172/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

172
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 16. března 1992
o dobývacích prostorech
Český báňský úřad stanoví podle § 27 odst. 9 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
DOBÝVACÍ PROSTOR
§ 1
Název dobývacího prostoru
(1)
Dobývací prostor se označí názvem katastrálního území, v němž leží dobývací prostor nebo jeho největší část.
(2)
Jestliže se v témže katastrálním území stanoví další dobývací prostor, označí se názvem podle odstavce 1 a římskou číslicí.
§ 2
Návrh na stanovení dobývacího prostoru
(1)
Návrh na stanovení dobývacího prostoru předkládá fyzická nebo právnická osoba (dále jen „organizace“) obvodnímu báňskému úřadu.
(2)
Jestliže dobývací prostor zasahuje do obvodu více obvodních báňských úřadů, předkládá se návrh obvodnímu báňskému úřadu, v jehož obvodě leží největší část dobývacího prostoru. Tento obvodní báňský úřad oznámí začátek jednání o stanovení dobývacího prostoru i obvodnímu báňskému úřadu a územnímu orgánu životního prostředí, v jejichž obvodu se část dobývacího prostoru nachází.
(3)
Návrh obsahuje
a)
název, sídlo a identifikační číslo organizace,
b)
název dobývacího prostoru, jeho plošný obsah, označení a souřadnice vrcholů geometrického obrazce, popřípadě jeho výškové ohraničení a zdůvodnění hranic dobývacího prostoru; souřadnice vrcholů se zjistí odsunutím z mapy nebo měřickými metodami,
c)
název a identifikační číslo katastrálního území1) s názvem a kódem okresu,2) v němž leží dobývací prostor,
d)
rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území,
e)
předchozí souhlas ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky,3)
f)
doklad, že organizace může vykonávat hornickou činnost,
g)
druh nerostu nebo skupinu nerostů výhradního ložiska, jeho rozsah, uložení, tvar, mocnost, charakter tektonického porušení a množství zásob,4)
h)
plánované zahájení dobývání výhradního ložiska a předpokládaný objem roční těžby,
i)
způsob dobývání a jeho vliv na povrch,
j)
výsledky projednání návrhu na stanovení dobývacího prostoru,5) který se dotýká zájmů chráněných zvláštními předpisy6) s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana těchto zájmů v souladu s těmito předpisy,
k)
název a sídlo organizace, která dobývá totéž nebo sousední ložisko, pokud by její činnost mohla být ohrožena hornickou činností v navrhovaném dobývacím prostoru,
l)
při dobývání s vlivem na povrch seznam dotčených pozemků s uvedením parcelních čísel, druhů pozemků (kultur) a právních vztahů podle evidence nemovitostí,7)
m)
seznam a adresy fyzických a právnických osob, které jsou navrhovateli známy jako účastníci řízení,
n)
doklady a dokumentaci stanovenou prováděcími předpisy k hornímu zákonu, případně zvláštními předpisy.6)
(4)
Obvodní báňský úřad může stanovit, že se k návrhu přiloží další nezbytné doklady pro spolehlivé posouzení návrhu, především z hlediska ochrany a hospodárného využití výhradního ložiska, důsledků jeho dobývání, jakož i z hlediska dopadu na zákonem chráněné obecné zájmy.
(5)
K návrhu se přiloží
a)
mapa povrchové situace na snímku pozemkové mapy doplněná o údaje vlastnických vztahů nebo státní mapy 1 : 5000 - odvozené, při velkoplošném dobývacím prostoru mapa, jejíž měřítko nesmí být menší než 1 : 25 000, se zakreslením hranic dobývacího prostoru a vrcholů jeho geometrického obrazce, jakož i sousedních dobývacích prostorů a stanovených chráněných ložiskových území, popřípadě jiných chráněných území a ochranných pásem. Je-li dobývací prostor pod povrchem ohraničen přirozenými hranicemi nebo výškově, vyznačí se to v řezech. Pokud se k tvorbě mapy povrchové situace použije státní mapa 1 : 5000 - odvozená nebo mapa menšího měřítka, je třeba samostatně vyhotovit snímek pozemkové mapy, doplněný o údaje vlastnických vztahů (identifikace), se zakreslením hranic dobývacího prostoru. V případě dobývání s vlivem na povrch snímek pozemkové mapy obsahující dotčené nemovitosti,
b)
seznam souřadnic vrcholů a výpočet plošného obsahu dobývacího prostoru a katastrálních území či jejich částí, na kterých se dobývací prostor nachází, s uvedením jejich poměrného zastoupení v ploše dobývacího prostoru. Plochy katastrálních území se určují planimetricky nebo jinými metodami, aritmetickým průměrem ze tří měření, s vyrovnáním na plochu dobývacího prostoru v km2, s přesností na dvě desetinná místa,
c)
posouzený výpočet zásob,8) jehož součástí je geologická mapa ložiska, mapa zásob nebo strukturní mapa u ložisek ropy a hořlavého zemního plynu, popřípadě technicky využitelného přírodního plynu, jakož i charakteristické příčné a podélné profily ložiskem,
d)
osvědčení o výhradním ložisku,
e)
rozhodnutí, popřípadě stanoviska orgánů a organizací, jimiž přísluší ochrana jiných zákonem chráněných obecných zájmů podle zvláštních předpisů.6)
(6)
Mapu povrchové situace podle odstavce 4 písm. a) a údaje podle odstavce 4 písm. b) ověří hlavní důlní měřič nebo pracovník oprávněný ověřovat geometrické plány a jiné výsledky geodetických prací.9) Ověřená mapa povrchové situace se předloží nejméně v 9 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení musí být trvalého charakteru na trvanlivém podkladu.
