iného zákonného dôvodu (ďalej len „hospodársky subjekt").
(5)
V rozhodnutí podľa odseku 3 vyzve okresný úrad vlastníkov pozemkov, ktoré sú v nájme poľnohospodárskeho podniku, lesného podniku alebo hospodárskeho subjektu, aby mu oznámili svoj zámer ohľadne ich užívania; to neplatí, ak je poľnohospodársky podnik, lesný podnik a hospodársky subjekt v likvidácii alebo ide o nájom pozemkov na päť rokov.
(6)
Ak je menej ako 50 účastníkov konania, rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav sa im doručí do vlastných rúk. V ostatných prípadoch sa rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou.6)
(7)
Proti rozhodnutiu o nariadení pozemkových úprav z dôvodov uvedených v § 2 ods. 2 nie je prípustný opravný prostriedok.
§ 8a
Zastavenie konania
(1)
Ak sa dodatočne alebo zmenou okolností preukáže neúčelnosť pozemkových úprav, môže okresný úrad zastaviť konanie.
(2)
Ak ani po prepracovaní rozdeľovacieho plánu nedôjde k jeho odsúhlaseniu účastníkmi, ktorí vlastnia dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy, okresný úrad konanie zastaví.
(3)
Rozhodnutie o zastavení konania sa doručuje verejnou vyhláškou. Proti rozhodnutiu o zastavení konania, ktoré bolo nariadené podľa § 2 ods. 2, sa nemožno odvolať.
§ 8b
Jednoduché pozemkové úpravy
Okresný úrad môže povoliť alebo nariadiť vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou, ak
a)
pri návrhu nového usporiadania nie sú riešené spoločné zariadenia a opatrenia (využijú sa jestvujúce komunikácie a ekologické opatrenia),
b)
je potrebné vyriešiť prístupy k pozemkom.
Tretí oddiel
Konanie o pozemkových úpravách
§ 9
Úvodné podklady
(1)
Po právoplatnosti rozhodnutia o povolení alebo nariadení pozemkových úprav okresný úrad
a)
začne práce na
1.
prešetrovaní, zameraní a zobrazení obvodu pozemkových úprav (operát obvodu pozemkových úprav) a stabilizovaní význačných lomových bodov hraníc obvodu pozemkových úprav,
2.
aktualizovaní bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek,
3.
oceňovaní pozemkov a trvalých porastov v obvode pozemkových úprav,
4.
vyhotovovaní zoznamu vlastníkov a užívateľov pozemkov,
5.
obstarávaní ďalších potrebných úvodných podkladov.
b)
predloží združeniu účastníkov, obci a orgánom uvedeným v § 5 ods. 2 návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav.
(2)
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav [odsek 1 písm. b)] sa vypracúvajú v rozsahu zodpovedajúcom dôvodom začatia pozemkových úprav a potrebám ďalšieho konania o pozemkových úpravách; všeobecné zásady zahŕňajú najmä
a)
dopravné pomery,
b)
územné vplyvy rozvoja nepoľnohospodárskych činností (napr. súčasná a budúca zástavba, verejnoprospešné zariadenia),
c)
rozhraničenie lesnej a poľnohospodárskej pôdy, najvhodnejšie spôsoby využitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy, zachovanie a zvyšovanie jej úrodnosti a produkčných schopností a ochranu pred znehodnotením,
d)
požiadavky na tvorbu miestneho systému ekologickej stability, požiadavky na ochranu prírody a jednotlivých prírodných zdrojov a pamiatkovej starostlivosti,
e)
potrebu úpravy vodného režimu,
f)
zmeny v štruktúre poľnohospodárskych a lesných podnikov,
g)
súvislosti so susednými katastrálnymi územiami alebo obvodmi pozemkových úprav.
(3)
Za všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa považujú aj schválené lesné hospodárske plány.6a)
(4)
Podľa ocenenia jednotlivých pozemkov a trvalých porastov a zoznamu vlastníkov okresný úrad zostaví register pôvodného stavu, ktorý sa skladá z geodetických a popisných údajov o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, a to ku dňu ktorý určí orgán štátnej správy na úseku pozemkových úprav, zmeny právnych vzťahov, ku ktorým došlo po tomto termíne, okresný úrad vyznačí v registri pôvodného stavu na základe údajov katastra nehnuteľností.6b)
(5)
Okresný úrad predloží správe katastra na kópii katastrálnej mapy zakreslený obvod projektu pozemkových úprav na účel jeho vyznačenia v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností.
§ 10
Prerokúvanie úvodných podkladov
(1)
Okresný úrad zverejní register pôvodného stavu a všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na vhodnom mieste v obci (jej časti) na 15 dní a doručí ich združeniu účastníkov. Zároveň doručí každému známemu účastníkovi, ktorého miesto pobytu je známe, výpis z registra pôvodného stavu o jeho pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene.
(2)
Účastníci môžu podať proti písomnostiam uvedeným v odseku 1 okresnému úradu písomné námietky v lehote ním určenej.
(3)
Námietky proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav okresný úrad prerokuje so združením účastníkov a podľa výsledkov prerokovania rozhodne o schválení týchto zásad. Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou.
(4)
Pri rozhodovaní o námietkach vlastníkov proti výpisu z registra pôvodného stavu sa postupuje podľa § 16 ods. 2 až 4. Ak sa námietky týkajú len ocenenia, rozhodne o nich okresný úrad. Po rozhodnutí o námietkach okresný úrad register pôvodného stavu schváli.
§ 11
Vyrovnanie
(1)
Za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám patrí vlastníkom pozemkov vyrovnanie zodpovedajúce cene ich pozemkov a trvalých porastov, ktoré sa na nich nachádzajú; vyrovnanie patrí aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov, pričom sa musia zohľadniť úbytky pre spoločné zariadenia a opatrenia podľa § 12 ods. 7.
(2)
Vyrovnanie sa poskytuje vlastníkom pozemkov a vlastníkom spoluvlastníckych podielov na iných pozemkoch (ďalej len „nový pozemok"). Okresný úrad pri výbere nových pozemkov prihliada na prevádzkovo-ekonomické pomery všetkých účastníkov a na okolnosti, ktoré ovplyvňujú využívanie, zhodnocovanie a výnos pozemkov. Prihliada sa najmä na
a)
prírodné podmienky,
b)
vhodnú organizáciu pôdneho fondu jednotlivých poľnohospodárskych podnikov, lesných podnikov a hospodárskych subjektov,
c)
pomer jednotlivých druhov pozemkov (kultúr)7) v obvode pozemkových úprav,
d)
vlastnosti jednotlivých pozemkov,
e)
záujmy ochrany životného prostredia,
f)
územnoplánovaciu dokumentáciu.
(3)
Nové pozemky majú byť druhom pozemku, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami.
(4)
Cena je primeraná, ak nie je v porovnaní s cenou pôvodného pozemku (§ 43) vyššia alebo nižšia o viac ako päť percent.
(5)
Nové pozemky sú primerané, ak rozdiel výmery pôvodných pozemkov a nových pozemkov nepresahuje desať percent výmery pôvodných pozemkov. Uvedené výmery a ceny podľa odseku 4 platia po odpočítaní príspevku na spoločné zariadenia a opatrenia.
