167/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

167
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. března 1992
o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zřizuje se ministerstvo mezinárodních vztahů České republiky jako ústřední orgán státní správy České republiky, v jehož čele stojí člen vlády České republiky.
Čl. II
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákona České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:
1.
V § 1 se zařazuje bod 4 tohoto znění:
4. ministerstvo mezinárodních vztahů“.
2.
V § 3 odst. 3 se vypouštějí slova „a zahraniční pomoci“.
3.
Na místo zrušeného § 6 se zařazuje nový § 6 tohoto znění:
㤠6
(1)
Ministerstvo mezinárodních vztahů je ústředním orgánem státní správy pro oblast mezinárodních vztahů České republiky.
(2)
Ministerstvo mezinárodních vztahů:
a)
koordinuje přípravu a projednání dohod o spolupráci se součástmi spolkových a federativních států v oblastech svěřených do působnosti České republiky,
b)
koordinuje přípravu a projednání mezinárodních dohod, které v oblasti zákonodárné působnosti České republiky mohou být uzavřeny na základe pověření Českou a Slovenskou Federativní Republikou,
c)
zastupuje Českou republiku a přejímá zahraniční zastoupení subjektů v oblastech uvedených v ustanovení písmena a),
d)
připravuje koncepci mezinárodních vztahů České republiky v koordinaci se zahraniční politikou České a Slovenské Federativní Republiky a s činnostmi Slovenské republiky v oblasti mezinárodních vztahů,
e)
koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti mezinárodních vztahů na jim svěřených úsecích státní správy; působí k tomu, aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, z dohod o spolupráci se součástmi spolkových a federativních států, jakož i z členství České a Slovenské Federativní Republiky v mezinárodních organizacích,
f)
koordinuje zahraniční regionální spolupráci,
g)
zabezpečuje styk s krajanskými komunitami,
h)
zabezpečuje další působnost České republiky v oblasti mezinárodních vztahů.“.
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1992.
Burešová v. r.
Pithart v. r.