61/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1991

61
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že na 1. zasadaní Revízneho výboru COTIF, ktoré sa konalo v dňoch 14. – 24. decembra 1989, boli prijaté zmeny Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) vyhláseného č. 8/1985 Zb. Zmeny nadobudli platnosť 1. januárom 1991 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku.
Český preklad zmien sa vyhlasuje súčasne.*)
Pripojenie A Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980
Jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave cestujúcich a batožín (CIV)
(ďalej sa uvádza len nové znenie, resp. doplnky príslušných ustanovení)
Článok 17
§ 3 sa vypúšťa
Článok 19
Tento článok znie:
„§ 1 Pokiaľ medzinárodné tarify vopred neustanovujú výnimku, je cestovná batožina odbavená len po predložení cestovného lístka platného najmenej až do stanice určenia cestovnej batožiny. Ak tarify dovoľujú podaj cestovnej batožiny bez predloženia cestovného lístka, platia ustanovenia Jednotných právnych predpisov o právach a povinnostiach cestujúceho, pokiaľ ide o cestovné batožiny, primerane pre odosielateľa cestovnej batožiny.
§ 2 Železnica si ponechá možnosť prepraviť cestovnú batožinu inou než cestujúcim použitou cestou. V stanici podania, ako aj v prípojných staniciach, v ktorých sa musí cestovná batožina preložiť, nasleduje preprava nasledujúcim, pre pravidelnú prepravu cestovných batožín určeným vlakom. Cestovné batožiny sa môžu uvedeným spôsobom prepravovať len vtedy, ak tomu pri odchode alebo po ceste nebránia colné alebo iné predpisy.
§ 3 Pokiaľ medzinárodné tarify neustanovujú žiadnu výnimku, musí sa dovozné za batožiny zaplatiť pri podaji.
§ 4 Tarify alebo cestovné poriadky môžu prepravu cestovných batožín v určitých vlakoch alebo druhoch vlakov alebo do a z určitých železničných staníc vylúčiť alebo obmedziť.
§ 5 Pokiaľ sa podaj cestovných batožín nerieši v tomto článku, platia predpisy platné v podacej stanici.“.
Článok 20
Text § 4 písm. c) sa mení takto:
„c)
deň a hodina podania,“.
Článok 25
Text § 4 sa mení takto:
„§ 4 V prípade nesprávneho použitia tarify, alebo ak dôjde k omylu pri výpočte alebo vybraní prepravnej ceny a iných výdavkov, je železnica povinná vrátiť preplatok alebo sa jej musí zaplatiť nedoplatok len vtedy, ak prevyšuje pri každom cestovnom lístku alebo batožinovom lístku dve zúčtovacie jednotky.“.
Článok 38
Text § 1 písm. a) sa mení takto:
„a)
ak je výška škody dokázaná, sumu vo výške tejto škody, najviac však 40 zúčtovacích jednotiek za každý chýbajúci kilogram hrubej hmotnosti alebo 600 zúčtovacích jednotiek za každý kus batožiny.“.
Článok 41
Text § 3 a § 4 ods. 1 sa mení takto:
„§ 3 ...nesmie presahovať 8000 zúčtovacích jednotiek...
§ 4 Celková náhrada škody nesmie presahovať 1000 zúčtovacích jednotiek.“.
Článok 43
Text § 3 sa mení takto:
§ 3 Pri cestovných batožinách sa môžu úroky požadovať len vtedy, ak náhrada presahuje 8 zúčtovacích jednotiek na každý batožinový lístok.“.
Pripojenie B Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980
Jednotné právne predpisy pre Zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (CIM)
(ďalej sa uvádza len nové znenie, resp. doplnky príslušných ustanovení)
Článok 3
Text § 4 sa mení takto:
„§ 4 Ak príslušný orgán rozhodol, aby
a)
prevádzka bola prechodne alebo trvale, sčasti alebo úplne zastavená,
b)
určité zásielky boli vylúčené z prepravy alebo prijímané na prepravu len za určitých podmienok,
c)
určitý tovar bol prijatý na prepravu prednostne
musia sa tieto opatrenia bezodkladne oznámiť verejnosti a železniciam, ktoré o nich informujú železnice iných štátov na zverejnenie.“.
Článok 11
Text § 1 a 2 sa mení takto:
„§1 Prepravná zmluva je uzavretá ... sa opatrí nákladný list a prípadne každý doplnkový list odtlačkom dátumovej pečiatky odosielacej stanice ...
§ 2 Úkony podľa § 1 musia nasledovať ihneď po podaji na prepravu všetkého v nákladnom liste uvedeného tovaru a – pokiaľ tak ustanovujú predpisy platné v odosielacej stanici – po zaplatení výdavkov, ktoré odosielateľ vzal na seba alebo po zložení zábezpeky podľa Článku 15 § 7.“.
