124/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2005 do 31.10.2008

124
ZÁKON
z 5. marca 1992
o Vojenskej polícii
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Vojenská polícia v rozsahu vymedzenom týmto zákonom plní úlohy policajnej ochrany Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, zložiek1) podieľajúcich sa na plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), vojenských objektov a priestorov, vojenského materiálu, ako aj ostatného majetku štátu v správe alebo v užívaní ministerstva (ďalej len „vojenský objekt”), v priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie. Vojenským policajtom môže byť iba profesionálny vojak.
PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ, ÚLOHY A ORGANIZÁCIA VOJENSKEJ POLÍCIE
§ 2
Pôsobnosť Vojenskej polície
Pôsobnosť Vojenskej polície sa vzťahuje na
a)
vojakov2) a zamestnancov ministerstva pri plnení služobných úloh, ktoré stanoví minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister”),
b)
osoby, ktoré sa nachádzajú vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie,
c)
osoby, ktoré páchajú trestnú činnosť alebo priestupky spolu s vojakmi alebo proti majetku štátu, ktorý spravuje alebo užíva ministerstvo, vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie.
§ 3
Úlohy Vojenskej polície
(1)
Vojenská polícia plní tieto úlohy:
a)
podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie,
b)
podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vojakmi na verejnosti,
c)
odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov a robí opatrenia na predchádzanie trestnej činnosti,
d)
koná o trestných činoch podľa osobitného predpisu,2a) odhaľuje priestupky, zisťuje ich páchateľov a priestupky objasňuje,2b)
e)
pátra po vojakoch a po vojenskom materiáli, ako aj po ostatnom majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva,
f)
podieľa sa na ochrane zbraní, streliva, výbušnín a vojenského materiálu, ako aj ostatného majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva a materiálu dôležitého pre obranu,
g)
podieľa sa na ochrane utajovaných skutočností,
h)
dohliada na bezpečnosť prevádzky a premávky vojenských motorových a ich prípojných vozidiel (ďalej len „vojenské vozidlá”) a premávky motorových a nemotorových vozidiel,2c)
i)
riadi premávku vojenských vozidiel, motorových a nemotorových vozidiel na pozemných komunikáciách,
j)
vykonáva dohľad nad výcvikom a zdokonaľovaním odbornej spôsobilosti vodičov vojenských vozidiel,
k)
vedie evidenciu vojenských vozidiel a schvaľuje ich technickú spôsobilosť podľa osobitného predpisu, ktorý určí minister,
l)
vedie evidenciu a štatistiky potrebné na plnenie svojich úloh,
m)
zaistenia osobnej bezpečnosti ministra,
n)
zaistenia osobnej bezpečnosti určených osôb, ktorých okruh určí minister,
o)
ktoré stanoví minister v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,2d)
p)
podľa § 4 ods. 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktoré stanoví minister.
(2)
Pri plnení úloh Vojenská polícia používa technické prostriedky, vozidlá s právom prednostnej jazdy, dopravné prostriedky vrátane leteckých dopravných prostriedkov, ktoré stanoví minister.
§ 4
Organizácia Vojenskej polície
(1)
Organizačnú štruktúru, početné stavy a štatút Vojenskej polície určí minister.
(2)
V čele Vojenskej polície stojí riaditeľ Vojenskej polície, ktorého vymenúva a odvoláva minister. Riaditeľ Vojenskej polície je priamo podriadený ministrovi.
DRUHÁ HLAVA
POVINNOSTI, OPRÁVNENIA A PROSTRIEDKY VOJENSKÉHO POLICAJTA
Prvý oddiel
Povinnosti vojenského policajta
§ 5
(1)
Pri plnení úloh Vojenskej polície je vojenský policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb i svoju vlastnú a nepripustiť, aby osobám v súvislosti s touto činnosťou vznikla bezdôvodná ujma a aby zásah do ich práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu plnenej úlohy.