(6)
Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie sa mu poskytne v peniazoch, prípadne v cenných papieroch, a to sčasti alebo v celej výške nároku na vyrovnanie. Vyrovnanie v peniazoch, prípadne v cenných papieroch sa vykoná medzi účastníkom alebo vlastníkom pozemku v lehote určenej v zásadách umiestnenia nových pozemkov. Po uplynutí tejto lehoty sa na dohodnuté vyrovnanie v peniazoch neprihliada. Povinné osoby uhradia prostriedky združeniu účastníkov, ktoré sumu zodpovedajúcu nároku na vyrovnanie uhradí oprávnenému účastníkovi.
(7)
Na vyrovnanie v peniazoch je potrebný súhlas vlastníka v písomnej forme. Po prevzatí tohto súhlasu okresným úradom nie je možné ho odvolať. Pozemky, za ktoré žiada vlastník finančné vyrovnanie podľa odseku 6, sa nesmú previesť ani zaťažiť. Na návrh okresného úradu správa katastra vyznačí poznámku o zákaze vlastníka nakladať s týmito pozemkami. Po vyplatení vyrovnania v peniazoch nie je možné žiadať zmenu vyrovnania. Ak je pozemok zaťažený právami tretích osôb, ktoré prechodom vlastníckeho práva nezanikajú, vyplatí sa vyrovnanie vlastníkovi po zohľadnení ocenenia práv tretích osôb, ktoré na pozemku viaznu, o čom sa vlastník písomne upovedomí.
(8)
Na účel pozemkových úprav rozhodnutím okresného úradu môžu sa zriadiť alebo zaniknúť iné vecné práva k pozemku.1aa) Pri zriadení iného vecného práva okresný úrad určí mieru zohľadnenia ujmy v rozdeľovacom pláne.
(9)
Pozemky, ktoré patria do obvodu pozemkových úprav a tvoria spoločnú nehnuteľnosť, môžu sa rozdeliť, ak s tým súhlasia vlastníci nadpolovičnej výmery spoločnej nehnuteľnosti.7a)
(10)
Na účel pozemkových úprav rozhodnutím okresného úradu môže sa zriadiť alebo zrušiť podielové spoluvlastníctvo k pozemku; podmienky vydržania musia byť splnené a spoluvlastníctvo vyporiadané podľa osobitného predpisu.7b)
(11)
Pozemok alebo spoluvlastnícky podiel k pozemku vo výmere do 400 m2, ktorý nemožno sceliť s ostatnými pozemkami vlastníka, zlúči sa do celku a určí sa jeho spoluvlastnícky podiel.
(12)
Ak ide o pozemky tvoriace lesný pôdny fond, najmenšia výmera pozemkov na opatrenia podľa odseku 10 je 2 000 m2.
(13)
Slovenský pozemkový fond na účel pozemkových úprav môže odkúpiť pozemky7c) uvedené v odseku 11 za cenu zistenú podľa cenového predpisu.7d)
(14)
Okresný úrad prerokuje s vlastníkom jeho návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov. Podľa výsledkov prerokovaných pravidiel uvedených v odsekoch 2 a 3 a podľa schválených všeobecných zásad usporiadania územia a miestnych podmienok okresný úrad dohodne so združením účastníkov zásady umiestnenia nových pozemkov. Pri prerokúvaní návrhov prerokuje, komu prejdú do vlastníctva pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia.
(15)
Spoluvlastníctvo k pozemkom spoločných zariadení a opatrení nadobudnú vlastníci podľa výmery a hodnoty pozemkov, ktorými prispievajú na spoločné zariadenia a opatrenia. Vlastníctvo k spoločným zariadeniam a opatreniam možno previesť na inú osobu len pri zachovaní ich účelu.
(16)
Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia nemožno scudziť ani zaťažiť. Možno ich použiť len na účely upravené osobitným predpisom.7e)
(17)
Pozemky určené projektom pozemkových úprav na verejné zariadenia a opatrenia a spoločné zariadenia a opatrenia pre územný systém ekologickej stability7f) regionálneho a nadregionálneho charakteru poskytuje štát. Vlastníkom týchto pozemkov je štát.
(18)
Obmedzenie vyplývajúce z osobitných predpisov7g) preberá na seba vlastník nového pozemku.
(19)
Zásady umiestnenia nových pozemkov platia, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy. Zásady sa zverejnia verejnou vyhláškou a doručia sa známym vlastníkom do vlastných rúk. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená.
§ 12
Projekt pozemkových úprav
(1)
Po schválení úvodných podkladov (§ 10) a dohodnutých zásad pre umiestnenie nových pozemkov (§ 11 ods. 18) okresný úrad zadá vypracovanie projektu pozemkových úprav.
(2)
Projekt pozemkových úprav sa skladá
a)
zo sprievodnej správy, ktorá obsahuje rekapituláciu konania o pozemkových úpravách; k sprievodnej správe sa prikladajú schválené úvodné podklady a dohodnuté zásady pre umiestnenie nových pozemkov,
b)
z návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode pozemkových úprav, ktorý obsahuje geodetické a popisné údaje v členení na
1.
plány verejných zariadení a opatrení (odsek 3), plány spoločných zariadení a opatrení (odsek 4) v nadväznosti na návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia na účel pozemkových úprav,
2.
rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu (grafická a písomná časť vrátane registra nového stavu) a zoznam vyrovnaní v peniazoch,
3.
návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia na účely pozemkových úprav.
(3)
Verejné zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia obyvateľom obce riešeného územia, sú:
a)
zariadenia na rekreáciu,
b)
športové zariadenia,
c)
zariadenia na dodávku pitnej vody,
d)
čistenie odpadových vôd,
e)
skládky tuhého komunálneho odpadu,
f)
ďalšie verejné zariadenia a opatrenia.
(4)
Spoločné zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia vlastníkom pozemkov v obvode pozemkových úprav, sú:
a)
cestné komunikácie (poľné cesty a lesné cesty) slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby (mosty, priepusty, železničné priecestia a pod.),
b)
protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby (zatrávnenia, zalesnenia, vetrolamy, vsakovacie pásy, terasy, prehrádzky a prieľahy),
c)
opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny (biokoridory, biocentrá, interakčné prvky, sprievodná zeleň),
d)
vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu (nádrže, poldre, odvodnenia a závlahy),
e)
ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia.
(5)
Okresný úrad po dohode s obcou v projekte pozemkových úprav vymedzí plochy na iné činnosti, ako je poľnohospodárska výroba, ak to vyžaduje súčasný stav alebo budúci rozvoj obce, a určí sa postup ich využitia.
(6)
Súčasťou projektu pozemkových úprav je plán využitia súčasných a zriaďovania nových zariadení a opatrení slúžiacich verejným alebo spoločným hospodárskym záujmom účastníkov a obci. Obsahuje najmä usporiadanie druhov pozemkov primerané prírodným podmienkam a funkčnej spätosti prírodných procesov v určitom krajinnom priestore, úpravu cestnej siete a úpravu vodohospodárskych pomerov, zúrodňovanie, zachovanie a tvorbu krajinnej zelene, ochranu archeologických nálezísk, podmienky pre poľovnú zver, spoločné pasienky a opatrenia potrebné na umožnenie obhospodarovania náhradných pozemkov, ich zveľadenie, ochranu pred škodlivými účinkami iných prírodných faktorov (napr. veternej a vodnej erózie) a civilizačných vplyvov, ako aj na ochranu životného prostredia pred škodlivými účinkami poľnohospodárskych technológií.
(7)
Potrebu pozemkov na spoločné a verejné zariadenia znášajú všetci účastníci, a to podľa pomeru ich nárokov na vyrovnanie k hodnote všetkých pozemkov v obvode pozemkových úprav (§ 11 ods. 3). Obdobne sa postupuje pri prírastku alebo úbytku plochy pozemkov v dôsledku nového merania.
