133/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.04.1992

133
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
vydalo podľa § 31 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 574/1991 Zb. výnos o financovaní rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti.
Výnos upravuje financovanie rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti; poskytovanie účelových dotácií, zdroje financovania a spôsob odovzdávania dokončených stavieb a objektov do užívania.
Výnosom sa zrušuje výnos o financovaní komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti, vydaný Federálnym ministerstvom financií, Ministerstvom financií ČSR a Ministerstvom financií SSR z 12. decembra 1987 uverejnený pod číslom 33/1987 vo Finančnom spravodajcovi č. 6-7 zo dňa 23. decembra 1987, registrovaný v Zbierke zákonov v čiastke 26/1987 Zb.
Výnos nadobúda účinnosť 3. aprílom 1992 a bude publikovaný vo Finančnom spravodajcovi Slovenskej republiky číslo 1/1992.
Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na obvodných úradoch v Slovenskej republike.