(7)
Jestliže předložené podklady nestačí ke spolehlivému posouzení návrhu, příslušný obvodní báňský úřad si vyžádá další potřebné podklady a stanoviska nebo počet vyhotovení podkladů potřebných pro řízení a rozhodnutí.
§ 3
Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru
(1)
V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru se uvede
a)
název, sídlo a identifikační číslo organizace, která bude výhradní ložisko dobývat,
b)
název dobývacího prostoru, název a identifikační číslo katastrálního území1) s názvem a kódem okresu,2) v němž leží dobývací prostor,
c)
souřadnice vrcholů a plošný obsah geometrického obrazce, plošný obsah jednotlivých katastrálních zemí či jejich částí, na kterých se dobývací prostor nalézá, popřípadě výškové označení dobývacího prostoru,
d)
druh nerostu nebo skupina nerostů výhradního ložiska, pro jehož dobývání se stanoví dobývací prostor,
e)
omezení nebo zvláštní technické podmínky dobývání pro zajištění zákonem chráněných obecných zájmů podle zvláštních předpisů6) vyplývající z výsledků řízení o stanovení dobývacího prostoru,
f)
termín započetí dobývání výhradního ložiska,
g)
podmínky vztahující se k tvorbě jednotné surovinové politiky České republiky.10)
(2)
Příslušný obvodní báňský úřad zašle rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru účastníkům řízení.11) Rozhodnutí a ověřenou mapu povrchové situace [§ 2 odst. 4 písm. a)] zašle
a)
navrhující organizaci,
b)
územním orgánům životního prostředí, s nimiž bylo stanovení dobývacího prostoru dohodnuto, obvodnímu báňskému úřadu, v jehož obvodu leží část dobývacího prostoru a orgánům územního plánování, stavebnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodě leží dobývací prostor nebo jeho část,
c)
Českému báňskému úřadu,
d)
příslušnému územnímu orgánu geodézie a kartografie,
e)
ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky.
§ 4
Změna a zrušení dobývacího prostoru
(1)
Organizace navrhne
a)
změnu dobývacího prostoru, jestliže se na základě dobývání nebo dalšího průzkumu změnily údaje o výhradním ložisku, které odůvodňují změnu hranic dobývacího prostoru nebo zvláštních technických podmínek dobývání,
b)
zrušení dobývacího prostoru, jestliže bylo dobývání výhradního ložiska trvale zastaveno, byly odepsány zbytkové zásoby12) a byla ukončena likvidace hlavních důlních děl a lomů.13)
(2)
Pro změnu a zrušení dobývacího prostoru platí přiměřeně ustanovení § 2 a 3.
§ 5
Evidence dobývacích prostorů
(1)
Evidenci dobývacích prostorů a jejich změn vede obvodní báňský úřad.
(2)
Evidence sestává z
a)
evidenční knihy,
b)
pomocných rejstříků,
c)
sbírky listin.
(3)
Souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn vede Český báňský úřad.
ČÁST DRUHÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se část druhá vyhlášky Českého báňského úřadu č. 78/1988 Sb., o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech.
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda:
Ing. Bartoš v. r.
1)
§ 3 vyhlášky Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikací informací.
2)
Čl. 1 výnosu Federálního statistického úřadu č.j. 1793/78-032-918 z 9. 6. 1978, kterým se upravuje číselné označování krajů a okresů v ČSSR (reg. v částce 25/1978 Sb.).
3)
§ 24 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb.
4)
§ 14 horního zákona.
5)
§ 27 odst. 5 horního zákona.
6)
Např. zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, a vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 140/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
7)
Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 157/1983 Sb.
8)
§ 14 odst. 3 horního zákona.
9)
§ 3 odst. 2 vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací.
10)
§ 24 odst. 2 horního zákona.
11)
§ 28 odst. 2 horního zákona.
12)
§ 14b odst. 1 horního zákona.
13)
§ 10 odst. 5 a 6 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.