(8)
Rozdeľovací plán sa zostavuje podľa registra pôvodného stavu (§ 9 ods. 3) a zásad pre umiestnenie nových pozemkov (§ 11 ods. 18). Rozdeľovací plán má grafickú časť (umiestnenie nových pozemkov) a písomnú časť (register nového stavu).
(9)
Projekt pozemkových úprav sa spracúva tak, aby
a)
bol dostatočným podkladom pre prípravu projektovej dokumentácie spoločných zariadení,
b)
obsahoval údaje katastra nehnuteľností.
§ 12a
Pred schválením projektu pozemkových úprav okresný úrad aktualizuje obvod pozemkových úprav a register pôvodného stavu tak, aby údaje v registri pôvodného stavu a údaje v registri nového stavu boli v súlade.
§ 13
Schválenie projektu pozemkových úprav
(1)
Okresný úrad doručí projekt pozemkových úprav združeniu účastníkov a zverejní ho v obci (jej časti) na vhodnom mieste. Súčasne doručí každému účastníkovi, ktorého miesto pobytu je známe, výpis z rozdeľovacieho plánu.
(2)
Účastníci a združenie účastníkov môžu podať okresnému úradu proti projektu pozemkových úprav a výpisu z rozdeľovacieho plánu námietky do 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia.
(3)
Ak nie sú podané námietky, okresný úrad projekt pozemkových úprav schváli.
(4)
Okresný úrad prerokuje podané námietky do 30 dní odo dňa ich doručenia so združením účastníkov a účastníkmi. Ak sa námietky pri prerokúvaní nevybavia, okresný úrad ich predloží na rozhodnutie krajskému úradu, ktoré o nich rozhodne.
(5)
Projekt pozemkových úprav schvaľuje okresný úrad po prerokovaní námietok, ak s ním súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy. To neplatí, ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodov podľa § 2 ods. 2 alebo ak bolo rozhodnuté o námietkach krajským úradom.
(6)
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav (odseky 3 a 4) sa oznamuje verejnou vyhláškou.6)
Štvrtý oddiel
Vykonanie projektu pozemkových úprav
§ 14
(1)
Po schválení projektu pozemkových úprav okresný úrad nariadi jeho vykonanie. K nariadeniu pripojí a spolu s ním zverejní so združením účastníkov dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.
(2)
Pred schválením vykonania projektu pozemkových úprav okresný úrad určí termín, ku ktorému sa aktualizuje register pôvodného stavu na právny stav spolu s rozdeľovacím plánom. Na vykonanie aktualizácie registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu pozastaví správa katastra na základe výzvy okresného úradu zápisy do katastra nehnuteľností v obvode projektu pozemkových úprav na 90 dní pred predpokladaným termínom schválenia vykonania projektu pozemkových úprav.
(3)
Ak to vyžaduje verejný záujem a nezmarí sa tým účel pozemkových úprav, môže okresný úrad po schválení projektu pozemkových úprav meniť alebo dopĺňať rozdeľovací plán. Zmeny sa prerokúvajú s účastníkmi, ktorých sa zmena týka. Na riešenie zmien a doplnkov sa primerane použijú ustanovenia § 12.
(4)
Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom určeným v rozhodnutí nadobudne sa vlastníctvo9) k novým pozemkom (§ 11 ods. 2) alebo právo na vyrovnanie v peniazoch, prípadne v cenných papieroch podľa rozdeľovacieho plánu. Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav a rozdeľovací plán sú listinami, na ktorých základe sa vykonajú zmeny v katastri nehnuteľností.10) Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav oznámi verejnou vyhláškou okresný úrad. Proti rozhodnutiu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav sa nemožno odvolať.
(5)
Projekt pozemkových úprav je záväzný pre
a)
všetkých účastníkov pozemkových úprav,
b)
rozhraničenie pozemkov medzi lesným pôdnym fondom a poľnohospodárskym pôdnym fondom,
c)
zmeny druhu pozemku.
(6)
Projekt pozemkových úprav je podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu a tvorbu lesných hospodárskych plánov. Pre výstavbu poľných ciest a ostatných spoločných zariadení a opatrení riešených v projekte pozemkových úprav nahrádza schválený projekt pozemkových úprav rozhodnutie o využití územia.11)
(7)
V záujme plynulého prechodu hospodárenia v novom usporiadaní môže okresný úrad na žiadosť vlastníka schváliť umiestnenie nových pozemkov a začatie hospodárenia na nich už po dohodnutí zásad umiestnenia nových pozemkov (§ 11 ods. 5 až 19), ak ide o vlastníka, ktorého nárok na vyrovnanie je nesporný alebo v jeho nespornej časti. Schválenie sa oznamuje verejnou vyhláškou.
(8)
Okresný úrad môže po schválení projektu pozemkových úprav zabezpečiť výstavbu prístupových komunikácií v rámci schváleného projektu pozemkových úprav (§ 18 ods. 1). Schválený projekt pozemkových úprav nahrádza doklad preukazujúci právny vzťah k pozemku potrebný na vydanie stavebného povolenia.11a)
Piaty oddiel
Zjednodušené a zrýchlené postupy
§ 15
(1)
Na návrh vlastníkov alebo oprávnených osôb, ktorým boli vydané pozemky podľa osobitných predpisov,12) a ktorí požiadali o vyčlenenie svojich pozemkov užívaných poľnohospodárskym a lesným podnikom alebo hospodárskym subjektom podľa osobitných predpisov,13) okresný úrad nariadi urýchlené usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov na čas do schválenia projektu pozemkových úprav alebo do zániku podniku,13aa) ktorý hospodári na pôde bez právneho nástupcu, alebo do rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ak ide o neprístupné pozemky alebo ak je to potrebné z iných dôvodov. Návrh na urýchlené usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov môže podať aj Slovenský pozemkový fond (§ 34 až 36) ohľadne pozemkov, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá. O urýchlenom usporiadaní vlastníckych a užívacích pomerov sa vyhotoví zjednodušený rozdeľovací plán spolu s plánom opatrení potrebných na umožnenie hospodárenia v novom usporiadaní pozemkov. Ak nie je možné z hospodárskych dôvodov vyčleniť vlastníkovi pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve, pridelia sa mu iné poľnohospodárske pozemky do bezplatného náhradného užívania. Lesné pozemky sa vyčleňujú a odovzdávajú do užívania predovšetkým v ucelených lesných častiach (§ 3 ods. 2). Tieto pozemky nie sú vyňaté z pozemkových úprav podľa predchádzajúcich ustanovení. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa tohto odseku nemá odkladný účinok. Ustanovenia ostatných oddielov sa použijú primerane.
(2)
Plán opatrení potrebných na hospodárenie v novom usporiadaní pozemkov (odsek 2) obsahuje aj zistenie melioračných stavieb. Náklady spojené so zistením melioračných stavieb znáša ich vlastník alebo správca.
(3)
Ak návrh podľa odseku 2 podá Slovenský pozemkový fond, uhradí náklady spojené s vyhotovením zjednodušeného rozdeľovacieho plánu a náklady spojené s vymeraním pozemkov.
(4)
Na pozemkoch vyčlenených do bezplatného náhradného užívania podľa odseku 2 môžu ich užívatelia v súlade s osobitnými predpismi13a) vysádzať trvalé porasty a zriaďovať dočasné stavby slúžiace poľnohospodárskej výrobe.