(2)
Pokiaľ to okolnosti plnenej úlohy dovoľujú, je vojenský policajt pri plnení úloh spojených so zásahom do práv alebo slobôd osôb povinný poučiť tieto osoby o ich právach; v opačnom prípade ich poučí dodatočne.
§ 6
(1)
Vojenský policajt je povinný, pokiaľ to dovoľuje jeho zdravotný stav alebo nie je pod vplyvom liekov alebo iných látok, ktoré znižujú jeho schopnosť konať, vykonať aj v čase mimo služby služobný zákrok, prípadne upovedomiť najbližší útvar Vojenskej polície alebo najbližší útvar policajného zboru, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok.
(2)
Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť vojenského policajta, pri ktorej sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd vojaka a osoby, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť vojenského policajta podľa § 2.
§ 7
Vojenský policajt nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak
a)
na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné vyškolenie alebo vycvičenie vyžaduje,
b)
tomu bráni dôležitý záujem služby.
§ 8
(1)
Vojenský policajt nie je povinný vykonať služobný zákrok pri výkone služby z dôvodu dôležitého záujmu služby, ak vykonáva alebo zabezpečuje
a)
pátraciu činnosť pri bezprostrednom prenasledovaní páchateľa trestnej činnosti,
b)
služobný zákrok pod jednotným velením,
c)
ochranu dôležitého vojenského materiálu alebo vojenského objektu,
d)
úlohy, ktorých nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky ako nevykonanie nového zákroku nevyhnutného na odstránenie bezprostredného ohrozenia.
(2)
Pri plnení úloh uvedených v odseku 1 je vojenský policajt povinný vykonať služobný zákrok alebo iné opatrenie nevyhnutné na odstránenie bezprostredného ohrozenia, ak to dovoľujú okolnosti prípadu, ak je ohrozený vyšší záujem než záujem chránený úlohou, ktorú plní.
(3)
Vojenský policajt je povinný, ak to okolnosti prípadu dovoľujú, zabezpečiť upovedomenie príslušného útvaru Vojenskej polície alebo najbližšieho útvaru policajného zboru.
§ 9
(1)
Vojenský policajt je povinný pri plnení úloh preukázať svoju príslušnosť k Vojenskej polícii, pokiaľ to povaha a okolnosti plnenej úlohy dovoľujú.
(2)
Príslušnosť k Vojenskej polícii preukazuje vojenský policajt vojenskou rovnošatou s vonkajším označením VOJENSKÁ POLÍCIA (VP) s identifikačným číslom alebo preukazom vojenského policajta s evidenčným číslom (ďalej len „služobný preukaz“) alebo ústnym vyhlásením „Vojenská polícia“. Vozidlá používané Vojenskou políciou majú označenie VOJENSKÁ POLÍCIA alebo VOJENSKÁ DOPRAVNÁ POLÍCIA.
(3)
Ústnym vyhlásením „Vojenská polícia“ preukazuje vojenský policajt svoju príslušnosť k Vojenskej polícii iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti plnenej úlohy neumožňujú túto príslušnosť preukázať vojenskou rovnošatou alebo služobným preukazom. Vojenskou rovnošatou alebo služobným preukazom sa vojenský policajt preukáže ihneď, len čo to okolnosti plnenej úlohy dovolia.
§ 10
(1)
Vojenský policajt je povinný poskytnúť každému na jeho žiadosť pomoc v rozsahu úloh Vojenskej polície.
(2)
Vojenský policajt je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri plnení úloh Vojenskej polície alebo v súvislosti s nimi a ktoré v záujme zabezpečenia úloh Vojenskej polície alebo v záujme iných osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanými osobami.
(3)
Povinnosti mlčanlivosti je oprávnený zbaviť vojenského policajta minister obrany.
Druhý oddiel
Oprávnenia vojenského policajta
§ 11
Oprávnenia požadovať vysvetlenie
(1)
Vojenský policajt je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenia od vojaka, ktorý môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku alebo trestného činu a jeho páchateľa, ako aj pre vypátranie hľadaných alebo nezvestných osôb a vecí, a v prípade potreby ho vyzvať, aby sa ihneď alebo v určený čas dostavil na určené miesto na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia.
