124/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

124
ZÁKON
z 5. marca 1992
o Vojenskej polícii
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Vojenská polícia je službou Česko-slovenskej armády, ktorá v rozsahu vymedzenom týmto zákonom plní úlohy policajnej ochrany Česko-slovenskej armády. Vojenským policajtom môže byť iba vojak z povolania.
PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ, ÚLOHY A ORGANIZÁCIA VOJENSKEJ POLÍCIE
§ 2
Pôsobnosť Vojenskej polície
Vojenská polícia pôsobí voči
a)
vojakom v činnej službe (ďalej len „vojaci“),
b)
osobám, ktoré sa nachádzajú vo vojenských objektoch a v priestore, kde prebiehajú vojenské akcie, a ďalej voči osobám, ktoré páchajú trestnú činnosť alebo priestupky spolu s vojakmi alebo proti majetku Česko-slovenskej armády.
§ 3
Úlohy Vojenskej polície
Vojenská polícia plní tieto úlohy:
a)
podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vo vojenských objektoch,
b)
podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vojakmi na verejnosti,
c)
odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov a robí opatrenia na predchádzanie trestnej činnosti,
d)
podľa osobitného zákona1) vykonáva vyhľadávanie o trestných činoch,
e)
pátra po vojakoch a po veciach v majetku alebo užívaní Česko-slovenskej armády,
f)
podieľa sa na ochrane zbraní, streliva, výbušnín a ostatného majetku vo vlastníctve alebo užívaní Česko-slovenskej armády a materiálu dôležitého pre obranu,
g)
podieľa sa na ochrane utajovaných skutočností,
h)
dohliada na bezpečnosť prevádzky vojenských motorových a ich prípojných vozidiel (ďalej len „vojenské vozidlá“),
i)
riadi premávku vojenských vozidiel na pozemných komunikáciách,
j)
vykonáva dohľad nad výcvikom a zdokonaľovaním odbornej spôsobilosti vodičov2) vojenských vozidiel,
k)
vedie evidenciu vojenských vozidiel a schvaľuje ich technickú spôsobilosť,
l)
vedie evidenciu a štatistiky potrebné na plnenie svojich úloh,
m)
zabezpečuje ochranu a sprevádzanie určených osôb.
§ 4
Organizácia Vojenskej polície
(1)
Vojenská polícia sa člení v súlade s organizačnou štruktúrou Česko-slovenskej armády. Organizačnú štruktúru a početné stavy Vojenskej polície určí minister obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „minister obrany“).
(2)
Na čele Vojenskej polície stojí náčelník Vojenskej polície, ktorého vymenúva a odvoláva minister obrany.
DRUHÁ HLAVA
POVINNOSTI, OPRÁVNENIA A PROSTRIEDKY VOJENSKÉHO POLICAJTA
Prvý oddiel
Povinnosti vojenského policajta
§ 5
(1)
Pri plnení úloh Vojenskej polície je vojenský policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb i svoju vlastnú a nepripustiť, aby osobám v súvislosti s touto činnosťou vznikla bezdôvodná ujma a aby zásah do ich práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu plnenej úlohy.
(2)
Pokiaľ to okolnosti plnenej úlohy dovoľujú, je vojenský policajt pri plnení úloh spojených so zásahom do práv alebo slobôd osôb povinný poučiť tieto osoby o ich právach; v opačnom prípade ich poučí dodatočne.
§ 6
Vojenský policajt je povinný, pokiaľ to dovoľuje jeho zdravotný stav alebo nie je pod vplyvom liekov alebo iných látok, ktoré znižujú jeho schopnosť konať, vykonať aj v čase mimo služby služobný zákrok, prípadne upovedomiť najbližší útvar Vojenskej polície alebo najbližší útvar policajného zboru, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok.
§ 7
Vojenský policajt nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak
a)
na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné vyškolenie alebo vycvičenie vyžaduje,
b)
tomu bráni dôležitý záujem služby.
§ 8
(1)
Vojenský policajt nie je povinný vykonať služobný zákrok pri výkone služby z dôvodu dôležitého záujmu služby, ak vykonáva alebo zabezpečuje
a)
pátraciu činnosť pri bezprostrednom prenasledovaní páchateľa trestnej činnosti,
b)
služobný zákrok pod jednotným velením,
c)
ochranu dôležitého vojenského materiálu alebo materiálu dôležitého pre obranu,
d)
úlohy, ktorých nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky ako nevykonanie nového zákroku nevyhnutného na odstránenie bezprostredného ohrozenia.
