111/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1994 do 05.04.1995

111
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky
z 21. februára 1992
o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 39 písm. b) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia ustanovuje:
§ 1
Rozsah poskytovanej starostlivosti
(1)
V domovoch-penziónoch pre dôchodcov (ďalej len „penzión“) uhrádzajú občania náklady za ubytovanie a základnú starostlivosť, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak. Základná starostlivosť zahŕňa vykurovanie obytnej jednotky, dodávky elektrickej, prípadne inej energie, vody, používanie výťahu a služby, ktorými sú upratovanie obytnej jednotky, upratovanie spoločných a prevádzkových priestorov, pranie, žehlenie a mangľovanie posteľnej bielizne a záclon, vypínanie a vešanie záclon a závesov a vymaľovanie obytnej jednotky.
(2)
Pranie, žehlenie a mangľovanie posteľnej bielizne sa poskytuje najmenej raz mesačne, pranie, žehlenie, mangľovanie, prípadne vypínanie a vešanie záclon alebo závesov, ako aj upratovanie obytnej jednotky najmenej raz štvrťročne a maľovanie obytnej jednotky raz za tri až štyri roky.
(3)
Ďalšie služby v penzióne sa poskytujú v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.1)
§ 2
Typy obytných jednotiek
(1)
Pre určenie úhrady za ubytovanie a základnú starostlivosť sa obytné jednotky v penziónoch rozdeľujú do štyroch typov:
I - jednolôžková obytná jednotka s jednou obytnou miestnosťou, s vedľajšími miestnosťami a so základným prevádzkovým zariadením a vybavením alebo s ich časťou,
Ia - jednolôžková obytná jednotka s jednou obytnou miestnosťou bez vedľajších miestností a bez základného prevádzkového zariadenia,
II - dvojlôžková obytná jednotka s jednou alebo dvoma obytnými miestnosťami, s vedľajšími miestnosťami a so základným prevádzkovým zariadením a vybavením alebo s ich časťou,
IIa - dvojlôžková obytná jednotka s jednou alebo dvoma obytnými miestnosťami bez vedľajších miestností a bez základného prevádzkového zariadenia.
(2)
Za obytnú miestnosť sa považuje priamo osvetlená a vetrateľná miestnosť s podlahovou plochou aspoň 12 m2, ktorú možno priamo alebo dostatočne nepriamo vykurovať a ktorá je vzhľadom na svoje stavebno-technické usporiadanie a vybavenie určená na celoročné bývanie; výnimočne sa považuje za obytnú miestnosť aj miestnosť s plochou menšou než 12 m2, ale väčšou než 8 m2, ak je určená na celoročné bývanie a spĺňa ostatné uvedené podmienky.
(3)
Jednolôžková obytná miestnosť je miestnosť, ktorej podlahová plocha môže mať najviac 18 m2; ak má obytná miestnosť väčšiu výmeru, považuje sa za dvojlôžkovú obytnú miestnosť. Za dvojlôžkovú obytnú miestnosť sa považujú aj obytné miestnosti, ktoré majú spoločnú predsieň s jedným spoločným vstupom z chodby.
(4)
Za vedľajšie miestnosti sa považujú predsieň, kuchyňa (kuchynský kút), komora, záchod, kúpeľňa, kúpeľňový alebo sprchovací kút, ak tvoria samostatné miestnosti, a ďalšie miestnosti určené na spoločné užívanie s obytnou miestnosťou.
§ 3
Základné prevádzkové zariadenie a vybavenie
(1)
Základným prevádzkovým zariadením obytnej jednotky sa rozumie zariadenie potrebné na varenie, priestor na uskladnenie potravín (zásobáreň, zásobárňová skriňa), hygienické zariadenie, pivnica, rozvody elektrickej energie a vody, odvod odpadových vôd.
(2)
Vybavením obytnej jednotky sa rozumie kuchynská linka so skrinkami alebo bez skriniek, vstavaná alebo zabudovaná skriňa, chladnička, balkón alebo loggia.
(3)
Obytná jednotka môže byť tiež vybavená lôžkom, závesmi, záclonami, stolom, stoličkou, rádiom, televízorom, kobercami, svietidlami, kreslom, bielizníkom a skrinkou na obuv.