(2)
Každý vojak je povinný požiadavke alebo výzve podľa odseku 1 vyhovieť.
(3)
Vysvetlenie môže odoprieť iba vojak, ktorý by tým sebe, svojmu príbuznému v priamom pokolení, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, ako aj iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako ujmu vlastnú, spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania alebo nebezpečenstvo postihu za priestupok alebo osoba, ktorá by ním porušila spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá jej bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.
(4)
Vysvetlenie sa nesmie požadovať od vojaka, ktorý by tým porušil štátom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, ibaže by ho tejto povinnosti zbavil príslušný orgán alebo ten, v ktorého záujme túto povinnosť má.
(5)
Vojenský policajt je povinný vojaka vopred poučiť o možnosti odoprieť vysvetlenie podľa odsekov 3 a 4.
(6)
Ak vojak nevyhovie bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1, môže byť predvedený na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia.
(7)
O predvedení vojaka spíše vojenský policajt úradný záznam.
(8)
Ustanovenia odsekov 1, 2, 3, 4, 5 a 7 sa obdobne vzťahujú aj na osoby uvedené v § 2 písm. b) a c). Ak tieto osoby odmietnu podať potrebné vysvetlenie, je vojenský policajt oprávnený predviesť ich na najbližší útvar policajného zboru. Ak vojenský policajt nevyužije toto oprávnenie, je povinný osoby uvedené v § 2 písm. b) a c) ihneď prepustiť.
§ 11a
Oprávnenie požadovať informácie
Pri plnení úloh podľa tohto zákona je vojenský policajt oprávnený požadovať potrebné informácie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitej na odhalenie trestného činu a na zistenie jeho páchateľa.
§ 12
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)
Preukázanie totožnosti znamená preukázanie mena, priezviska, dátumu narodenia a trvalého, príp. prechodného pobytu a u vojaka tiež preukázanie príslušnosti k vojenskému útvaru.
(2)
Vojenský policajt je oprávnený vyzvať
a)
každého vojaka,
b)
osoby uvedené v § 2 písm. b) a c),
aby preukázali svoju totožnosť; tí sú povinní výzve vyhovieť.
(3)
Ak vojak odmietne preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je vojenský policajt oprávnený vojaka predviesť na vykonanie služobných úkonov na zistenie jeho totožnosti. Po zistení totožnosti vojenský policajt vojaka prepustí, ak tomu nebránia zákonné dôvody.
(4)
Ak vojenský policajt nemôže totožnosť vojaka predvedeného podľa odseku 3 zistiť na základe oznámených údajov ani v evidenciách obyvateľov, je oprávnený vyzvať vojaka, aby strpel vykonanie nevyhnutných služobných úkonov, ako je snímanie daktyloskopických odtlačkov, vyhotovovanie obrazových záznamov, vonkajšie meranie tela a zisťovanie zvláštnych telesných znamení. Meranie tela a zisťovanie zvláštnych telesných znamení vykonáva osoba rovnakého pohlavia alebo lekár.
(5)
Ak vojenský policajt nezistí totožnosť vojaka do 24 hodín od predvedenia, je povinný ho prepustiť. Pri dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu odovzdá v tejto lehote predvedeného vojaka vojenskému prokurátorovi; pri zistení priestupku veliteľovi.
(6)
Ak osoby uvedené v § 2 písm. b) a c) odmietnu alebo ak nemôžu preukázať svoju totožnosť, je vojenský policajt oprávnený ich predviesť na najbližší útvar policajného zboru.
(7)
O predvedení spíše vojenský policajt úradný záznam.
§ 13
Zaistenie
(1)
Vojenský policajt je oprávnený zaistiť vojaka, ktorý
a)
svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo život alebo zdravie iných osôb alebo majetok a po výzve od takého konania neupustí,
b)
sa pokúsil pri predvedení podľa § 11 ods. 6 alebo § 12 ods. 3 o útek,
c)
bol pristihnutý pri páchaní trestného činu alebo priestupku alebo je z takého konania dôvodne podozrivý, ak sú tu konkrétne skutočnosti, ktoré odôvodňujú obavu, že bude v protiprávnom konaní pokračovať alebo mariť riadne objasnenie veci,
d)
sa neoprávnene zdržiava mimo útvaru alebo miesta služobného pridelenia.