(2)
Pri plnení úloh uvedených v odseku 1 je vojenský policajt povinný vykonať služobný zákrok alebo iné opatrenie nevyhnutné na odstránenie bezprostredného ohrozenia, ak to dovoľujú okolnosti prípadu, ak je ohrozený vyšší záujem než záujem chránený úlohou, ktorú plní.
(3)
Vojenský policajt je povinný, ak to okolnosti prípadu dovoľujú, zabezpečiť upovedomenie príslušného útvaru Vojenskej polície alebo najbližšieho útvaru policajného zboru.
§ 9
(1)
Vojenský policajt je povinný pri plnení úloh preukázať svoju príslušnosť k Vojenskej polícii, pokiaľ to povaha a okolnosti plnenej úlohy dovoľujú.
(2)
Príslušnosť k Vojenskej polícii preukazuje vojenský policajt vojenskou rovnošatou s vonkajším označením VOJENSKÁ POLÍCIA (VP) s identifikačným číslom alebo preukazom vojenského policajta s evidenčným číslom (ďalej len „služobný preukaz“) alebo ústnym vyhlásením „Vojenská polícia“. Vozidlá používané Vojenskou políciou majú označenie VOJENSKÁ POLÍCIA alebo VOJENSKÁ DOPRAVNÁ POLÍCIA.
(3)
Ústnym vyhlásením „Vojenská polícia“ preukazuje vojenský policajt svoju príslušnosť k Vojenskej polícii iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti plnenej úlohy neumožňujú túto príslušnosť preukázať vojenskou rovnošatou alebo služobným preukazom. Vojenskou rovnošatou alebo služobným preukazom sa vojenský policajt preukáže ihneď, len čo to okolnosti plnenej úlohy dovolia.
§ 10
(1)
Vojenský policajt je povinný poskytnúť každému na jeho žiadosť pomoc v rozsahu úloh Vojenskej polície.
(2)
Vojenský policajt je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri plnení úloh Vojenskej polície alebo v súvislosti s nimi a ktoré v záujme zabezpečenia úloh Vojenskej polície alebo v záujme iných osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanými osobami.
(3)
Povinnosti mlčanlivosti je oprávnený zbaviť vojenského policajta minister obrany.
Druhý oddiel
Oprávnenia vojenského policajta
§ 11
Oprávnenia požadovať vysvetlenie
(1)
Vojenský policajt je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenia od vojaka, ktorý môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu alebo priestupku a ich páchateľa, ako aj pre vypátranie hľadaných alebo nezvestných osôb a vecí, a v prípade potreby ho vyzvať, aby sa ihneď alebo v určený čas dostavil na určené miesto na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia.
(2)
Každý vojak je povinný požiadavke alebo výzve podľa odseku 1 vyhovieť.
(3)
Vysvetlenie môže odoprieť iba vojak, ktorý by tým sebe, svojmu príbuznému v priamom pokolení, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, ako aj iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako ujmu vlastnú, spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania alebo nebezpečenstvo postihu za priestupok.
(4)
Vysvetlenie sa nesmie požadovať od vojaka, ktorý by tým porušil štátom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, ibaže by ho tejto povinnosti zbavil príslušný orgán alebo ten, v ktorého záujme túto povinnosť má.
(5)
Vojenský policajt je povinný vojaka vopred poučiť o možnosti odoprieť vysvetlenie podľa odsekov 3 a 4.
(6)
Ak vojak nevyhovie bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1, môže byť predvedený na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia.
(7)
O predvedení vojaka spíše vojenský policajt úradný záznam.
(8)
Ustanovenia odsekov 1, 2, 3, 4, 5 a 7 sa obdobne vzťahujú aj na osoby uvedené v § 2 písm. b). Ak tieto osoby odmietnu podať potrebné vysvetlenie, je vojenský policajt oprávnený predviesť ich na najbližší útvar policajného zboru. Ak vojenský policajt nevyužije toto oprávnenie, je povinný osoby uvedené v § 2 písm. b) ihneď prepustiť.
§ 12
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)
Preukázanie totožnosti znamená preukázanie mena, priezviska, dátumu narodenia a trvalého, príp. prechodného pobytu a u vojaka tiež preukázanie príslušnosti k vojenskému útvaru.