(5)
Ak nedôjde medzi vlastníkmi k dohode o výmene pozemkov14) v záujme vyrovnania ich hraníc alebo iného zlepšenia hospodárenia, okresný úrad môže na návrh ktoréhokoľvek z nich vykonať túto výmenu rozdeľovacím plánom bez nariadenia konania podľa predchádzajúcich ustanovení.
(6)
Ak sa zmenia podmienky, za ktorých boli pozemky vyčlenené do bezplatného dočasného náhradného užívania, okresný úrad rozhodne o zrušení tohto užívania a vykoná nové dočasné usporiadanie užívacích pomerov. To platí aj vtedy, ak rozhodnutie podľa odseku 1 bolo vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
Šiesty oddiel
Preukazovanie vlastníctva k pozemkom
§ 16
(1)
Vlastníctvo pozemkov sa zisťuje v súčinnosti okresného úradu s príslušnými orgánmi, združením účastníkov a účastníkmi z údajov katastra nehnuteľností, pozemkovej knihy alebo iných verejných kníh, právnych listín alebo iných prostriedkov, ktorými možno objasniť skutočný stav veci.
(2)
Ak pri spracúvaní úvodných podkladov pozemkových úprav vykonávaných z dôvodu uvedeného v § 2 písm. a) niekto o sebe tvrdí, že je vlastníkom pozemku alebo má k nemu iné právo a toto právo nemôže preukázať príslušnou listinou (ďalej len „domnelý vlastník“), okresný úrad ho odkáže na konanie pred súdom; obdobne sa postupuje pri spore o vlastníctvo k pozemkom. Ak do zostavenia registra pôvodného stavu súd nerozhodne, okresný úrad zapíše ako oprávneného domnelého vlastníka. Ak ide o spor, zapíše toho, komu svedčí posledný zápis v katastri nehnuteľností alebo v pozemkovej knihe, alebo posledného užívateľa; okresný úrad zároveň v registri pôvodného stavu poznačí prebiehajúce súdne konanie.
(3)
Na základe žiadosti domnelého vlastníka okresný úrad pre potreby tohto zákona rozhodnutím môže uznať vlastníctvo pozemkov tejto osoby, ak
a)
predloží rozhodnutie o dedičstve alebo zmluvu, ktorou dokladá vlastnícke práva, doklad o zmluve alebo doklad o inom právnom úkone o nadobudnutí vlastníctva touto osobou alebo jej právnym predchodcom, ak nedošlo k právne účinnému prevodu len pre nedostatok zápisu do pozemkovej knihy,
b)
preukáže, že v skutočnosti došlo k deľbe užívania nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi alebo k výmene pozemkov a k prevodu nedošlo len preto, že nebol zachovaný predpísaný úradný postup,
c)
preukáže, že sám alebo jeho právny predchodca mal pozemky, porasty alebo iný majetok v držbe a doklad o vlastníctve nemôže predložiť, pretože buď nebolo realizované zápisové konanie, alebo že došlo k strate alebo poškodeniu alebo zničeniu katastrálnych alebo pozemkových operátov.
(4)
Vlastníctvo podľa odseku 3 možno uznať, len ak vo veci neprebieha konanie na súde a ide o pozemok v užívaní domnelého vlastníka vrátane tých prípadov, keď domnelý vlastník alebo jeho právny predchodca združil pozemok do jednotného roľníckeho družstva alebo vzniklo k nemu poľnohospodárskemu a lesnému podniku alebo hospodárskemu subjektu iné užívacie právo podľa osobitných predpisov.15)
(5)
Pri určovaní vlastníctva podľa odseku 3 okresný úrad vychádza z podkladov predložených žiadateľom. Ak ide o pozemky vo vlastníctve fyzických osôb v užívaní poľnohospodárskych a lesných podnikov, najmä bývalých výkonných roľníkov, prihliada aj na doklady o iných právnych úkonoch a opatrenia štátnych orgánov, dotýkajúcich sa majetkovoprávnych otázok. Okresný úrad rozhodne s prihliadnutím na všetky okolnosti. Ak nie je podmienkou na výkon pozemkového vlastníctva iné, okresný úrad určí vlastníctvo len ako výšku nároku na vyrovnanie; nároky na vyrovnanie takto určené tvoria osobitnú časť registra pôvodného stavu.
(6)
Na návrh toho, kto má na tom právny záujem, rozhodnutie okresného úradu podľa odseku 3 preskúmava súd.8)
(7)
Na spory o vlastnícke práva k nehnuteľnostiam je príslušný súd.
§ 17
(1)
Ak pri zostavovaní registra pôvodného stavu okresný úrad zistí pozemky, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého miesto pobytu nie je známe, alebo ak vlastník svoje práva neuplatnil a neprebieha konanie podľa § 16, vykonáva práva vlastníka k týmto pozemkom namiesto neho v konaní o pozemkových úpravách pozemkový fond. Zoznam týchto pozemkov je osobitnou časťou registra pôvodného stavu.
(2)
Vlastníkovi pozemkov, ktorý sa neprihlásil o účasť na pozemkových úpravách podľa § 8 ods. 3, okresný úrad oznámi, že ho v konaní zastupuje Slovenský pozemkový fond alebo štátna organizácia lesného hospodárstva. Súčasne ho upozorní, že dodatočne uplatnené požiadavky na určenie nových pozemkov sa nebudú v projekte zohľadňovať.
(3)
Po schválení registra pôvodného stavu zostáva zoznam podľa odseku 1 prístupný na okresnom úrade a obecnom úrade na verejné nahliadnutie počas desať rokov.
Siedmy oddiel
Náklady pozemkových úprav
§ 18
(1)
Náklady spojené s pozemkovými úpravami hradí štát. S výnimkou pozemkových úprav vykonávaných z dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), e), f) a j) prispieva na tieto náklady sumou ustanovenou všeobecne záväzným právnym predpisom združenie účastníkov, ktoré príspevok rozdelí na jednotlivých účastníkov podľa ceny nových pozemkov a výhod účastníkov z vykonania pozemkových úprav.
(2)
Za výpis z registra pôvodného stavu uhradí každý vlastník paušálnu náhradu 100 Sk. Ak celková výmera všetkých pozemkov vlastníka je menšia ako 0,5 hektára, paušálna náhrada sa nevyberá. Finančné prostriedky vyberá a vymáha predstavenstvo združenia účastníkov a použije ich na zabezpečenie svojho materiálneho a technického vybavenia. O použití prebytku finančných prostriedkov rozhoduje združenie účastníkov.
(3)
Ak účastník porušením tohto zákona spôsobí zvýšenie nákladov na vypracovanie projektu pozemkových úprav, je povinný ich nahradiť. Výšku nákladov určí okresný úrad.
(4)
Výšku nákladov podľa odseku 1 a ich rozdelenie určí okresný úrad.
§ 19
(1)
Náklady na údržbu a prevádzku spoločných zariadení a opatrení uhrádza ich vlastník, správca alebo združenie účastníkov.
(2)
Ak vzniká zo zriadenia a prevádzky zariadení uvedených v odseku 1 oceniteľný hmotný prospech aj tretím osobám (obec, majitelia rekreačných zariadení, priemyselné podniky a pod.), prispejú tieto osoby na náklady uvedené v odseku 1. Ak nedôjde k dohode o výške príspevku, okresný úrad určí na návrh osôb uvedených v odseku 1 výšku nákladov podľa § 18 ods. 4, a to po zistení ich stanovísk, s prihliadnutím na výšku príspevku podľa odseku 3.
(3)
Na náklady uvedené v odseku 1 prispieva štát z prostriedkov na podporu poľnohospodárstva, rozvoj oblastí a ochranu a tvorbu životného prostredia. V rámci takto určenej sumy môže štát prevziať záruku na úver poskytnutý osobám uvedených v odsekoch 1 a 2. Podrobnosti o príspevku štátu na náklady uvedené v odseku 1 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(4)
Pri posudzovaní požiadaviek na štátnu podporu opatrení na ochranu, využitie a zveľaďovanie pôdy z prostriedkov uvedených v odseku 3 sa posudzujú prednostne opatrenia, ktoré sa majú uskutočniť v katastrálnych územiach, kde je schválený projekt pozemkových úprav podľa tohto zákona, ak nie sú zreteľahodné dôvody pre iný postup.
§ 20
Náklady na pozemkové úpravy vyvolané potrebami uplatnenia iných hospodárskych záujmov, ako je hospodárenie na pôde, uhradí s výnimkou osobných a vecných nákladov štátnych orgánov ten, v záujme ktorého boli pozemkové úpravy vykonané.
§ 21
Ak je na dosiahnutie účelu pozemkových úprav nevyhnutné premiestniť hospodárske budovy alebo zničiť či znehodnotiť iné hospodárske hodnoty, nahradia sa zvýšené náklady alebo ujma ich vlastníkovi podľa § 19 a 20.
§ 22
Prevody vlastníctva k nehnuteľnostiam vykonané na základe tohto zákona sú oslobodené od poplatkov a daní inak s nimi spojených. Obdobne sú oslobodené úkony podľa tohto zákona od správnych poplatkov.
Ôsmy oddiel
Združenie účastníkov
§ 23
(1)
Združenie účastníkov je právnickou osobou. Združenie účastníkov najmä
a)
spolupracuje pri príprave a prerokúvaní úvodných podkladov, projektu pozemkových úprav a postupu jeho vykonania,
b)
v určenom rozsahu sa podieľa na financovaní projektu pozemkových úprav,
c)
zabezpečuje zriadenie, údržbu a prevádzku spoločných zariadení (opatrení), ak to nie je prenechané jednotlivým účastníkom alebo iným osobám.
(2)
Výsledky hlasovania orgánov združenia účastníkov pri plnení jeho úloh neobmedzujú použitie opravných prostriedkov jednotlivých účastníkov v konaní o pozemkových úpravách.
(3)
Pred ustanovením združenia účastníkov môže okresný úrad a obec zvolať účastníkov na prerokovanie obvodu pozemkových úprav, pozemkov z nich vyňatých a dôvodov pozemkových úprav.
§ 24
(1)
Najvyšším orgánom združenia účastníkov je zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov zvoláva okresný úrad a obec po nariadení alebo povolení pozemkových úprav verejnou vyhláškou.6)
(2)
Výkonným orgánom združenia účastníkov je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie účastníkov v konaní o pozemkových úpravách. Členov predstavenstva volí zhromaždenie účastníkov. Zloženie predstavenstva musí zodpovedať zloženiu účastníkov. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva, ktorého môže kedykoľvek odvolať.
(3)
Na činnosť združenia účastníkov dohliada okresný úrad.
(4)
Predstavenstvo zvolá zhromaždenie účastníkov, ak ho o to požiada jedna tretina účastníkov alebo okresný úrad. Okresný úrad je vždy účastníkom zvolaného zhromaždenia.
(5)
Predstavenstvo môže na plnenie svojich úloh zriaďovať odborné sekcie.
(6)
Funkcia člena predstavenstva a odborných sekcií je čestná. Člen predstavenstva a odbornej sekcie má voči združeniu účastníkov právo na náhradu nákladov, ktoré pri výkone jeho funkcie vzniknú, a právo na primeranú náhradu za stratu času.
(7)
Vnútorné pomery združenia účastníkov upravia stanovy, ktoré schvaľuje zhromaždenie účastníkov.
(8)
Združenie účastníkov zaniká uznesením zhromaždenia účastníkov.
Deviaty oddiel
Spoločné ustanovenia o pozemkových úpravách
§ 25
(1)
Technické práce pri príprave úvodných podkladov, projektu pozemkových úprav a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách vykonávajú na základe zmluvy s okresným úradom fyzické a právnické osoby oprávnené na tieto činnosti podľa osobitných predpisov,16) ak majú oprávnenie vydané ministerstvom na projektové práce v odbore pozemkových úprav [§ 43 ods. 1 písm. e)]. Projekt pozemkových úprav sa autorizačne a úradne overuje.16a) Ak tieto práce vykonáva okresný úrad prostredníctvom svojich zamestnancov, oprávnenie vydané ministerstvom na projektové práce v odbore pozemkových úprav [§ 43 ods. 1 písm. e)] možno zamestnancovi okresného úradu uznať za splnenie kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu.16b)
(2)
Príslušné orgány a organizácie poskytujú bezplatne okresnému úradu a osobe oprávnenej podľa odseku 1 potrebné úradné podklady a informácie z oblasti katastra nehnuteľností, hospodárstva, územného plánovania, ekológie a ďalšie. Potrebné podklady a informácie poskytujú aj účastníci pozemkových úprav. Okresný úrad si môže vyžiadať aj spracovanie znaleckého posudku alebo expertízy.
(3)
Zamestnanci okresného úradu a osoby uvedené v odseku 1 a ich zamestnanci sú pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnení v potrebnom rozsahu vstupovať na pozemky v obvode pozemkových úprav, prípadne na pozemky s nimi súvisiace, vykonávať na nich potrebné práce a umiestňovať na nich geodetické značky.
§ 26
Po nariadení prípravného konania až do schválenia projektu pozemkových úprav možno rozhodnúť o obmedzení účastníkov pozemkových úprav, najmä meniť spôsob využitia pozemku, zriaďovať, meniť alebo zrušiť vodohospodárske zariadenia, stavby na dotknutých pozemkoch, vinice, chmeľnice, ovocné sady, stromovú zeleň v krajine, prevádzať pozemky z poľnohospodárskeho do lesného pôdneho fondu a robiť podobné zásahy do usporiadania pôdneho fondu len so súhlasom okresného úradu. Rozsah týchto obmedzení určí okresný úrad rozhodnutím. Ak boli vykonané zmeny v rozpore s rozhodnutím o obmedzení, nemusia sa tieto zmeny v konaní o pozemkových úpravách zohľadňovať.
§ 27
Obstarávanie projektovej dokumentácie, prác spojených s budovaním spoločných zariadení a opatrení a inžinierskej činnosti zabezpečuje okresný úrad podľa osobitného predpisu.16c)
§ 28
Okresný úrad nariadi do troch mesiacov od účinnosti tohto zákona prípravné konanie z dôvodu uvedeného v § 2 písm. a) v každom katastrálnom území v jeho územnom obvode.
§ 29
(1)
V konaní o pozemkových úpravách podľa § 28 okresný úrad rozhodne na návrh užívateľov pozemkov v záhradkových alebo chatových osadách zriadených podľa doterajších predpisov,17) ak sa užívatelia nedohodnú s vlastníkmi inak, že tieto pozemky prechádzajú do vlastníctva užívateľov za náhradu. Doterajším vlastníkom týchto pozemkov vzniká nárok na vyrovnanie podľa § 11 s výnimkou, ak ide o pozemky vo vlastníctve štátu, za ktoré patrí finančná náhrada.
(2)
Noví vlastníci podľa odseku 1 uhradia cenu pozemkov pozemkovému fondu.
§ 30
(1)
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platia pre konanie vo veciach pozemkových úprav všeobecné predpisy o správnom konaní.18)
(2)
Konanie o pozemkových úpravách musí byť z dôvodu účelnosti a hospodárnosti spojené s postupom orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností pri zakladaní a vedení katastra nehnuteľností v súlade so skutočným stavom.19)
§ 31
Všeobecne záväzné právne predpisy o lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva20) zostávajú nedotknuté.
DRUHÁ ČASŤ
OKRESNÉ ÚRADY
§ 32
(1)
Okresné úrady zabezpečujú úlohy štátu spojené s obnovením výkonu a usporiadaním pozemkového vlastníctva podľa tohto zákona a podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä
a)
organizujú vykonávanie pozemkových úprav a v rámci toho
1.
rozhodujú v správnom konaní o pozemkových úpravách,
2.
objednávajú spracovanie návrhov projektov pozemkových úprav a zabezpečujú vytýčenie schváleného projektu pozemkových úprav so zameraním v teréne,
3.
plnia odborné úlohy súvisiace s pozemkovými úpravami,
4.
plnia úlohy štátu pri financovaní pozemkových úprav, vrátane kontroly použitia prostriedkov štátu;
b)
spolupracujú s orgánmi geodézie a kartografie najmä pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností, pripravujú údaje o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách a predkladajú na zápis do katastra nehnuteľností právoplatné rozdeľovacie plány;
c)
plnia úlohy pri vydávaní nehnuteľností oprávneným osobám podľa osobitného predpisu.21)
(2)
Zamestnanec okresného úradu nesmie za účelom získania peňažných príjmov vykonávať práce súvisiace s pozemkovými úpravami, ktoré okresný úrad objednáva podľa odseku 1 písm. a) bod 2.
TRETIA ČASŤ
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND
§ 34
(1)
Zriaďuje sa Slovenský pozemkový fond (ďalej len „pozemkový fond“). Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje sa do podnikového registra.
(2)
Pozemkový fond nie je zriadený na podnikanie. Svoju činnosť vykonáva podľa tohto zákona a osobitných predpisov21a) vo verejnom záujme a z tejto činnosti mu vznikajú práva a záväzky.
(3)
Pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom22) a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.22a) Pozemkový fond nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy22b) okrem pozemkov, ktoré patria do lesného fondu.22c)
(4)
Na účely spravovania nehnuteľností podľa odseku 2 pozemkový fond za podmienok ustanovených osobitnými predpismi23) a týmto zákonom
a)
prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb pozemky, ak im nemožno podľa týchto predpisov vydať pôvodné pozemky, uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkoch ktorých je zriadená záhradková alebo chatová osada, a poskytuje ďalšiu súčinnosť pri uplatňovaní práv oprávnených osôb; povinnosti právnických osôb, ktoré pozemok držia, nie sú tým dotknuté,
b)
do schválenia privatizačného projektu či v súlade s ním, prípadne, ak ide o pozemky podľa zásad schválených vládou Slovenskej republiky, prenajíma nehnuteľný majetok na poľnohospodárske využitie a hospodárenie v lesoch,
c)
je účastníkom pozemkových úprav ohľadne majetku uvedeného v odsekoch 2 a 4,
d)
nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré sú právoplatným rozhodnutím príslušných orgánov štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbu, prevedie do vlastníctva fyzickej osoby alebo právnickej osoby najmenej za cenu zistenú podľa cenového predpisu;23b) za cenu zistenú podľa cenového predpisu23b) prevedie správu týchto nehnuteľností.
(5)
Pozemkový fond prenajíma podľa zásad uvedených v odseku 3 písm. b) aj nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy (§ 17).
(6)
Ak sa pri vyčleňovaní ucelených lesných častí podľa osobitného predpisu23a) zistia pozemky, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého miesto pobytu nie je známe, alebo ak vlastník svoje právo neuplatnil, zastupuje týchto vlastníkov pozemkový fond.
(7)
Pozemkový fond môže stavby a nimi zastavané pozemky, ktoré spravuje podľa odseku 3 a o ktoré neprejavili záujem oprávnené osoby, predať v obchodnej verejnej súťaži23c) s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva, ktoré určí jej podmienky.
(8)
Na predaj nehnuteľností podľa odseku 7 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.23d)
(9)
Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie23e) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby,23f) ktorých stavebníkom bude obec, môže pozemkový fond previesť len do vlastníctva obce.
(10)
Nehnuteľnosti podľa odseku 9 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne do vlastníctva obce na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V zmluve musí byť dohodnuté, že pozemkový fond má právo odstúpiť od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť23g) alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej stavba prestane mať dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby. Inak je zmluva neplatná. Nadobúdateľ je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby.
(11)
Pozemkový fond zastupuje štát a neznámych vlastníkov23h) v konaniach pred súdom vo veciach nehnuteľností vo vlastníctve štátu uvedených v osobitnom predpise,5) podielov spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a poľnohospodárskych pozemkov, ktorých vlastník nie je známy; obdobne štátna organizácia lesného hospodárstva vo veciach lesných pozemkov20) vo vlastníctve štátu a lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, zastupuje štát a neznámych vlastníkov.
§ 34a
(1)
Pozemkový fond hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Rozpočet pozemkového fondu nie je súčasťou štátneho rozpočtu; tým nie sú dotknuté povinnosti pozemkového fondu podľa osobitného predpisu.23i)
(2)
Účtovnú závierku pozemkového fondu overenú audítorom a rozdelenie jeho hospodárskeho výsledku schvaľuje vláda Slovenskej republiky po prerokovaní vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.
(3)
Pozemkový fond neukladá účtovnú závierku a výročnú správu na registrovom súde podľa osobitného predpisu.23j)
(4)
Na zabezpečenie financovania svojej činnosti pozemkový fond tvorí
a)
sociálny fond,23k)
b)
fond reprodukcie,
c)
rezervný fond,
d)
účelový fond.
(5)
Fond reprodukcie sa tvorí z odpisov hmotného majetku a nehmotného majetku určeného na prevádzkovú činnosť pozemkového fondu a z rozdelenia jeho hospodárskeho výsledku. Prostriedky fondu reprodukcie možno použiť na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku určeného na prevádzkovú činnosť pozemkového fondu.
(6)
Rezervný fond sa tvorí z rozdelenia hospodárskeho výsledku pozemkového fondu. Prostriedky rezervného fondu možno použiť na financovanie
a)
výdavkov, ktoré vznikli z časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami pozemkového fondu,
b)
výdavkov, ktoré presahujú rozsah predpokladaný v rozpočte pozemkového fondu, a ďalších výdavkov účelovo schválených vládou Slovenskej republiky v rámci rozdelenia hospodárskeho výsledku pozemkového fondu.
(7)
Účelový fond sa tvorí z príjmov z predaja privatizovaného majetku a z príjmov z predaja pozemkov, ktorých vlastník nie je známy. Prostriedky účelového fondu možno použiť len v súlade s osobitnými predpismi.23l)
§ 34b
(1)
Pozemkový fond uhrádza z majetku, ktorý spravuje, výdavky určené osobitnými predpismi23m) a v rozsahu určenom rozpočtom pozemkového fondu aj výdavky spojené s jeho prevádzkovou činnosťou.
(2)
Ak pozemkový fond užíva na svoju prevádzkovú činnosť majetok vo vlastníctve štátu, spravuje ho podľa osobitného predpisu.23n)
(3)
Pozemkový fond odpisuje23o) majetok určený na svoju prevádzkovú činnosť. Iný majetok pozemkový fond neodpisuje.