(2)
Ak pominú dôvody zaistenia, je vojenský policajt povinný zaisteného vojaka ihneď prepustiť.
(3)
Vojaka možno zaistiť len na čas nevyhnutne potrebný, najdlhšie však 24 hodín od okamihu obmedzenia osobnej slobody.
(4)
O zaistení vojaka je vojenský policajt povinný bez meškania upovedomiť jeho veliteľa.
(5)
O zaistení vojaka spíše vojenský policajt úradný záznam.
§ 14
Umiestňovanie zaistených vojakov do ciel predbežného zaistenia
(1)
Vojenský policajt je oprávnený vojaka zaisteného podľa § 13 umiestniť do cely predbežného zaistenia, zriadenej na tento účel vo väznici vojenského útvaru (ďalej len „cela“).
(2)
Pred umiestnením do cely odoberie vojenský policajt vojakovi veci, ktorými by mohol ohroziť svoje zdravie alebo život alebo zdravie alebo život inej osoby. Pre odobratie zdravotných pomôcok, ktorých odňatie spôsobuje psychickú alebo fyzickú ujmu, musí byť osobitný dôvod. Vojenský policajt spíše zoznam odobraných vecí, ktorý podpíše spolu s vojakom umiestňovaným do cely. Pri prepustení vojaka z cely mu odobraté veci vráti proti podpisu.
(3)
Do ciel sa vždy umiestňujú oddelene
a)
muži a ženy,
b)
zaistení, u ktorých možno predpokladať, že proti nim bude vedené spoločné trestné konanie alebo ich trestné veci spolu súvisia,
c)
tí, ktorí sa správajú agresívne.
(4)
Vojaka, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, liekov alebo iných návykových látok, možno umiestniť do cely len vtedy, pokiaľ lekár po vykonanom vyšetrení nezistí dôvody pre jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia alebo pokiaľ po vykonanom ošetrení už nebude dôvod pre jeho prijatie do zdravotníckeho zariadenia.
(5)
Ak vojenský policajt zistí, že vojak, ktorý má byť umiestnený v cele, je zranený, alebo ak vojak upozorní na svoju závažnejšiu chorobu alebo je dôvodné podozrenie, že tento vojak na takú chorobu trpí, zabezpečí jeho lekárske ošetrenie a vyžiada vyjadrenie lekára, či vojak môže byť umiestnený v cele.
(6)
Cela musí byť hygienicky nezávadná a musí zodpovedať účelu podľa odseku 1. V cele nesmú byť predmety, ktoré by sa mohli zneužiť na ohrozenie života a zdravia umiestneného vojaka alebo vojenského policajta.
(7)
Ak vojak nemá dostatočný odev alebo ak má odev hygienicky závadný, požičia mu odev vojenský útvar, v ktorom je cela zriadená.
§ 15
Oprávnenie na použitie iných prostriedkov proti vojakom správajúcim sa násilne
(1)
Vojakovi, ktorý sa správa násilne alebo ničí majetok alebo sa pokúša o útek, po márnej výzve, aby od takého konania upustil, možno obmedziť možnosť voľného pohybu pripútaním putami k pevne zabudovanému predmetu, a to spôsobom, ktorý nebude znižovať jeho ľudskú dôstojnosť.
(2)
Obmedzenie voľného pohybu môže trvať iba po dobu, než vojak od násilného správania upustí alebo než bude umiestnený v cele, najdlhšie však 2 hodiny; pritom sa musí vojakovi umožniť poloha v sede.
§ 16
Oprávnenie odobrať zbraň
(1)
Vojenský policajt je oprávnený presvedčiť sa, či predvádzaná alebo zaistená osoba nemá pri sebe zbraň,3) ktorou by mohla ohroziť svoj život alebo zdravie alebo život alebo zdravie inej osoby, a odobrať ju.