Článok 12
§ 2 znie:
„§ 2 Železnica určí jednotný vzor nákladného listu, ktorého súčasťou musí byť druhopis určený pre odosielateľa. Pre určité prepravy, najmä pre prepravy medzi susednými štátmi, môžu železnice v tarifách určiť použitie nákladného listu podľa zjednodušeného vzoru. Pre určité prepravy s krajinami nezúčastnenými v tomto Dohovore, môžu tarify určiť použitie osobitného postupu.“.
Článok 14
§ 8 sa vypúšťa.
Článok 19
§ 5 znie:
„§ 5 Označovanie tovaru odosielateľom upravujú dopĺňajúce ustanovenia alebo tarify.“.
§ 6 sa vypúšťa.
Článok 24
§ 1 znie:
„§1 Okrem doplatku rozdielu dovozného a náhrady prípadnej škody môže železnica vyberať:
a)
prirážku k dovoznému vo výške jednej zúčtovacej jednotky za každý kilogram hrubej hmotnosti celého kusu
1.
pri nesprávnom, nepresnom alebo neúplnom označení látok a predmetov vylúčených podľa RID z prepravy
2.
pri nesprávnom, nepresnom alebo neúplnom označení látok a predmetov, ktoré sú podľa RID pripustené na prepravu za osobitných podmienok, alebo ak neboli dodržané podmienky RID
Dopĺňajúce ustanovenia môžu vopred určiť iné spôsoby vypočtu prirážky k dovoznému, najmä paušálnu prirážku k dovoznému pri prázdnych vozňoch prepravcov.
b)
prirážku k dovoznému vo výške 5 zúčtovacích jednotiek za každých 100 kg hmotnosti, ktorá prevyšuje dovolenú medzu zaťaženia vozňa, ak vozeň nakladal odosielateľ.“.
§ 2 sa vypúšťa.
§ 3 sa prečísluje na § 2.
§ 4 sa prečísluje na § 3.
§ 5 sa prečísluje na § 4 a znie takto:
„§ 4 Prípady, v ktorých sa prirážka k dovoznému nevyberá, upresňujú dopĺňajúce ustanovenia.“.
Článok 27
§ 2, 3 a 4 znejú:
„§ 2 Ak dotácie lehoty nie sú určené podľa § 1 platia – s výhradou ustanovení nasledujúcich paragrafov – tieto maximálne dodacie lehoty:
a)
pre vozňové zásielky:
výpravná lehota ......................... 12 hodín,
prepravná lehota za každých aj len začatých 400 km ......................................24 hodín,
b)
pre kusové zásielky
výpravná lehota .......................... 12 hodín,
prepravná lehota za každých aj len začatých 200 km ......................................24 hodín,
Všetky vzdialenosti sa rozumejú v tarifných kilometroch.“.
§ 3 Výpravná lehota sa počíta iba raz, bez ohľadu na počet zúčastnených železníc. Prepravná lehota sa počíta za úhrnnú vzdialenosť z odosielacej stanice do stanice určenia.
§ 4 Železnice môžu určiť prirážky k dodacím lehotám s určitou dĺžkou v týchto prípadoch:
a)
pre zásielky podávané na prepravu alebo dodávané mimo stanice,
b)
pre zásielky prepravované:
1.
po tratiach s rozdielnym rozchodom,
2.
po mori alebo po vnútrozemských vodných cestách,
3.
po ceste, ak nie je železničné spojenie,
c)
bez zmien,
d)
bez zmien.“.
§ 6 znie:
„§ 6 Dodacia lehota sa začína uplynutím 24. hodiny dňa, keď sa zásielka prijala na prepravu.
§ 8 znie:
„§ 8 Dodacia lehota neplynie cez nedele a zákonné sviatky. Cez soboty neplynie v štátoch, kde to pre ich železničnú nákladnú dopravu ustanovujú platné predpisy.“.
V § 9 sa vypúšťa odsek 2.
Článok 29
§ 1 znie:
„§ 1 Ak sa tarifa použila nesprávne alebo ak došlo k chybám pri výpočte prepravného alebo pri jeho vyberaní, musí sa nedoplatok zaplatiť a preplatok vrátiť.
Nedoplatok sa nevyberie a preplatok sa nevráti, ak pri jednom nákladnom liste nedosiahne 8 zúčtovacích jednotiek. Vrátenie sa uskutoční z vlastného podnetu.“.
Článok 30
Text § 2 sa mení takto:
„§ 2 Príkazy sa musia dať vyhlásením podľa železnicami určeného vzoru. Toto vyhlásenie musí odosielateľ opakovať a podpísať na druhopise nákladného listu, ktorý železnici predloží. Podpis sa môže natlačiť alebo nahradiť pečiatkou odosielateľa. Každý príkaz daný iným spôsobom, než je predpísané, je neplatný.“.
Článok 31
Text § 2 sa mení takto:
„§ 2 Príkazy sa musia dať vyhlásením podľa železnicami určeného vzoru. Každý príkaz daný iným spôsobom, než je predpísané, je neplatný.“.