§ 34c
(1)
Pozemkový fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.23p)
(2)
Pozemkový fond účtuje oddelene o nehnuteľnostiach vo vlastníctve štátu, ktoré spravuje podľa § 34 ods. 3, pričom pozemky vo vlastníctve štátu oceňuje na tento účel v priemerných cenách podľa osobitného predpisu.23r)
§ 35
(1)
Orgánmi pozemkového fondu sú správna rada, dozorná rada a generálny riaditeľ.
(2)
Činnosť pozemkového fondu riadi správna rada, ktorej predsedu, podpredsedu a ostatných členov na návrh ministra vymenúva na päť rokov a z funkcie odvoláva vláda Slovenskej republiky.
(3)
Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu a jeho správnej rady kontroluje dozorná rada, ktorej predsedu, podpredsedu a ostatných členov na návrh ministra vymenúva na tri roky a z funkcie odvoláva vláda Slovenskej republiky. Dozorná rada upozorňuje správnu radu alebo iné príslušné orgány na zistené nedostatky.
(4)
Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom pozemkového fondu. Na návrh ministra ho do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva správna rada. Generálny riaditeľ za výkon svojej funkcie zodpovedá správnej rade.
(5)
Funkcie člena správnej rady a dozornej rady sú navzájom nezlučiteľné. Členmi dozornej rady nemôžu byť zamestnanci pozemkového fondu a generálny riaditeľ.
(6)
Zamestnanec pozemkového fondu nesmie vykonávať za účelom získania peňažných príjmov práce súvisiace s pozemkovými úpravami, ktoré okresný úrad objednáva podľa § 32 ods. 1 písm. a) bod 2.
§ 36
(1)
Pri plnení úloh podľa § 34 ods. 3 pozemkový fond spolupracuje s Fondom národného majetku Slovenskej republiky24) a so zakladateľmi. Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platia na právne úkony pozemkového fondu a na nezlučiteľnosť funkcií primerane ustanovenia osobitných predpisov.24)
(2)
Podrobnosti o organizačnom usporiadaní a činnosti pozemkového fondu upravuje štatút, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA O ZMIERNENÍ NIEKTORÝCH MAJETKOVÝCH KRÍVD
§ 37
(1)
Spoluvlastníckymi podielmi, ktoré sa majú vydať podľa osobitného predpisu25) alebo ku ktorým zaniká užívacie právo,15) sa rozumejú aj užívacie podiely alebo iné práva na spoločných nehnuteľnostiach, na ktoré sa vzťahovali predpisy o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov.26) Ak nemožno výšku pôvodných podielov určiť, považujú sa ich podiely za rovnaké. Nie je prekážkou vydania pozemku, ak je zastavaný stavbou vo vlastníctve oprávnenej osoby; v týchto prípadoch na poskytnutie náhrady platia všeobecné predpisy.27)
(2)
Na uplatňovanie nároku na vydanie nehnuteľnosti a nárokov vyplývajúcich zo spoluvlastníctva v pozemkových úpravách určia oprávnené osoby (spoluvlastníci) spoločného zástupcu (spoločných zástupcov) a spôsob jeho konania; na to je potrebný súhlas majiteľov väčšiny podielov.
(3)
Pozemky zo spoločných lesných nehnuteľností, ktoré prešli do obhospodarovania podľa osobitného predpisu28) a ktoré sa majú vydať29) vrátane pasienkov zo spoločného lesa, sa vydávajú postupom podľa predpisov o zániku niektorých užívacích práv.30)
§ 38
(1)
Nehnuteľnosti vyňaté z konfiškácie podľa osobitných predpisov31) sa vydajú,32) ak nárok nebol uspokojený podľa týchto predpisov, a to aj vtedy, ak boli pridelené po 28. februári 1948.
(2)
Z konfiškácie podľa osobitných predpisov33) sa vynímajú, ak sa tak nestalo už skôr,34) a vydajú sa35) rodinné domčeky s priľahlým dvorom a záhradou, ak pôvodný vlastník alebo iná oprávnená osoba36) v domčeku doteraz býva ako vo vlastnom; o vyňatí rozhodujú a úlohu okresného úradu pri vydávaní nehnuteľností oprávneným osobám plnia okresné úrady.
(3)
Z konfiškácie podľa osobitných predpisov33) sa vynímajú, ak nejde o prípady uvedené v odsekoch 1 a 2, a vydajú sa35) v rozsahu podľa odseku 1 nehnuteľnosti, ktoré boli skonfiškované na základe rozhodnutia konfiškačnej komisie alebo Zboru povereníkov vydaného po 25. februári 1948 s výnimkou prípadov, ak by išlo o osoby súdne postihnuté podľa osobitných predpisov.37) O vyňatí rozhodujú okresné úrady.
(4)
Ak nehnuteľnosti,38) ktoré prešli do vlastníctva štátu podľa osobitného predpisu39) a neboli použité na účely pozemkovej reformy do 25. februára 1948 a sú vo vlastníctve štátu, vydajú sa oprávneným osobám40) podľa odseku 1 s výnimkou prípadov, ak by išlo o osoby súdne postihnuté podľa osobitných predpisov.37)
§ 39
(1)
Osadníkom podľa osobitného predpisu41) alebo právnym nástupcom osôb, ktoré boli osadníkmi alebo nadobúdateľmi, sa prevedie bezplatne do vlastníctva pozemok vo vlastníctve štátu v časti zastavanej obytnými domami a vedľajšími stavbami vo vlastníctve týchto osôb vrátane domov, nádvorí a záhrad do výmery 0,10 ha.
(2)
Osobám uvedeným v odseku 1 sa prevedú bezplatne do vlastníctva poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré užívajú a ku ktorým majú právo podľa osobitného predpisu uvedeného v odseku 1. Rozsah prevádzaného majetku sa určí v konaní o pozemkových úpravách podľa prvej časti tohto zákona.
PIATA ČASŤ
Pôsobnosť niektorých orgánov
§ 41
(1)
Na uplatňovanie zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku21) je príslušné
a)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky na prijatie nedoplatku prídelovej ceny, za ktorú oprávnená osoba vec získala,43) kúpnej ceny alebo náhrady, ktorá bola oprávnenej osobe štátom vyplatená,43) náhrady za vyporiadanie pohľadávok peňažných ústavov;44)
b)
ministerstvo na
1.
uplatnenie vrátenia kúpnej ceny,45)
2.
uplatnenie vrátenia kúpnej ceny a na úhradu nákladov účelne vynaložených na nehnuteľnosť,46)
3.
uplatňovanie nárokov štátu voči pôvodnému vlastníkovi na náhradu nákladov, ktoré uhradilo fyzickej osobe podľa bodu 2.,46)
4.
úhradu nevyhnutných nákladov spojených s ocenením vecí, identifikáciou parciel a vymeraním pozemkov,47)
5.
náhradu za pozemky, ktoré sa podľa osobitného predpisu nevydávajú oprávneným osobám a za ktoré sa neposkytol iný pozemok,48)
6.
rozhodovanie v pochybnostiach o tom, či ide o nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,49)
7.
na uplatnenie nároku povinnej právnickej osoby na poskytnutie sumy uhradenej touto osobou štátu za živý a mŕtvy inventár a zásoby,50)
8.
poskytnutie náhrady hodnoty trvalých porastov.51)
(2)
Podrobnejšiu úpravu postupu pri uplatňovaní nárokov podľa odseku 1 môže vydať vláda Slovenskej republiky nariadením; môže určiť úlohy pozemkového fondu v týchto veciach.
