406/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.10.1991 do 28.05.1992

406
NARIADENIE VLÁDY
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 19. septembra 1991
o predĺžení dovolenky na zotavenie v organizáciách, ktoré neprevádzkujú podnikateľskú činnosť
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 102 ods. 3 Zákonníka práce nariaďuje:
§ 1
(1)
Pracovníkom organizácií, v ktorých je predĺženie dovolenky v pôsobnosti vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a ktoré neprevádzkujú podnikateľskú činnosť, sa predlžuje dovolenka o jeden týždeň nad výmeru uvedenú v § 102 ods. 1 a 2 Zákonníka práce.
(2)
Na dovolenku podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.
§ 2
Nárok na dovolenku podľa § 1 prislúcha už za kalendárny rok 1991.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čalfa v. r.