157/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

157
Ministerstvo zemědělství České republiky
vydalo se souhlasem Českého úřadu bezpečnosti práce a Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství v České republice výnos ze dne 9. 1. 1992 č. j. 47/92-650, kterým se mění Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví č. j. 336/OKOŘ/89 ze dne 2. 1. 1989 (Věstník MLVD ČSR částka 3/1989) ve znění Výnosu MLDP ČSR č. j. 296/OOP/90 (Věstník MLDP ČSR částka 6/1990).
Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Bude publikován ve Věstníku ministerstva zemědělství České republiky.
Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu zemědělství České republiky.