Výpočet výšky úhrady
§ 4
(1)
Úhrada za ubytovanie a základnú starostlivosť v penziónoch zahŕňa úhrada za plochu obytnej miestnosti, plochu vedľajších miestností, za základné prevádzkové zariadenie a vybavenie obytnej jednotky a úhradu za základnú starostlivosť poskytovanú všetkým občanom.
(2)
Mesačná úhrada za ubytovanie a základnú starostlivosť sa určí
a)
násobkom plochy obytnej miestnosti a vedľajších miestností a sadzieb za 1 m2 týchto plôch,
b)
sadzbami za základné prevádzkové zariadenie a za vybavenie obytnej jednotky,
c)
za vykurovanie obytnej jednotky násobkom vykurovanej plochy a sadzby za 1m2,
d)
za elektrickú energiu, ak nie sú v obytných jednotkách elektromery, mesačnými sadzbami, a ak sú obytné jednotky vybavené elektromermi, poplatkom za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu podľa príslušných predpisov pre obyvateľstvo,
e)
za dodávku vody, odvádzanie odpadových vôd a užívanie výťahu mesačnými sadzbami, a ak sú obytné jednotky vybavené prietokovými meračmi teplej a studenej vody, násobkom skutočného množstvo vody a sadzby za m3,
f)
za služby základnej starostlivosti mesačnými sadzbami.
§ 5
Sadzby za podlahovú plochu
(1)
Sadzby za 1 m2 podlahovej plochy sú:
pri obytných miestnostiach 4,40 Kčs
pri vedľajších miestnostiach 2,00 Kčs.
Do plochy vedľajších miestností sa nezapočítava plocha záchodu, kúpeľne, kúpeľného alebo sprchovacieho kúta, zásobárne a pivnice.
(2)
V dvojlôžkovej obytnej miestnosti sa určí úhrada za obytnú plochu a plochu vedľajších miestností každému z oboch občanov jednou polovicou. Ak dvojlôžkovú obytnú miestnosť obýva na vlastnú žiadosť jeden občan, určí sa mu úhrada v plnej výške.
(3)
Pri dvojlôžkovej obytnej jednotke s jednou obytnou miestnosťou, ktorú neobýva manželská dvojica, sa úhrada za plochu obytnej miestnosti a vedľajších miestností znižuje o 10 Kčs pre každého občana.
§ 6
Sadzby za základné prevádzkové zariadenie
(1)
Sadzby za základné prevádzkové zariadenie obytnej jednotky sú pre jedného obyvateľa:
pri jednolôžkovej obytnej jednotke I. typu 66,60 Kčs
pri dvojlôžkovej obytnej jednotke II. typu 33,20 Kčs.
(2)
Ak časť základného prevádzkového zariadenia obytnej jednotky chýba, znižujú sa sadzby pre jedného občana pri obytnej jednotke
I. typu o Sk II. typu o Sk
a) ak nie je priamo v obytnej jednotke alebo pre dve obytné jednotky spoločné zariadenie na varenie 5,00 3,40
b) ak nie je obytná jednotka vybavená zásobárňou alebo zásobárňovou skrinkou 1,60 1,20
c) ak obytná jednotka nemá vlastný kúpeľňový alebo sprchovací kút (za vlastný sa považuje aj vtedy, ak slúži dvom obytným jednotkám) 10,00 6,60
d) ak obytná jednotka nemá vlastný záchod (za vlastný sa považuje aj vtedy, ak slúži dvom obytným jednotkám) 8,40 5,60
e) ak súčasťou obytnej jednotky nie je pivnica 1,60 1,20.
(3)
Pri obytnej jednotke typu Ia sa pre jedného občana sadzba uvedená v odseku 1 znižuje o 13,30 Kčs a pri type IIa o 9 Kčs.
§ 7
Sadzby za vybavenie obytnej jednotky
(1)
Sadzby za vybavenie obytnej jednotky sú
a) za kuchynskú linku so skrinkami 13,40 Sk
b) za kuchynskú linku bez skriniek 8,40 Sk
c) za jednu vstavanú alebo zabudovanú skriňu okrem skrine, ktorá je súčasťou ďalšieho vybavenia 3,40 Sk
d) za chladničku 25,00 Sk
e) za balkón alebo loggiu (aj keď sú spoločné pre dve bytové jednotky) 3,40 Sk
(2)
V dvojlôžkovej obytnej jednotke pri spoločne užívanom vybavení obytnej jednotky každý občan uhrádza polovicu sadzby podľa odseku 1. Ak dvojlôžkovú obytnú jednotku na vlastnú žiadosť obýva len jeden občan, určí sa mu úhrada v plnej výške.
(3)
Za vybavenie obytnej jednotky uvedené v § 3 ods. 3 môže orgán, ktorý penzión spravuje, určiť úhradu.2)
§ 8
Sadzby za vykurovanie, elektrickú energiu, vodu a výťah
(1)
Sadzba za vykurovanie za 1 m2 sa vypočíta podielom priemerných skutočných nákladov na vykurovanie penziónu a jeho podlahovej plochy.
(2)
Sadzby za elektrickú energiu pre jedného občana v jednolôžkovej obytnej jednotke je 85 Sk a v dvojlôžkovej obytnej jednotke 50 Sk. Sadzba za elektrickú energiu je 85 Sk aj v prípade, ak obýva dvojlôžkovú obytnú jednotku jeden občan.
(3)
Výšku a spôsob úhrady za elektrickú energiu môže určiť orgán sociálneho zabezpečenia alebo obec, ktorá penzión spravuje, podľa miestnych podmienok odlišne, pokiaľ by sa skutočné náklady odlišovali o 10 % a viac od úhrady ustanovenej podľa odseku 2. Táto úhrada nesmie byť vyššia, ako je jedenapolnásobok úhrady ustanovenej podľa odseku 2.
(4)
V dvojlôžkovej obytnej jednotke vybavenej elektromerom sa určí úhrada za spotrebovanú elektrickú energiu každému občanovi jednou polovicou.
(5)
Sadzba za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd je pre jedného občana 40 Sk.
(6)
Sadzba za užívanie výťahu je 14 Sk pre jedného obyvateľa.
(7)
Za spotrebovanú elektrickú energiu mimo obytnej jednotky sa úhrada nepožaduje.
§ 9
Sadzby za služby základnej starostlivosti
(1)
Úhradu za služby základnej starostlivosti podľa § 1 ods. 1 a 2 pre jedného občana mesačne určí orgán sociálneho zabezpečenia alebo obec, ktorá penzión spravuje, vo výške priemerných skutočných nákladov.
(2)
Za vymaľovanie obytnej jednotky a za upratovanie spoločných a prevádzkových priestorov sa úhrada nevyžaduje.
(3)
Pokiaľ penzión zabezpečuje premiestnenie nábytku a upratovanie po maľovaní, je úhrada pri jednolôžkovej obytnej jednotke 100 Sk a pri dvojlôžkovej obytnej jednotke pre jedného občana 75 Sk.
§ 9a
Úhradu za ďalšie služby uvedené v § 1 ods. 3 s výnimkou zabezpečenia služieb kaderníctva, holičstva a pedikúry, prípadne ďalších služieb poskytovaných za ceny podľa osobitného predpisu,3) určí orgán sociálneho zabezpečenia alebo obec,2) ktorá penzión spravuje.
§ 10
(1)
Úhrada za obdobie kratšie ako jeden mesiac sa vypočíta podľa počtu dní. Denná suma je tridsatinou celkovej mesačnej úhrady. Po výpočte sa úhrada zaokrúhľuje na celé koruny dole.
(2)
Občan platí úhradu za ubytovanie a základnú starostlivosť v penzióne mesačne vopred.
(3)
Po dobu prechodného pobytu občana mimo penziónu sa úhrada za ubytovanie a základnú starostlivosť neznižuje. Úhrada za elektrickú energiu a dodávku vody sa nepožaduje, ak pobyt občana mimo penziónu trvá aspoň 30 po sebe idúcich dní. Zaplatená úhrada sa nevracia, ak občan zomrie alebo skončí pobyt v penzióne z iného dôvodu.
§ 11
Zrušujú sa s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku § 129 až 138 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 260/1990 Zb.
§ 12
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.
Ministerka:
PhDr. Woleková CSc. v. r.
1)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 354/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 443/1991 Zb.
2)
§ 21 písm. a) č. 3, § 25 písm. a) č. 4 a § 30 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.
3)
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.