(2)
Vojenský policajt je oprávnený vyzvať
a)
každého vojaka,
b)
osoby uvedené v § 2 písm. b),
aby preukázali svoju totožnosť; tí sú povinní výzve vyhovieť.
(3)
Ak vojak odmietne preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je vojenský policajt oprávnený vojaka predviesť na vykonanie služobných úkonov na zistenie jeho totožnosti. Po zistení totožnosti vojenský policajt vojaka prepustí, ak tomu nebránia zákonné dôvody.
(4)
Ak vojenský policajt nemôže totožnosť vojaka predvedeného podľa odseku 3 zistiť na základe oznámených údajov ani v evidenciách obyvateľov, je oprávnený vyzvať vojaka, aby strpel vykonanie nevyhnutných služobných úkonov, ako je snímanie daktyloskopických odtlačkov, vyhotovovanie obrazových záznamov, vonkajšie meranie tela a zisťovanie zvláštnych telesných znamení. Meranie tela a zisťovanie zvláštnych telesných znamení vykonáva osoba rovnakého pohlavia alebo lekár.
(5)
Ak vojenský policajt nezistí totožnosť vojaka do 24 hodín od predvedenia, je povinný ho prepustiť. Pri dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu odovzdá v tejto lehote predvedeného vojaka vojenskému prokurátorovi; pri zistení priestupku veliteľovi.
(6)
Ak osoby uvedené v § 2 písm. b) odmietnu alebo ak nemôžu preukázať svoju totožnosť, je vojenský policajt oprávnený ich predviesť na najbližší útvar policajného zboru.
(7)
O predvedení spíše vojenský policajt úradný záznam.
§ 13
Zaistenie
(1)
Vojenský policajt je oprávnený zaistiť vojaka, ktorý
a)
svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo život alebo zdravie iných osôb alebo majetok a po výzve od takého konania neupustí,
b)
sa pokúsil pri predvedení podľa § 11 ods. 6 alebo § 12 ods. 3 o útek,
c)
bol pristihnutý pri páchaní trestného činu alebo priestupku alebo je z takého konania dôvodne podozrivý, ak sú tu konkrétne skutočnosti, ktoré odôvodňujú obavu, že bude v protiprávnom konaní pokračovať alebo mariť riadne objasnenie veci,
d)
sa neoprávnene zdržiava mimo útvaru alebo miesta služobného pridelenia.
(2)
Ak pominú dôvody zaistenia, je vojenský policajt povinný zaisteného vojaka ihneď prepustiť.
(3)
Vojaka možno zaistiť len na čas nevyhnutne potrebný, najdlhšie však 24 hodín od okamihu obmedzenia osobnej slobody.
(4)
O zaistení vojaka je vojenský policajt povinný bez meškania upovedomiť jeho veliteľa.
(5)
O zaistení vojaka spíše vojenský policajt úradný záznam.
§ 14
Umiestňovanie zaistených vojakov do ciel predbežného zaistenia
(1)
Vojenský policajt je oprávnený vojaka zaisteného podľa § 13 umiestniť do cely predbežného zaistenia, zriadenej na tento účel vo väznici vojenského útvaru (ďalej len „cela“).
(2)
Pred umiestnením do cely odoberie vojenský policajt vojakovi veci, ktorými by mohol ohroziť svoje zdravie alebo život alebo zdravie alebo život inej osoby. Pre odobratie zdravotných pomôcok, ktorých odňatie spôsobuje psychickú alebo fyzickú ujmu, musí byť osobitný dôvod. Vojenský policajt spíše zoznam odobraných vecí, ktorý podpíše spolu s vojakom umiestňovaným do cely. Pri prepustení vojaka z cely mu odobraté veci vráti proti podpisu.
(3)
Do ciel sa vždy umiestňujú oddelene
a)
muži a ženy,
b)
zaistení, u ktorých možno predpokladať, že proti nim bude vedené spoločné trestné konanie alebo ich trestné veci spolu súvisia,
c)
tí, ktorí sa správajú agresívne.
(4)
Vojaka, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, liekov alebo iných návykových látok, možno umiestniť do cely len vtedy, pokiaľ lekár po vykonanom vyšetrení nezistí dôvody pre jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia alebo pokiaľ po vykonanom ošetrení už nebude dôvod pre jeho prijatie do zdravotníckeho zariadenia.
