161/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1992

161
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. března 1992
o registraci církví a náboženských společností
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Církve a náboženské společnosti,1) které hodlají vyvíjet svou činnost na území České republiky, registruje ministerstvo kultury České republiky
a)
hlásí-li se k nim nejméně deset tisíc zletilých osob, které mají trvalý pobyt na území České republiky,
b)
hlásí-li se k nim nejméně 500 zletilých osob, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a jsou-li tyto církve a náboženské společnosti členy Světové rady církví.
§ 2
Registraci nebo zrušení registrace církve nebo náboženské společnosti oznámí ministerstvo kultury České republiky písemně Českému statistickému úřadu do sedmi dnů poté, co rozhodnutí nabude právní moci.
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Burešová v. r.
Pithart v. r.
1)
§ 23 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.