(2)
Odobratú zbraň podľa odseku 1 je vojenský policajt povinný pri prepustení predvedenej alebo zaistenej osoby vrátiť proti podpisu. Ak bránia zákonné dôvody odobratú zbraň vrátiť, vystaví vojenský policajt potvrdenie o odobratí zbrane.
§ 17
Oprávnenie na prehliadku dopravných prostriedkov
(1)
Vojenský policajt je oprávnený prezerať vozidlá vedené vojakmi a vojenské vozidlá.
(2)
Vojenský policajt je oprávnený prezerať všetky dopravné prostriedky vo vojenských objektoch a všetky dopravné prostriedky pri vchádzaní do vojenských objektov alebo vychádzaní z nich.
(3)
Prehliadkou dopravných prostriedkov sa nesmie sledovať iný záujem, než ktorý je uvedený v § 3.
§ 17a
Oprávnenie na prehliadku osôb, vojenských objektov, objektov, batožiny, vecí
(1)
Vojenský policajt je oprávnený vykonať prehliadku všetkých vojenských objektov, osôb, ich batožiny a vecí vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie, pri ich vchádzaní do nich a vychádzaní z nich. Prehliadkou osôb, batožiny a vecí sa nesmie sledovať iný záujem, než je uvedený v § 3.
(2)
Na prehliadku objektov musí mať vojenský policajt súhlas vlastníka alebo užívateľa. Bez uvedeného súhlasu je vojenský policajt oprávnený vykonať prehliadku vtedy, ak je dôvodné podozrenie, že z objektu by mal byť vykonaný útok na osobnú bezpečnosť určenej osoby alebo proti majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstvom.
§ 18
Oprávnenie pri premávke vojenských vozidiel, motorových a nemotorových vozidiel
(1)
Vojenská polícia vykonáva objasňovanie dopravných nehôd a priestupkov vojenských vozidiel, priestupky vojakov a za určitých podmienok aj iných osôb.3a)
(2)
Vojenský policajt je oprávnený za podmienok uvedených v § 13 zaistiť vodiča vojenského vozidla alebo zakázať ďalšie používanie vojenských vozidiel, ak zistí závažné porušenie pravidiel cestnej premávky alebo zásad určených pre premávku vojenských vozidiel.
(3)
Vojenský policajt je oprávnený za stanovených podmienok3b) zadržať vodičský preukaz vodičovi vojenského vozidla a osvedčenie o evidencii vojenského vozidla.
(4)
Pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,3b) riadení cestnej premávky vojenských vozidiel, motorových a nemotorových vozidiel na pozemných komunikáciách alebo pri ich zastavovaní má vojenský policajt rovnaké oprávnenia ako policajt Policajného zboru.
§ 19
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesta
Ak to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh podľa tohto zákona, je vojenský policajt oprávnený prikázať každému, aby na nevyhnutne potrebný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval.
Oprávnenie pri objasňovaní priestupkov spáchaných vojakmi
§ 20
(1)
Vojenský policajt je pri objasňovaní priestupkov spáchaných vojakmi oprávnený vyžadovať od príslušných orgánov výpis z registra trestov v prípadoch, v ktorých by predchádzajúci trestný postih mohol viesť k posúdeniu skutku ako trestného činu.
(2)
Vojenský policajt je oprávnený vykonávať ohliadku miesta priestupku, ohliadku veci majúcej vzťah k spáchanému priestupku a v súvislosti s tým zisťovať a zaisťovať stopy.
§ 21
(1)
Vojenský policajt je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie veci, túto vec vojakovi odobrať, ak možno odôvodnene predpokladať, že sa v konaní o priestupku môže vysloviť jej prepadnutie alebo môže byť zhabaná.4)
(2)
Nemožno odňať vec, ktorej hodnota je v nápadnom nepomere k povahe priestupku.
(3)
O odňatí veci spíše vojenský policajt úradný záznam a vojakovi vystaví potvrdenie o odňatí veci.
(4)
Ak nie je v konaní o priestupku vyslovené prepadnutie alebo zhabanie veci, je vojenský policajt povinný vec bez meškania vrátiť, pokiaľ ju nepostúpil veliteľovi.
Tretí oddiel
Použitie donucovacích prostriedkov a zbrane
§ 22
Donucovacie prostriedky
(1)
Donucovacími prostriedkami sú:
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c)
obušok,
d)
putá,
e)
služobný pes,
f)
technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla,
g)
zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie vozidla,
h)
zásahová výbuška,
i)
úder strelnou zbraňou,
j)
hrozba namierenou strelnou zbraňou,
k)
varovný výstrel do vzduchu,
l)
použitie špeciálneho streliva,
m)
zbraň.
(2)
Pred použitím donucovacích prostriedkov je vojenský policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že sa použije niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť len v prípade, že je sám napadnutý alebo ak je zjavne a bezprostredne ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad.
(3)
Použitím donucovacieho prostriedku sa má dosiahnuť účel sledovaný služobným zákrokom; pritom sa použije iba taký donucovací prostriedok, ktorý je nevyhnutne potrebný na prekonanie odporu osoby, ktorá sa dopúšťa protiprávneho konania. O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje vojenský policajt podľa konkrétnej situácie tak, aby osobe, proti ktorej zakročuje, nespôsobil zjavne neprimeranú ujmu.
(4)
Vojenský policajt môže použiť donucovacie prostriedky uvedené v odseku 1 voči všetkým osobám, ak je sám týmito osobami napadnutý alebo ak ohrozujú život alebo zdravie inej osoby.
(5)
Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, obranné tyče, obranné štíty, slzotvorné prostriedky a elektrické paralyzátory.
§ 23
Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a obušku
(1)
Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok je vojenský policajt oprávnený použiť, aby
a)
zaistil bezpečnosť vlastnú alebo inej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po márnej výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, fyzickému napadaniu osôb alebo úmyselnému poškodzovaniu majetku,
c)
predviedol alebo zadržal osobu alebo zaistil vojaka, ktorý kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených a strážených objektov alebo na miesta, kam je vstup zakázaný.
(2)
Hmaty a chvaty sebaobrany je vojenský policajt oprávnený použiť, aby predviedol alebo zadržal osobu alebo zaistil vojaka, ktorý kladie pasívny odpor.
§ 24
Použitie pút
Putá je vojenský policajt oprávnený použiť
a)
na spútanie zaisteného, zadržaného, zatknutého vojaka alebo vojaka, ktorý má byť dodaný do výkonu trestu odňatia slobody alebo do väzby a kladie aktívny odpor alebo napadá iné osoby alebo vojenského policajta alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takého konania upustil, alebo ak je nebezpečenstvo, že sa pokúsi o útek,
b)
na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých predvádzaných, zaistených alebo zadržaných vojakov, za podmienok uvedených pod písmenom a).
§ 25
Použitie služobného psa
(1)
Služobného psa je vojenský policajt oprávnený použiť,
a)
aby zaistil bezpečnosť vlastnú alebo inej osoby, ak sa po márnej výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b)
aby zabránil výtržnosti, ruvačke, fyzickému napadaniu osôb alebo úmyselnému poškodzovaniu majetku,
c)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených alebo strážených objektov alebo na miesta, kam je vstup zakázaný,
d)
na prenasledovanie vojaka alebo inej osoby, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do výkonu trestu odňatia slobody alebo do väzby,
e)
aby donútil ukrývajúceho sa vojaka alebo inú osobu, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do výkonu trestu odňatia slobody alebo do väzby, opustiť úkryt.
(2)
Vojenský policajt používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu vyžaduje, použije služobného psa bez náhubku.
§ 26
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla
Technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla je vojenský policajt oprávnený použiť v prípade, keď sa vodič vozidla odmieta aj po opakovanej výzve podrobiť služobným úkonom vykonávaným vojenským policajtom a z jeho konania je zrejmé, že s vozidlom chce z miesta odísť.
§ 27
Použitie zastavovacieho pásu a iných prostriedkov na násilné zastavenie vozidla
(1)
Zastavovací pás je vojenský policajt oprávnený použiť na násilné zastavenie vozidla, ktorého vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných predpisov5) nezastaví, ak je
a)
bezohľadnou jazdou ohrozený život, zdravie alebo majetok,
b)
dôvodné podozrenie, že sa vo vozidle prepravujú páchatelia niektorého obzvlášť závažného úmyselného trestného činu alebo veci pochádzajúce z tejto trestnej činnosti alebo zbrane, strelivo alebo výbušniny pochádzajúce z trestnej činnosti.
(2)
Za podmienok uvedených v odseku 1 môže vojenský policajt na zastavenie takého vozidla použiť aj iné prostriedky, najmä vojenské vozidlo, povoz, stavebné mechanizmy a pod.
§ 28
Použitie zásahovej výbušky
Zásahovú výbušku je vojenský policajt oprávnený použiť v uzavretom priestore proti nebezpečnému páchateľovi, ktorý sa na výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt.
§ 29
Použitie úderu strelnou zbraňou
Úder strelnou zbraňou je vojenský policajt oprávnený použiť v sebaobrane, spravidla v zápase s útočníkom, ak nemožno jeho odpor prekonať iným spôsobom.
§ 30
Použitie hrozby namierenou strelnou zbraňou
Hrozbu namierenou strelnou zbraňou je vojenský policajt oprávnený použiť, aby
a)
zaistil bezpečnosť vlastnú alebo inej osoby,
b)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených alebo strážených objektov alebo na miesta, kam je vstup zakázaný,
c)
prekonal odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku.
§ 31
Použitie varovného výstrelu do vzduchu
Varovný výstrel do vzduchu je vojenský policajt oprávnený použiť len v prípadoch, v ktorých je oprávnený použiť zbraň.
§ 32
Použitie zbrane
(1)
Vojenský policajt je oprávnený použiť zbraň iba
a)
v nutnej obrane5a) a krajnej núdzi,5b)
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt,
c)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d)
aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu vojenského policajta smerujúcu na zaistenie bezpečnosti inej alebo jeho vlastnej osoby,
f)
aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje strážený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
g)
aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravie osôb,
h)
ak nemožno inak zadržať vojenské vozidlo alebo motorové vozidlo vedené vojakom alebo osobou, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb alebo iný dôležitý záujem uvedený v tomto zákone a na opakovanú výzvu alebo znamenie podľa osobitných predpisov2c) nezastaví.
(2)
Zbraňou podľa odseku 1 a § 22 písm. k) sa rozumie strelná zbraň, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.
(3)
Pred použitím zbrane je vojenský policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitá zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je vojenský policajt povinný použiť tiež varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže vojenský policajt upustiť len v prípade, keď je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby alebo vec neznesie odklad.
(4)
Pri použití zbrane je vojenský policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb a aby čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zákrok smeruje.
§ 32a
Použitie špeciálneho streliva
(1)
Vojenský policajt je oprávnený použiť špeciálne strelivo pri služobných zákrokoch pod jednotným velením podľa § 34 a pri plnení úloh, ktoré určí minister.
(2)
Špeciálnym strelivom sa na účely tohto zákona rozumie strelivo s gumovým projektilom, strelivo s projektilom naplneným značkovacím farbivom, strelivo s projektilom naplneným slzotvornou látkou a špeciálne strelivo, ktorého použitie pri plnení úloh, ktoré určí minister.
(3)
Pri použití špeciálneho streliva je vojenský policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť, a najmä na to, aby nebol ohrozený život osôb a aby čo najviac šetril zdravie osôb, proti ktorým zákrok smeruje, a na zdravie nezúčastnených osôb.
§ 33
Povinnosti vojenského policajta po použití donucovacích prostriedkov a zbrane
(1)
Ak vojenský policajt zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný, len čo to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie.