(5)
Ak vojenský policajt zistí, že vojak, ktorý má byť umiestnený v cele, je zranený, alebo ak vojak upozorní na svoju závažnejšiu chorobu alebo je dôvodné podozrenie, že tento vojak na takú chorobu trpí, zabezpečí jeho lekárske ošetrenie a vyžiada vyjadrenie lekára, či vojak môže byť umiestnený v cele.
(6)
Cela musí byť hygienicky nezávadná a musí zodpovedať účelu podľa odseku 1. V cele nesmú byť predmety, ktoré by sa mohli zneužiť na ohrozenie života a zdravia umiestneného vojaka alebo vojenského policajta.
(7)
Ak vojak nemá dostatočný odev alebo ak má odev hygienicky závadný, požičia mu odev vojenský útvar, v ktorom je cela zriadená.
§ 15
Oprávnenie na použitie iných prostriedkov proti vojakom správajúcim sa násilne
(1)
Vojakovi, ktorý sa správa násilne alebo ničí majetok alebo sa pokúša o útek, po márnej výzve, aby od takého konania upustil, možno obmedziť možnosť voľného pohybu pripútaním putami k pevne zabudovanému predmetu, a to spôsobom, ktorý nebude znižovať jeho ľudskú dôstojnosť.
(2)
Obmedzenie voľného pohybu môže trvať iba po dobu, než vojak od násilného správania upustí alebo než bude umiestnený v cele, najdlhšie však 2 hodiny; pritom sa musí vojakovi umožniť poloha v sede.
§ 16
Oprávnenie odobrať zbraň
(1)
Vojenský policajt je oprávnený presvedčiť sa, či predvádzaná alebo zaistená osoba nemá pri sebe zbraň,3) ktorou by mohla ohroziť svoj život alebo zdravie alebo život alebo zdravie inej osoby, a odobrať ju.
(2)
Odobratú zbraň podľa odseku 1 je vojenský policajt povinný pri prepustení predvedenej alebo zaistenej osoby vrátiť proti podpisu. Ak bránia zákonné dôvody odobratú zbraň vrátiť, vystaví vojenský policajt potvrdenie o odobratí zbrane.
§ 17
Oprávnenie na prehliadku dopravných prostriedkov
(1)
Vojenský policajt je oprávnený prezerať vozidlá vedené vojakmi a vojenské vozidlá.
(2)
Vojenský policajt je oprávnený prezerať všetky dopravné prostriedky vo vojenských objektoch a všetky dopravné prostriedky pri vchádzaní do vojenských objektov alebo vychádzaní z nich.
(3)
Prehliadkou dopravných prostriedkov sa nesmie sledovať iný záujem, než ktorý je uvedený v § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), m).
§ 18
Oprávnenie pri premávke vojenských vozidiel
(1)
Vojenská polícia vykonáva objasňovanie menej závažných dopravných nehôd vojenských vozidiel vo vojenských objektoch, pri ktorých nie je potrebné vykonávať vyhľadávanie alebo vyšetrovanie.
(2)
Vojenský policajt je oprávnený za podmienok uvedených v § 13 zaistiť vodiča vojenského vozidla alebo zakázať ďalšie používanie vojenských vozidiel, ak zistí závažné porušenie pravidiel cestnej premávky alebo zásad určených pre premávku vojenských vozidiel.
(3)
Pri riadení premávky vojenských vozidiel na pozemných komunikáciách a pri zastavovaní vozidiel má vojenský policajt rovnaké práva ako policajti policajných zborov.
§ 19
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesta
Ak to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh podľa tohto zákona, je vojenský policajt oprávnený prikázať každému, aby na nevyhnutne potrebný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval.
§ 20
(1)
Vojenský policajt je pri objasňovaní priestupkov spáchaných vojakmi oprávnený vyžadovať od príslušných orgánov výpis z registra trestov v prípadoch, v ktorých by predchádzajúci trestný postih mohol viesť k posúdeniu skutku ako trestného činu.
(2)
Vojenský policajt je oprávnený vykonávať ohliadku miesta priestupku, ohliadku veci majúcej vzťah k spáchanému priestupku a v súvislosti s tým zisťovať a zaisťovať stopy.
§ 21
(1)
Vojenský policajt je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie veci, túto vec vojakovi odobrať, ak možno odôvodnene predpokladať, že sa v konaní o priestupku môže vysloviť jej prepadnutie alebo môže byť zhabaná.4)
(2)
Nemožno odňať vec, ktorej hodnota je v nápadnom nepomere k povahe priestupku.