Text § 3 písm. d) sa mení takto:
„d)
označil podľa § 1 písm. c) určitú osobu a táto osoba odobrala nákladný list, prevzala tovar alebo uplatnila svoje práva podľa článku 28 § 4.“.
Článok 33
Text § 4 sa mení takto:
„§ 4 Ak pokyny odosielateľa menia označenia príjemcu alebo stanice určenia alebo ak ich oznámi stanica, kde sa tovar nachádza, musí odosielateľ svoje pokyny zapísať do druhopisu nákladného listu a tento predložiť železnici.“.
Článok 34
Text § 1 sa mení takto:
„§ 1 Ak vznikne prekážka pri dodaní, musí o tom železnica podať odosielateľovi bezodkladne správu a vyžiadať si jeho pokyny.“.
Text § 2 sa mení takto:
„§ 2 Ak prekážka pri dodaní tovaru pominie skôr, než dôjdu stanici určenia pokyny odosielateľa, vydá sa tovar príjemcovi. Odosielateľ sa o tom musí bezodkladne upovedomiť.“.
§ 5 sa vypúšťa.
§ 6, 7, a 8 sa prečíslovávajú na § 5, 6 a 7.
Článok 38
Text § 2 sa dopĺňa o nový odsek 2, ktorý znie:
„Táto domnienka platí aj vtedy, ak prepravná zmluva predchádzajúca novému podaju bola podrobená inému porovnateľnému medzinárodnému dohovoru o priamej medzinárodnej železničnej preprave a tento obsahuje rovnakú právnu domnienku v prospech zásielok podaných na prepravu podľa Jednotných právnych predpisov.“.
Článok 41
Text § 1 písm. a) a b) sa mení takto:
„§ 1 a) 2 % hmotnosti pri kvapalinách alebo pri tovare podanom na prepravu vo vlhkom stave
b)
1 % hmotnosti pri suchom tovare“.
Text § 4 sa mení takto:
„§ 4 Pri úplnej strate alebo pri strate jednotlivých kusov sa pri výpočte náhrady škody nezráža nič za stratu na hmotnosti prepravou.“.
Článok 45
Ods. 1 znie:
„Ak železnica poskytuje osobné prepravné podmienky osobitnými alebo výnimočnými tarifami, ktoré v porovnaní so všeobecne platnými tarifami poskytujú zľavu z dovozného, môže železnica obmedziť náhradu prislúchajúcu oprávnenému za prekročenie dodacej lehoty za podmienky, že toto obmedzenie je v tarifách uvedené.“.
Článok 59
§ 2 a 3 znejú:
„§ 2 Odosielacia železnica zodpovedá za dovozné a iné výdavky, ktoré nevybrala, hoci ich odosielateľ podľa článku 15 vzal na seba.“.
§ 3 Ak železnica určenia dodá tovar bez toho, aby vybrala prepravné alebo iné pohľadávky z prepravnej zmluvy, potom za tieto sumy zodpovedá.“.
Článok 65 § 1 a 2 znie:
„§ 1 Ak hospodársky a finančný stav niektorého štátu môže spôsobiť pri používaní oddielu VI vážne nezhody, môžu sa dva alebo viaceré iné štáty dohodami odchýliť od článkov 15, 17 a 30 tým, že pre prepravu so štátom nachádzajúcim sa v ťažkostiach ustanovuje, že
a)
zásielky odosielané z každého z týchto štátov musia byť povinne vyplatené odosielateľom až po hranice štátu, ktorý má ťažkosti, ale nie ďalej,
b)
zásielky určené do každého z týchto štátov musí povinne vyplatiť odosielateľ až po hranice štátu, ktorý má ťažkosti, ale nie ďalej,
c)
zásielky do a zo štátu, ktorý má ťažkosti, nesmú sa zaťažiť ani dobierkami ani preddavkami, alebo že tieto sú dovolené len do určených súm,
d)
odosielateľ nesmie zmeniť prepravnú zmluvu, pokiaľ ide o krajinu určenia, výplatný zoznam a dobierku.
§ 2 Za podmienok ustanovených v § 1 a so splnomocnením svojich vlád sa môžu železnice, ktoré majú vzťahy so železnicou štátu nachádzajúceho sa v ťažkosťiach, dohodnúť o odchýlkach z článkov 15, 17, 30 a 31 vo vzájomnej preprave so železnicou štátu, ktorý má ťažkosti.
O takej odchýlke rozhodne dvojtretinová väčšina železníc, ktoré majú vzťahy so železnicou štátu nachádzajúceho sa v ťažkostiach.“.
Článok 65 sa dopĺňa o nový § 5, ktorý znie:
„§ 5 Bez ohľadu na ustanovenia tohto článku, môže každý štát prijať jednostranné opatrenia podľa článku 3, § 4 písmena b).“.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad