89/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.1991 do 31.01.2000

89
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 12. septembra 1989 bola v Belehrade podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 dňom 27. augusta 1990.
České znenie sa vyhlasuje súčasne.*)
DOHODAmedzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii
Vláda Československej socialistickej republiky a Zväzová výkonná rada Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie vedené prianím ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti vzdelania a vedy na ďalší rozvoj, dohodli sa:
Článok 1
Vysvedčenia o maturitných skúškach vydané v Československej socialistickej republike a vysvedčenia o ukončení štúdia vydané strednými školami a strednými školami s odborným zameraním v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii sa uznávajú za rovnocenné. Tieto vysvedčenia potvrdzujú, že ich držitelia získali vzdelanie v rozsahu vyžadovanom v oboch štátoch pre prijatie na vysokoškolské štúdium.
Článok 2
Diplomy vydané v Československej socialistickej republike a diplomy vydané v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii po ukončení vysokoškolského štúdia sa uznávajú za rovnocenné. Tieto diplomy potvrdzujú, že ich držitelia získali vysokoškolské vzdelanie v rozsahu vyžadovanom na prijatie na výchovu vedeckých pracovníkov v Československej socialistickej republike alebo na postdiplomové štúdium v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii.
Článok 3
Tituly a označenia priznané absolventom vysokých škôl v Československej socialistickej republike a tituly a označenia získané absolventmi vysokých škôl v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii zodpovedajúcich smerov sa navzájom uznávajú.
Článok 4
Diplomy o udelení vedeckej hodnosti „kandidát vied" vydané v Československej socialistickej republike a diplomy o získaní akademického stupňa „magister vied" vydané v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii sa navzájom uznávajú.
Článok 5
Diplomy o udelení vedeckej hodnosti „doktor vied" vydané v Československej socialistickej republike a diplomy o získaní vedeckej hodnosti „doktor vied" vydané v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii sa navzájom uznávajú za rovnocenné.
Článok 6
Príslušné orgány zmluvných strán si navzájom vymenia vzory dokladov uvedených v tejto Dohode, budú si vymieňať dokumentáciu o sústavách študijných a vedných odborov a budú sa informovať o zmenách v systéme vzdelávania a organizácii vedeckej práce.
Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu podľa tejto Dohody v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
Článok 7
Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.
Článok 8
Táto Dohoda sa dojednáva na neurčitú dobu. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať písomne s jednoročnou výpovednou lehotou.
Dané v Belehrade 12. septembra 1989 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a srbochorvátskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Československej socialistickej republiky
Ján Husák v. r.
Za Zväzovú výkonnú radu
Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie:
Marijan Strbašica v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.