(3)
O odňatí veci spíše vojenský policajt úradný záznam a vojakovi vystaví potvrdenie o odňatí veci.
(4)
Ak nie je v konaní o priestupku vyslovené prepadnutie alebo zhabanie veci, je vojenský policajt povinný vec bez meškania vrátiť, pokiaľ ju nepostúpil veliteľovi.
Tretí oddiel
Použitie donucovacích prostriedkov a zbrane
§ 22
Donucovacie prostriedky
(1)
Donucovacími prostriedkami sú:
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
slzotvorné prostriedky,
c)
obušok,
d)
putá,
e)
služobný pes,
f)
technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla,
g)
zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie vozidla,
h)
zásahová výbuška,
i)
úder strelnou zbraňou,
j)
hrozba namierenou strelnou zbraňou,
k)
varovný výstrel do vzduchu.
(2)
Pred použitím donucovacích prostriedkov je vojenský policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že sa použije niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť len v prípade, že je sám napadnutý alebo ak je zjavne a bezprostredne ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad.
(3)
Použitím donucovacieho prostriedku sa má dosiahnuť účel sledovaný služobným zákrokom; pritom sa použije iba taký donucovací prostriedok, ktorý je nevyhnutne potrebný na prekonanie odporu osoby, ktorá sa dopúšťa protiprávneho konania. O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje vojenský policajt podľa konkrétnej situácie tak, aby osobe, proti ktorej zakročuje, nespôsobil zjavne neprimeranú ujmu.
(4)
Vojenský policajt môže použiť donucovacie prostriedky uvedené v odseku 1 voči všetkým osobám, ak je sám týmito osobami napadnutý alebo ak ohrozujú život alebo zdravie inej osoby.
§ 23
Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a obušku
(1)
Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok je vojenský policajt oprávnený použiť, aby
a)
zaistil bezpečnosť vlastnú alebo inej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po márnej výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, fyzickému napadaniu osôb alebo úmyselnému poškodzovaniu majetku,
c)
predviedol alebo zadržal osobu alebo zaistil vojaka, ktorý kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených a strážených objektov alebo na miesta, kam je vstup zakázaný.
(2)
Hmaty a chvaty sebaobrany je vojenský policajt oprávnený použiť, aby predviedol alebo zadržal osobu alebo zaistil vojaka, ktorý kladie pasívny odpor.
§ 24
Použitie pút
Putá je vojenský policajt oprávnený použiť
a)
na spútanie zaisteného, zadržaného, zatknutého vojaka alebo vojaka, ktorý má byť dodaný do výkonu trestu odňatia slobody alebo do väzby a kladie aktívny odpor alebo napadá iné osoby alebo vojenského policajta alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takého konania upustil, alebo ak je nebezpečenstvo, že sa pokúsi o útek,
b)
na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých predvádzaných, zaistených alebo zadržaných vojakov, za podmienok uvedených pod písmenom a).
§ 25
Použitie služobného psa
(1)
Služobného psa je vojenský policajt oprávnený použiť,
a)
aby zaistil bezpečnosť vlastnú alebo inej osoby, ak sa po márnej výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b)
aby zabránil výtržnosti, ruvačke, fyzickému napadaniu osôb alebo úmyselnému poškodzovaniu majetku,
c)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených alebo strážených objektov alebo na miesta, kam je vstup zakázaný,
d)
na prenasledovanie vojaka alebo inej osoby, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do výkonu trestu odňatia slobody alebo do väzby,
e)
aby donútil ukrývajúceho sa vojaka alebo inú osobu, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do výkonu trestu odňatia slobody alebo do väzby, opustiť úkryt.
(2)
Vojenský policajt používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu vyžaduje, použije služobného psa bez náhubku.
§ 26
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla
Technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla je vojenský policajt oprávnený použiť v prípade, keď sa vodič vozidla odmieta aj po opakovanej výzve podrobiť služobným úkonom vykonávaným vojenským policajtom a z jeho konania je zrejmé, že s vozidlom chce z miesta odísť.
§ 27
Použitie zastavovacieho pásu a iných prostriedkov na násilné zastavenie vozidla
(1)
Zastavovací pás je vojenský policajt oprávnený použiť na násilné zastavenie vozidla, ktorého vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných predpisov5) nezastaví, ak je
a)
bezohľadnou jazdou ohrozený život, zdravie alebo majetok,
b)
dôvodné podozrenie, že sa vo vozidle prepravujú páchatelia niektorého obzvlášť závažného úmyselného trestného činu alebo veci pochádzajúce z tejto trestnej činnosti alebo zbrane, strelivo alebo výbušniny pochádzajúce z trestnej činnosti.