(2)
Po každom použití zbrane, pri ktorom došlo k zraneniu osoby, je vojenský policajt povinný ihneď, len čo to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie. Ďalej je povinný urobiť všetky neodkladné úkony, aby mohla byť riadne objasnená oprávnenosť použitia zbrane.
(3)
Každý služobný zákrok, pri ktorom sa použili donucovacie prostriedky alebo zbraň, je vojenský policajt povinný bezodkladne hlásiť svojmu nadriadenému.
(4)
O použití donucovacích prostriedkov alebo zbrane je vojenský policajt povinný podať svojmu nadriadenému písomné hlásenie s uvedením dôvodu, priebehu a výsledku ich použitia.
(5)
Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov alebo zbrane alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, je nadriadený povinný zistiť, či boli použité v súlade s týmto zákonom. O výsledku tohto zistenia spíše úradný záznam a odpis zašle vojenskému prokurátorovi.
(6)
Ak vojenský policajt použije donucovacie prostriedky alebo zbraň mimo miesta svojho služobného pôsobenia, ohlási ich použitie najbližšiemu veliteľstvu Vojenskej polície. Na ďalší postup sa vzťahujú odseky 4 a 5.
§ 34
Pri služobných zákrokoch Vojenskej polície pod jednotným velením rozhoduje o použití donucovacích prostriedkov a zbrane veliteľ zakročujúcej jednotky. Rozhodnutie veliteľa zakročujúcej jednotky o použití donucovacích prostriedkov a zbrane sa musí uchovať na zvukovom alebo písomnom zázname. Po použití donucovacích prostriedkov alebo zbrane veliteľ zakročujúcej jednotky postupuje podľa § 33.
§ 35
Osobitné obmedzenia
Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou chybou alebo chorobou a osobe zjavne mladšej ako 15 rokov nesmie vojenský policajt použiť údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, putá, služobného psa a úder strelnou zbraňou okrem prípadov, ak útok týchto osôb ohrozuje život alebo zdravie vojenského policajta alebo život a zdravie iných osôb alebo hrozí väčšia škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.
TRETIA HLAVA
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 36
Náhrada škody
Náhrada škody vzniknutej činnosťou Vojenskej polície sa spravuje osobitným zákonom.7)
Vzťahy Vojenskej polície k právnickým a fyzickým osobám, policajným zborom a obecným políciám
§ 37
(1)
Vojenská polícia pri plnení úloh ustanovených týmto zákonom spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami a môže požadovať od právnických a fyzických osôb podklady a informácie. Právnické osoby, vojaci a ostatné fyzické osoby sú povinné požadované podklady a informácie poskytnúť, pokiaľ im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2)
Vojenský policajt je oprávnený v prípade nebezpečenstva ohrozenia života a zdravia alebo majetku požiadať každého o pomoc. Kto bol o túto pomoc požiadaný, je povinný ju poskytnúť. Nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo osoby uvedené v § 11 ods. 3 alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti.
(3)
Každý, koho Vojenská polícia požiada o poskytnutie pomoci, je povinný, pokiaľ ide o utajované skutočnosti a ak bol riadne poučený, zachovávať mlčanlivosť o všetkom, čo sa v súvislosti s požadovanou alebo poskytnutou pomocou dozvedel. O zbavení povinnosti mlčanlivosti platia obdobne ustanovenia § 10 ods. 3.
§ 38
Vojenská polícia pri plnení svojich úloh spolupracuje hlavne s Policajným zborom Slovenskej republiky, Železničnou políciou, Zborom väzenskej a justičnej stráže, colnými orgánmi a obecnými políciami. Obsah spolupráce, súčinnosť a vzájomné vzťahy upraví zmluva.
§ 39
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1992.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.
1)
§ 4 ods. 11 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 455/2004 Z. z.
2)
§ 2 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
2b)
Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2c)
Napríklad zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2d)
Zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
3a)
§ 58 ods. 3 písm. c) zákona č. 370/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3b)
Napríklad zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z.
4)
Zákon ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 34 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákona č. 228/1991 Zb.
7)
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.