(3)
Orgány štátnej správy, súdy, obce a archívy poskytujú potrebnú súčinnosť pri vybavovaní žiadostí na uplatňovanie nárokov podľa osobitného predpisu.21)
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 42
Ak nezaniklo právo náhradného užívania52) podľa osobitného predpisu53) alebo dohodou zúčastnených strán, zanikne na základe rozdeľovacieho plánu (§ 14 ods. 2 a § 15 ods. 3).
§ 42a
(1)
Právo oprávnených osôb uvedených v § 37 ods. 1 a 2 nezanikne, ak ho na okresnom úrade uplatnia v lehote do 31. decembra 1993. Lehoty na predkladanie písomných dôkazov o uplatnenom práve sa spravujú všeobecnými predpismi o správnom konaní;18) dôkazy možno okresnému úradu predložiť najneskôr do 31. decembra 1995, inak právo zanikne.
(2)
Do vydania nehnuteľností podľa odseku 1 je doterajší vlastník povinný s týmito nehnuteľnosťami nakladať podľa osobitného predpisu.54) Ak oprávnená osoba nepredloží dôkazy podľa odseku 1 alebo ak sa nehnuteľnosti nevydajú z iného dôvodu, doterajšie vlastnícke právo zostáva zachované.
§ 42b
(1)
Ak záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie bola schválená a vyhlásená do 1. augusta 2001, pozemkový fond postupuje podľa § 34 ods. 9 a 10.
(2)
Ak do 1. augusta 2001 pozemkový fond uzavrel zmluvy o prevode nehnuteľností, ktoré podľa tohto zákona môže previesť len do vlastníctva obce (§ 34 ods. 9), tieto zmluvy a nároky z nich vzniknuté sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
§ 42c
(1)
Ak sa po schválení vykonania projektu pozemkových úprav zistí, že projekt obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú chybné, okresný úrad rozhodne o zmene registra pôvodného stavu, registra nového stavu a vykonania projektu pozemkových úprav. V rozhodnutí sa uvedú aj opravy údajov v ostatných správnych rozhodnutiach, ktorých sa zmena týka. Rozhodnutie sa doručuje len účastníkom, ktorých sa zmena týka. Rozhodnúť podľa tohto ustanovenia možno do piatich rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav.
(2)
Podľa odseku 1 sa nepostupuje, ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku na inú osobu; tým nie je dotknuté právo na začatie konania podľa osobitného predpisu.55)
§ 43
(1)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi podrobnejšie ustanoví
a)
náležitosti návrhu na začatie konania (§ 7 ods. 1),
b)
spôsob vyhotovenia a náležitosti úvodných podkladov (§ 9),
c)
spôsob vyhotovenia a náležitosti projektu pozemkových úprav (§ 12),
d)
výšku príspevku združenia účastníkov (§ 18 ods. 1 a § 19 ods. 1),
e)
podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav (§ 25 ods. 1); pre výber oprávnených osôb môže ministerstvo vyhlásiť verejnú súťaž.
(2)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po prerokovaní s ministerstvom vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým upraví spôsob oceňovania na účely pozemkových úprav [§ 9 ods. 1 písm. a) bod 1., § 9 ods. 3 a § 11].
(3)
Podmienky, výšku a spôsob príspevkov štátu na opatrenia uvedené v § 19 určuje vláda Slovenskej republiky.
§ 44
Zrušujú sa
1.
zákon č. 43/1930 Zb. a n., ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných v obdobiach 1930-1932 v znení nariadenia SNR č. 59/1947 Zb. SNR o úprave užívania niektorých pastvín v pastevných obdobiach rokov 1947-1951, ako aj predpisy podľa nich vydané, ich meniace a doplňujúce,
2.
nariadenie Sboru povereníkov č. 92/1949 Zb. SNR, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o rozhraničení (rozdelení) pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov,
3.
vládne nariadenie č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov,
4.
vyhláška Povereníctva pôdohospodárstva č. 57/1955 Ú. v., ktorou sa upravuje hospodárenie na spoločných a spoločne užívaných pasienkoch uvedených v § 2 zákona č. 81/1949 Zb. SNR a ostatných pasienkoch,
5.
vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 27/1958 Ú. v., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k vládnemu nariadeniu o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov s platnosťou pre územie Slovenskej republiky.
§ 45
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 19 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
1a)
§ 2a zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona SNR č. 130/1991 Zb.
4)
§ 4 zákona č. 229/1991 Zb.
5)
§ 17 zákona č. 229/1991 Zb.
5a)
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
6)
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
6a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
6b)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.§ 14 a 15 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
7a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
7d)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
7g)
Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
13)
13a)
§ 58 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
13aa)
15)
16)
Zákon č. 50/1976 Zb.
Vyhláška SÚGK č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.
16a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii.
16b)
§ 14 ods. 3 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16c)
Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
§ 52 až 58 vyhlášky FMTIR č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky FMTIR č. 45/1979 Zb.
18)
Zákon č. 71/1967 Zb.
19)
§ 3 zákona č. 22/1964 Zb.
20)
Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb.
Zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.
21)
Zákon č. 229/1991 Zb.
21a)
Zákon č. 229/1991 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
22)
22c)
§ 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.
23)
Napríklad § 11, 17, 18 a § 22 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb., zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.Zákon č. 50/1976 Zb.
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
23b)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
23d)
§ 5, 45 a 45a zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
23e)
§ 8 a 26 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
23f)
§ 108 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
23i)
§ 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 441/2000 Z. z.
23j)
§ 21 ods. 1 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
23k)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
23l)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva v znení neskorších predpisov a § 19 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
23m)
Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim.
23n)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
23o)
Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.§ 26 až 33 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
23p)
Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.
23r)
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.§ 4 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.
24)
Zákon SNR č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky.
26)
Zákon SNR č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov.
28)
Zákon SNR č. 2/1958 Zb. SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov.
30)
§ 22 a § 22a zákona č. 229/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.
31)
§ 1 ods. 11 nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov Slovenského národa v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Sboru povereníkov č. 26/1948 Zb. SNR, ktorým sa upravuje vyňatie pôdohospodárskeho majetku osôb maďarskej národnosti z konfiškácie.
32)
33)
§ 1 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. SNR v znení neskorších predpisov.
34)
Napr. uznesenie Predsedníctva SNR z 23. januára 1965 č. 17.
35)
§ 6 zákona č. 229/1991 Zb.
36)
§ 4 zákona č. 229/1991 Zb.
37)
Nariadenie SNR č. 33/1945 Zb. SNR o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva.
38)
39)
Nariadenie SNR č. 52/1945 Zb. SNR, ktorým sa zrušujú nadobudnutia nehnuteľností, spadajúcich pod československú pozemkovú reformu, ktoré sa uskutočnili na území dočasne okupovanom maďarským štátom.
40)
Nariadenie SNR č. 52/1945 Zb. SNR.
§ 4 zákona č. 229/1991 Zb.
41)
Zákon č. 224/1925 Zb. a n. o úprave pomerov vzniklých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobných na nemovitom štátnom majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
41a)
Zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
42)
Napr. zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby v znení neskorších predpisov.
43)
44)
45)
46)
47)
48)
§ 16 ods. 1 prvá veta zákona č. 229/1991 Zb.
49)
50)
51)
52)
§ 9 vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov.
53)
§ 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 229/1991 Zb. v spojení s § 46 ods. 1 zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.