(2)
Za podmienok uvedených v odseku 1 môže vojenský policajt na zastavenie takého vozidla použiť aj iné prostriedky, najmä vojenské vozidlo, povoz, stavebné mechanizmy a pod.
§ 28
Použitie zásahovej výbušky
Zásahovú výbušku je vojenský policajt oprávnený použiť v uzavretom priestore proti nebezpečnému páchateľovi, ktorý sa na výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt.
§ 29
Použitie úderu strelnou zbraňou
Úder strelnou zbraňou je vojenský policajt oprávnený použiť v sebaobrane, spravidla v zápase s útočníkom, ak nemožno jeho odpor prekonať iným spôsobom.
§ 30
Použitie hrozby namierenou strelnou zbraňou
Hrozbu namierenou strelnou zbraňou je vojenský policajt oprávnený použiť, aby
a)
zaistil bezpečnosť vlastnú alebo inej osoby,
b)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených alebo strážených objektov alebo na miesta, kam je vstup zakázaný,
c)
prekonal odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku.
§ 31
Použitie varovného výstrelu do vzduchu
Varovný výstrel do vzduchu je vojenský policajt oprávnený použiť len v prípadoch, v ktorých je oprávnený použiť zbraň.
§ 32
Použitie zbrane
Použitie zbrane vojenským policajtom sa spravuje osobitným zákonom.6)
§ 33
Povinnosti vojenského policajta po použití donucovacích prostriedkov a zbrane
(1)
Ak vojenský policajt zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný, len čo to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie.
(2)
Po každom použití zbrane, pri ktorom došlo k zraneniu osoby, je vojenský policajt povinný ihneď, len čo to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie. Ďalej je povinný urobiť všetky neodkladné úkony, aby mohla byť riadne objasnená oprávnenosť použitia zbrane.
(3)
Každý služobný zákrok, pri ktorom sa použili donucovacie prostriedky alebo zbraň, je vojenský policajt povinný bezodkladne hlásiť svojmu nadriadenému.
(4)
O použití donucovacích prostriedkov alebo zbrane je vojenský policajt povinný podať svojmu nadriadenému písomné hlásenie s uvedením dôvodu, priebehu a výsledku ich použitia.
(5)
Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov alebo zbrane alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, je nadriadený povinný zistiť, či boli použité v súlade s týmto zákonom. O výsledku tohto zistenia spíše úradný záznam a odpis zašle vojenskému prokurátorovi.
(6)
Ak vojenský policajt použije donucovacie prostriedky alebo zbraň mimo miesta svojho služobného pôsobenia, ohlási ich použitie najbližšiemu veliteľstvu Vojenskej polície. Na ďalší postup sa vzťahujú odseky 4 a 5.
§ 34
Pri služobných zákrokoch Vojenskej polície pod jednotným velením rozhoduje o použití donucovacích prostriedkov a zbrane veliteľ zakročujúcej jednotky. Rozhodnutie veliteľa zakročujúcej jednotky o použití donucovacích prostriedkov a zbrane sa musí uchovať na zvukovom alebo písomnom zázname. Po použití donucovacích prostriedkov alebo zbrane veliteľ zakročujúcej jednotky postupuje podľa § 33.
§ 35
Osobitné obmedzenia
Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou chybou alebo chorobou a osobe zjavne mladšej ako 15 rokov nesmie vojenský policajt použiť údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, putá, služobného psa a úder strelnou zbraňou okrem prípadov, ak útok týchto osôb ohrozuje život alebo zdravie vojenského policajta alebo život a zdravie iných osôb alebo hrozí väčšia škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.
b)
možno dôvodne predpokladať, že osoba bude opäť hľadaná,
c)
osobné údaje o osobe sa spracúvajú pri plnení úloh Vojenskej polície na účely trestného konania.
