534/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

534
VYHLÁŠKA
Slovenského banského úradu
zo 4. decembra 1991,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách
Slovenský banský úrad podľa § 24 ods. 3 a § 36 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 71/1988 Zb. o výbušninách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa za slovo „pomôcky“ vkladá čiarka a slová „rozsah a termíny preskúšavania výbušniny v určenej skúšobni“.
2.
V § 36 sa slová „miestnemu národnému výboru obce“ nahrádzajú slovom „obci“ a slová „okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti“ sa nahrádzajú slovom „polícii“.
3.
V § 40 ods. 2 prvej vete sa slová „teoretickú časť výučby“ nahrádzajú slovami „výučbu v kurze“ a v druhej vete sa slová „Zboru národnej bezpečnosti“ nahrádzajú slovom „polície“.
4.
V § 43 ods. 4 sa slová „národného výboru“ nahrádzajú slovom „obce“.
5.
§ 182 ods. 2 znie:
„(2)
Okrem prípadov uvedených v odseku 1 sa možno od ustanovení tejto vyhlášky odchýliť len so súhlasom Slovenského banského úradu a za podmienok ním ustanovených, a to na návrh vedúceho organizácie. Návrh doložený potrebnými náhradnými opatreniami sa predkladá prostredníctvom obvodného banského úradu, a to iba v mimoriadnych prípadoch a za predpokladu, že bude zaistená bezpečnosť práce a prevádzky.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.
Predseda:
Ing. Macko v. r.