142/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

142
ZÁKON
z 5. marca 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaný úpravou Federálneho ministerstva dopravy
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaný podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení úpravou Federálneho ministerstva dopravy z 8. decembra 1978 č. 24 300/1978-032, reg. v čiastke 4/1979 Zb., v znení úpravy z 10. januára 1983 č. 24 665/1982-032, reg. v čiastke 32/1983 Zb. a výnosu z 12. augusta 1988 č. 14 830/1988-020, reg. v čiastke 30/1988 Zb., sa mení a dopĺňa takto:
1.
Diel 02 - Zoznam zamestnaní VODNEJ DOPRAVY zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie sa dopĺňa o nasledujúce povolanie a opis pracovnej činnosti:
Por. číslo Názov povolania a číslo podľa KK Číselný znak Por. číslo príkl. Opis pracovnej činnosti Pozn.
176 Zvárač kovov 22-0-68 321 72 01 Zváranie lodiarskych vrobkov vnútri a na povrchu lodí,
2.
Diel 03 - Zoznam zamestnaní ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie sa mení v nasledujúcich opisoch pracovných činností pri povolaniach:
Por. číslo Názov povolania a číslo podľa KK Číselný znak Por. číslo príkl. Opis pracovnej činnosti Pozn.
72 Traťový strojník
03-1-06
453 01 Vedenie a obsluha strojov ťažkej
strojovej mechanizácie traťového hospodárstva:
a) čističky štrkového lôžka,
b) podbíjačky podvalov,
c) odpratávacieho stroja, napr. SM 2,
d) zariadenia na zhutňovanie štrkového lôžka, napr. ZŠ 72, VDM 800, D 9 Malissa, a pod.,
e) zariadenia na úpravu štrkového lôžka so súčasným presunom štrku, napr. USP 3 000 8, PUŠL, R 79, a pod.,
f) zváracieho stroja koľajníc,
g) polievacieho vlaku (herbicídy),
73 Elektromechanik
22-0-15
331 20 02 Obsluha automatickej strojovej podbíjačky podvalov (napr. Plasser -Duomatic, Tampere elektric, Mainliener universal) pri práci a obsluha elektrocentrály zváracej súpravy PRSM a K 190 P,
74 Zámočník koľajových vozidiel
03-5-06
392 20 02 Práce so súčasťmi dieselelektrickej lokomotívy spočívajúce v ručnom brúsení, rezaní, škrabaní, vŕtaní a zabrusovaní azbestovej izolácie,
3.
Diel 03 - Zoznam zamestnaní ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie sa dopĺňa o ďalšie opisy pracovných činností pri povolaniach:
Por. číslo Názov povolania a číslo podľa KK Číselný znak Por. číslo príkl. Opis pracovnej činnosti Pozn.
76 Elektromontér
22-0-16
331 10 04 Práca na stožiaroch, vežiach a konštrukciách vo výškach nad 10m vo vynútench polohách a v závese na pásoch,
05 Práca pri údržbe a opravách trakčného vedenia v železničnom priestore z izolovaných plodín alebo konštrukcií v blízkosti častí pod napätím, napr. výmene armatúr, prvkov, meraní, regulácie geometrickej polohy a pod. podmienených príkazom B podľa elektrotechnických predpisov ČSN 34 31 12,
93 Strojársky robotník
22-0-65
321 01 04 Odmasťovanie v perchlóretyléne a jeho parách vo veľkch vaniach pri stálej práci,
05 Vrhanie koľajníc oceľovými brokmi vnútri vrhacieho boxu a kremičitým pieskom s obsluhou mimo vrhacej komory,
06 Ručné laminovanie skelných tkanín polyesterovými živicami a montáž laminovanch dielov pred ich polymerizáciou vo výrobe lepených izolovaných stykov koľajníc včítane prípravy živíc,
94 Vodič - strojník -pracovných strojov
21 - 2 - 06
441 10 02 Vedenie dozérov s radlicou 2 m a väčšou pri zemných prácach a prácach v koľajovom lôžku,
14 Maliar a natierač
21 - 2 - 06
422 62 03 Opieskúvanie oceľových konštrukcií kremičitým pieskom,
04 Metalizácia oceľových konštrukcií,
4.
Diel 04 - Zoznam OSTATNÝCH ZAMESTNANÍ zaradených na čely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie sa dopĺňa o tieto ďalšie povolania a opisy pracovných činností:
Por. číslo Názov povolania a číslo podľa KK Číselný znak Por. číslo príkl. Opis pracovnej činnosti Pozn.
177 Vodárenský robotník
24-1-03
272 01 Obsluha a údržba zariadenia čistiarne odpadových vôd znečistených ropnými a dechtovými látkami pri čistení cisterien a nádrží, virulentných, mikrobiálnych, toxických a splaškových vôd so zvýšeným pracovným rizikom pri čistení zakrytých železničných vozov a prepravných pomôcok (kontejnerov a pod.) s izoláciou odpadových kalov filtráciou a sedimentáciou,
178 Úpravár vody-chemik
24-1-02
272.3 01 Obsluha a údržba mechanicko-biologickej čistiacej stanice odpadových vôd znečistených ropnými a dechtovými látkami pri čistení cisterien a nádrží, virulentných, mikrobiálnych, toxických a splaškových vôd so zvýšeným pracovným rizikom pri čistení zakrytých železničných vozov a prepravných pomôcok (kontejnerov a pod.) s dávkovaním chemikálií pri neutralizácii a úprave vodivosti vôd alkáliami alebo kyselinami dávkovaním flokulantov pre izoláciu odpadových kalov,
179 Strojník
SP 0 - 14.3
27 01 Obsluha a údržba strojového zariadenia pri čistení železničných cisterien po ropných a dechtových substrátoch, prípadne iných chemikáliách, pri rozpúšťaní ich sedimentov rozpúšťadlami (petrolejom, lahkmi olejmi a pod.), s úpravou tepelného režimu, parenia a preplachovania vodou, sedimentáciou a nastavovanie zložitého rozvodu odpadových látok na spaľovanie a vôd na čistenie,
180 Strojník energ. zariadenia
AG 0 - 05.3
271, 275 01 Obsluha kombinovaného fluoidného spaľovania fosílnych palív a tekutých odpadov polycyklických aromatických uhľovodíkov (dechtov) a ďalích toxických priemyselných odpadov vymedzených hygienickou službou, včítane odpadových vôd pri čistení železničných cisterien,
181 Výškový špecialista
MH7 - 11.3
4292 01 Vykonávanie prehliadok skalných svahov a previsov za použitia závesných lán. Na zabezpečenie trate odstraňovanie uvoľnenej horniny pomocou klinov, kladív, sochorov, špiciakov, lán a pneumatických zbíjačiek. Odstraňovanie nebezpečných previsov a väčšej masy uvoľnenej horniny odstrelom,
182 Robotník hygienickej služby 543 01 dezinsekcia prostriedkami na hubenie hmyzu plynom (kyanovodíkom, oxidom siričitým) alebo kontaktnými látkami (organofosfátmi) klasifikovanými ako jedovaté alebo zvlášť jedovaté a deratizácia priestorov každého druhu jedovatými požieravými prípravkami kladením návnad pri hubení hlodavcov, napr. prípravkami FICAM W., KUMATOX,
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1992.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r