§ 35e
Poskytovanie osobných údajov
(1)
Vojenská polícia poskytuje osobné údaje iným orgánom alebo osobám, ak
a)
to ustanovuje zákon,
b)
je to na prospech osoby, o ktorej vedie osobné údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie osobných údajov súhlas,
c)
je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na odstránenie bezprostredného závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku alebo
d)
to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Vojenská polícia poskytne podľa odseku 1 písm. a), b) a d) osobné údaje na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať účel, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť. Osobné údaje podľa odseku 1 písm. c) môže Vojenská polícia poskytnúť iným orgánom alebo osobám aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti; orgán alebo osoba, ktorej sa údaje poskytli, je povinná do troch dní po odstránení prekážky, ktorá bránila doručeniu písomnej žiadosti, predložiť písomnú žiadosť Vojenskej polícii.
(3)
K poskytovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní, ak s týmito údajmi súvisia.
(4)
Príjemca údajov podľa odsekov 1 a 2 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než na aký sa poskytli, len s predchádzajúcim písomným súhlasom Vojenskej polície.
(5)
Do zahraničia možno poskytovať osobné údaje aj bez písomnej žiadosti, ak tak ustanoví medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§ 35f
Zverejňovanie osobných údajov
Vojenská polícia je oprávnená zverejňovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh Vojenskej polície a na účely trestného konania s prihliadnutím na ochranu osobnosti a súkromia osôb tým dotknutých.
§ 35g
Informovanie o osobných údajoch a oprava nepravdivých alebo nepresných osobných údajov
(1)
Každý má právo písomne požiadať Vojenskú políciu o poskytnutie informácie, aké osobné údaje Vojenská polícia spracúva o jeho osobe. Vojenská polícia je povinná bezplatne žiadateľovi odpovedať do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti.
(2)
Vojenská polícia na základe písomnej žiadosti bezplatne a bezodkladne zlikviduje alebo opraví nepravdivé osobné údaje vzťahujúce sa na osobu žiadateľa.
(3)
Vojenská polícia alebo ministerstvo pri zistení nepravdivých údajov oznámi žiadateľovi, že ich zlikvidovala; pri zistení nepresných údajov žiadateľovi oznámi, že ich opravila, a v ostatných prípadoch oznámi, že jeho žiadosť preverila. Vojenská polícia poskytne žiadateľovi informáciu o spracúvaných osobných údajoch v rozsahu, ktorý neohrozí plnenie úloh Vojenskej polície.
§ 35h
Prevádzkovateľ informačných systémov
Prevádzkovateľom informačných systémov Vojenskej polície podľa osobitného zákona5d) je ministerstvo.
TRETIA HLAVA
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 36
Náhrada škody
Náhrada škody vzniknutej činnosťou Vojenskej polície sa spravuje osobitným zákonom.7)
Vzťahy Vojenskej polície k právnickým a fyzickým osobám, policajným zborom a obecným políciám
§ 37
(1)
Vojenská polícia pri plnení úloh ustanovených týmto zákonom spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami a môže požadovať od právnických a fyzických osôb podklady a informácie. Právnické osoby, vojaci a ostatné fyzické osoby sú povinné požadované podklady a informácie poskytnúť, pokiaľ im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2)
Vojenský policajt je oprávnený v prípade nebezpečenstva ohrozenia života a zdravia alebo majetku požiadať každého o pomoc. Kto bol o túto pomoc požiadaný, je povinný ju poskytnúť. Nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo osoby uvedené v § 11 ods. 3 alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti.
(3)
Každý, koho Vojenská polícia požiada o poskytnutie pomoci, je povinný, pokiaľ ide o utajované skutočnosti a ak bol riadne poučený, zachovávať mlčanlivosť o všetkom, čo sa v súvislosti s požadovanou alebo poskytnutou pomocou dozvedel. O zbavení povinnosti mlčanlivosti platia obdobne ustanovenia § 10 ods. 3.
§ 38
Vojenská polícia pri plnení svojich úloh spolupracuje s Federálnym policajným zborom, Zborom hradnej polície, Políciou Českej republiky, Policajným zborom Slovenskej republiky a obecnými políciami, pričom nezasahuje do ich pôsobnosti. Obsah spolupráce, súčinnosť a vzájomné vzťahy upraví zmluva.
a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu,
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.
(10)
Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.
(11)
Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 39
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1992.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.
2)
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 55/1991 Zb. o výcviku a zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti vodičov cestovných motorových vozidiel.
4)
Zákon ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
5)
Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 24/1990 Zb.
6)
§ 34 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákona č. 228/1991 Zb.
7)
§ 34a zákona č. 76/1959 Zb. v znení zákona č. 228/1991 Zb.