155/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

155
VYHLÁŠKA
Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky
z 10. februára 1992,
ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (ďalej lej „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Oprávnenie na projektové práce v odbore pozemkových úprav udeľuje Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky (ďalej lem „ministerstvo“) fyzickým a právnickým osobám, ak predmetom ich podnikateľskej činnosti je vykonávanie projektových prác v odbore pozemkových úprav a ak jej pracovníci, ktorí tieto práce vykonávajú, spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa prílohy č. 1 tejto vyhlášky a absolvujú prípravu pre získanie osobitnej odbornej spôsobilosti.1)
(2)
Oprávnenie podľa tejto vyhlášky nenahrádza oprávnenie potrebné podľa osobitných predpisov.2)
§ 2
(1)
Osobitnou odbornou spôsobilosťou sa rozumie súhrn vedomostí a praktických postupov, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie pozemkových úprav podľa zákona.
(2)
Osobitnú odbornú spôsobilosť získajú žiadatelia prípravou a skúškou, ktorej obsah a predmet je upravený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
(3)
Žiadateľ, ktorý
a)
úspešne absolvoval prípravu v študijnom odbore podľa prílohy č. 1 tejto vyhlášky,
b)
vykonával projektové práce v odbore pozemkových úprav po dobu najmenej 5 rokov,
nemusí absolvovať prípravu.
§ 3
(1)
Príprava žiadateľov sa uskutočňuje organizovaným štúdiom, ktoré zabezpečuje ministerstvo.
(2)
Žiadateľov zaradí do prípravy ministerstvo na základe prihlášky.
(3)
Prípravou podľa odseku 1 môže ministerstvo poveriť inú organizáciu.
§ 4
(1)
Predmetom skúšky sú vedomosti a praktické postupy v rozsahu prípravy uvedenej v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
(2)
Žiadateľ vykoná skúšku pred skúšobnou komisiou. Skúška má písomnú a ústnu časť.
(3)
Skúšobnú komisiu zriaďuje ministerstvo, jej predsedom je pracovník ministerstva. Skúšobná komisia má najmenej 5 členov a uznáša sa väčšinou hlasov.
(4)
Členstvo v skúšobnej komisii sa považuje za iný úkon vo všeobecnou záujme.3)
§ 5
(1)
Termín skúšky určuje skúšobná komisia podľa študijného plánu.
(2)
Komisia po vykonaní skúšky oboznámi žiadateľa s jej výsledkom a vyhotoví zápisnicu.
(3)
Ak žiadateľ na skúške nevyhovie, môže skúšku jedenkrát opakovať v termíne, ktorý určí skúšobná komisia.
(4)
Ak žiadateľ z ospravedlniteľného dôvodu nemohol prísť na skúšku alebo na opakovanú skúšku, skúšobná komisia určí náhradný termín.
(5)
Ďalšie podrobnosti o priebehu skúšky ustanovuje skúšobný poriadok.
§ 6
(1)
Žiadateľom, ktorí získali osobitnú odbornú spôsobilosť podľa tejto vyhlášky, vydá ministerstvo osvedčenie na projektové práce v odbore pozemkových úprav.
(2)
Osvedčenie na projektové práce v odbore pozemkových úprav obsahuje tieto údaje:
a)
osobné údaje žiadateľa,
b)
dátum jeho vydania, označenie ministerstva a odtlačok jeho pečiatky,
c)
podpis ministra alebo jeho zástupcu a predsedu skúšobnej komisie.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:
Ing. Kršek v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky MPVž SR č. 155/1992 Zb.
Kvalifikačné predpoklady vzdelania žiadateľov o vydanie oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav
1.
Vysokoškolské vzdelanie technického smeru so zameraním na pozemkové úpravy, geodéziu a lesníctvo,
2.
Vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho smeru so zameraním na hydromelioráciu,
3.
Vysokoškolské vzdelanie prírodovedeckého smeru so zameraním na životné prostredie, geografiu....,
4.
Vysokoškolské právnické vzdelanie.
Príloha č. 2 vyhlášky MPVž SR č. 155/1992 Zb.
Rozsah prípravy a predmet skúšky na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti na projektové práce v odbore pozemkových úprav
Obsahom prípravy a predmetom skúšky sú vedomosti:
– o optimálnom riešení a usporiadaní krajiny, na základe poznatkov všetkých profesií v súlade s jej ekologickým potenciálom,
– o návrhoch spoločných technických opatrení,
– o usporiadaní pôdnych celkov,
– o realizácii projektu pozemkových úprav,
– o operáte evidencie nehnuteľností,
– o sústave BPEJ,
– o spôsobe zatrieďovania jednotlivých pôd do BPEJ,
– o produkčných predpokladoch jednotlivých BPEJ a ich vzájomnej porovnateľnosti a zameniteľnosti,
– o oceňovaní pozemkov podľa cenových predpisov s osobitným zreteľom na špecifiká lesných pozemkov a lesných porastov,
– o oceňovaní pôvodných a náhradných pozemkov a zdôvodnení náhrady,
– o hospodárskej úprave lesov,
– o daňovou a nájomnom mechanizme,
– o vykonávaní pedologického prieskumu pôd a využitia všetkých pedologických podkladov,
– o určovaní stanovištných podmienok,
– o hodnotení produkčných predpokladov jednotlivých pôd,
– o informačnom systéme o pôde,
– o pozemkovom, občianskom, správnom a obchodnom práve,
– o predpisoch upravujúcich vedenie pozemkových kníh a evidenciu nehnuteľností,
– o predpisoch upravujúcich oceňovanie pozemkov a pozemkovú daň,
– o výkone geodetických prác,
– o manipulácii s elaborátom evidencie nehnuteľností a pozemkovou knihou,
– o využití mapových podkladov pre výkon geodetických prác,
– o oblasti protierozívnej ochrany pôdneho fondu,
– o projektovaní úpravy tokov a malých vodných nádrží,
– o predpisoch upravujúcich právne vzťahy vo vodnom hospodárstve.
1)
§ 25 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
2)
Napr. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhláška SÚGK č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.
3)
§ 124 ods. 2 Zákonníka práce.
§ 22 ods. 4 nariadenia vlády ČSSR č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
Časť I. písm. c) vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.